ปีที่ ๙๑ เล่มที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๑
ปัญหาภัยคุกคาม และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ...
นาวาเอก ภุชงค์ ประดิษฐธีร
 
หน้าที่ 4


                          
           เพื่อต่อต้านและขจัดปัญหาดังกล่าว ประเทศในภูมิภาคและใกล้เคียงได้ร่วมกันจัด ตั้งองค์กร และกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับพหุภาคี เช่น APEC Working Groups; CSCAP; WPNS; ReCAAP; ASEAN; ARF และ ระดับทวิภาคี เช่น การร่วม ลาดตระเวนของทร. ประเทศต่างๆ ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควรเนื่องจากมีอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนในอำนาจอธิปไตย
( Sovereignty Sensitivity) ความรู้สึกละเอียดอ่อนทางการเมือง ( Political Sensitivity) ลักษณะของความร่วมมือ (Nature of Cooperation) ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ 
( Financial Constraint) ขีดความสามารถ ( Capacity) และเหตุผลเรื่องความมั่นคง
(National Security) ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายของประเทศในภูมิภาคนี้ที่จะหาทาง แก้ไขต่อไป
            ๑ United States Pacific Command, "Strategy for Regional Maritime Security , " Novemb er 2004, p.5.
            ๒ ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ด้านกำลังพล ข้อ ๖ " กำลังพลใน ระดับผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักการด้านการทูต การใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สามารถในเชิงการทูตได้อย่างเหมาะสม และต้องเป็นผู้ให้ ความสนใจกับความเคลื่อนไหวด้านข่าวสารระดับภูมิและระดับโลก เพื่อให้สามารถแสดงวิสัย ทัศน์และเปิดมุมมองไปสู่โลกภายนอกได้ "
            ๓ Rommel C. Banlaoi, "Maritime Terrorism in Southeast Asia" , aval War College Review, U.S.A, Vol. 58, No.4, Autumn 2005, p.65.
             ๔ Ibid., p. 63
             ๕ John F. Bradford, The growing prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast AsiaŽ ,Naval War College Review, Summer 2005, Vol. 58, No.3, p.71
             ๖ Rommel C. Banlaoi, "Maritime Terrorism in Southeast Asia ." Pp 64-65.
             ๗ คำนิยามของ piracy ตามกฎหมายทะเลจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นใน ทะเลหลวง แต่ในความหมายของ IMB จะรวม armed robbery at sea เข้าด้วยกัน
             ๘ ICC International Maritime Bureau (IMB), available at  http://www. icc-ccs.org/main/news.php?newsid=76
             ๙ Chris Rahman, "The International P olitics of Combating Piracy in Southeast Asia. " In Peter Lehr , ed., Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, Routhledge , New York , 2007, p.85
            ๑๐ Sam Bateman , "Piracy and the Challenge of Cooperative Security and Enforcement Policy , " Mar itime Studies, March - April 2001, p.18.
            ๑๑ Ibid.
            ๑๒ Chis Rahman, Naval Cooperation and Coalition Building in Southeast Asia and Southwest Pacific: Status and prospect, Royal Australian Navy, Sea Power Centre and centre for Maritime Policy, Working Paper No. 7, October 2001, p. 29.
            ๑๓ Ibid.
            ๑๔ Ibid., p.32.
            ๑๕ Noel M. Morada, "Regional Maritime Security Initiatives in the Asia Pacific : Problems and Prospects for Maritime Security Cooperation, "
p .6.
            ๑๖ ReCAAP Information Sharing Center , available at http://www.recaap.org/publish/recaap/index.html
            ๑๗ Ibid.
            ๑๘ Association of Southeast Asian Nations, available at http://www.aseansec.org/18394.htm
            ๑๙ Ibid.
            ๒๐ Association of Southeast Asia Nation, available at http://www.aseansec.org/14835.htm
            ๒๑ มติ ครม. เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๑ ให้ผู้แทนของกระทรวงกลาโหมร่วมลงนาม ในระเบียบปฏิบัติประจำการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมลาดตระเวน ตามขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณที่มีอยู่ และ ให้กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือกับประเทศ รัฐชายฝั่งทั้ง 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เกี่ยวกับการลงนามและการ ดำเนินการที่เหมาะสม ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลา โหม
            ๒๒ John F. Bradford, "The growing prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia " p .83
            ๒๓ Chis Rahman, Naval Cooperation and Coalition Building in Southeast Asia and Southwest Pacific: Status and prospect, p.7
            ๒๔ Sam Bateman, "International Solutions to problems of Mariti me Security - Thinking Globally, Act Regionally, " p .13
            ๒๕ Ibid. p. 16
            ๒๖ Noel M. Morada, "Regional Maritime Security Initiatives in the Asia Pacific : Problems and Prospects for Maritime Security Cooperation, "
p .14
            ๒๗ Sam Bateman, "International Solutions to problems of Maritime Security - Thinking Globally, Act Regionally, " p .16
            
๒๘ Ibid. p.9

บรรณานุกรม
มติครม. เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๑ ให้ผู้แทนของกระทรวงกลาโหมร่วมลงนาม ในระเบียบ             ปฏิบัติประจำการลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมลาดตระเวน ตามขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณที่มีอยู่และให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับประเทศรัฐ ชายฝั่งทั้ง ๓ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เกี่ยวกับการลงนามและ การดำเนินการที่เหมาะสม ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินการ ของกระทรวง กลาโหม
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕
Banlaoi, Rommel C., "Maritime Terrorism in Southeast Asia" , Naval War             College Review, Vol. 58, No.4, Autumn 2005, pp.64-76.
Bateman Sam, "Piracy and the Challenge of Cooperative Security and             Enforcement Policy, " Maritime Studies, March - April 2001             ________, "International Solutions to problems of Maritime             Security - Thinking Globally, Act Regionally, " Maritime Studies ,             November- December 2004
Bradford, John F., "The growing prospects for Maritime Security Cooperation             in Southeast Asia" , Naval War College Review, Vol. 58, No.3,             Summer 2005, pp. 63-84.
Brown, Nick, "Taking the Fight to the Pirate . " Janežs Navy International ,             May 2006, pp.12-17.
CSCAP Memorandum No. 5- Cooperation for Law and Order at Sea
CSCAP, available at
            http://www.cscap.ca/pdf/2005%20General%20Conference%20
            Report.pdf
Global Security, available at             http://www.globalsecurity.org/military/ops/rmsi.htm
ICC International Maritime Bureau (IMB), available at
            http://www.icc-ccs.org/main/news.php?newsid=76
Moeada Noel M., "Regional Maritime Security Initiatives in the Asia Pacific : Problems and Prospects for Maritime Security Cooperation, " STiftung Wissenchaft und Politik (WSP), Berlin , September 2006.
Rahman, Chris, Naval Cooperation and Coalition Building in Southeast Asia             and Southwest Pacific: Status and pros pect, Royal Australian             Navy, Sea Power Centre and centre for Maritime Policy, Working             Paper No. 7, October 2001.______, "The International Politics of             Combating Piracy in Southeast Asia. " In Peter Lehr , ed., Violence              at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, Routhledge, New             York, 2007, pp. 183-198.
"Regoinal Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery
            
against Ships in Asia " (ReCAAP), adopted November 2004.
Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices i            ncluding Combating IUU Fishing in the Region
Statement U.S. Navy Commander, U.S. Pacific Command, available at http://             www.shaps.hawaii.edu/security/us/2006/ 3-9-06Fallon.html