ยอดจำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ณ 30 มิ.ย.46
ยอดสมาชิก ณ ๑ มิ.ย.46
58,700
สมาชิกสมัครใหม่
212
ปรับออกเนื่องจากชื่อซ้ำ
สมาชิกถึงแก่กรรม
43
ยอดจำนวนสมาชิก ณ 30 มิ.ย.46
58,869
ยศ ชื่อ สกุล
ประเภท
สังกัด
อายุ
สาเหตุ
วันที่
จ.อ.อำนาจ วงษ์ทองลอย ข้าราชการประจำ อจปร.อร.
33
ปอดอักเสบ
29 พ.ค.46
พ.จ.อ.จงศักดิ์ พลายเกษร ข้าราชการประจำ รร.นร.
59
เส้นโลหิตในสมองตีบ
1 ม.ค.46
พ.จ.อ.ศรีสุวรรณ์ นิลศรี ข้าราชการประจำ นย.
41
ประสบอุบัติเหตุ
29 เม.ย.46
ร.อ.กรี เอี่ยมสำอางค์ ข้าราชการบำนาญ ทร.
81
หัวใจขาดเลือด
31 พ.ค.46
นายณพร วรรณโกวิท ลูกจ้างประจำการ สพ.ทร.
49
มะเร็ง
1 มิ.ย.46
พ.จ.อ.ไพบูลย์ โพธิ์แก้ว ข้าราชการบำนาญ ทร.
60
ไตวาย
1 มิ.ย.46
นายเชี่ยวชาญ ไฝเพชร ลูกจ้างประจำ อจปร.อร.
43
ปอดอักเสบ
2 มิ.ย.46
พล.ร.ท.บรรยงก์ ถาวรามร ข้าราชการบำนาญ สป.กห.
79
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
6 มิ.ย.46
นายประจวบ งามปลั่ง  
69
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
15 มิ.ย.46
จ.อ.อำนวย รักวงษ์ ข้าราชการบำนาญ ทร.
67
มะเร็งปอด
13 มิ.ย.46
นายจุฬา โหมดว่องไว  
62
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
13 มิ.ย.46
พ.จ.อ.จีระพงษ์ศักดิ์ มีสิทธิ์ ข้าราชการประจำ สห.ทร.
30
วัณโรคต่อมน้ำเหลือง
2 มิ.ย.46
พล.ร.อ.ประพัฒน์ จันทวิรัช ข้าราชการบำนาญ สป.กห.
79
มะเร็งต่อมลูกหมาก
11 มิ.ย.46
น.ต.คงเดช วิริยะกิจ ข้าราชการบำนาญ ทร.
51
ตับแข็ง
13 มิ.ย.46
ร.ท.วรพจน์ พิกุลแย้ม ข้าราชการบำนาญ ทร.
62
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
11 มิ.ย.46
ร.อ.หลวน สาครจันทร์ ข้าราชการบำนาญ ทร.
72
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
17 มิ.ย.46
น.ท.สง่า สัตยมุข ข้าราชการบำนาญ ทร.
72
ปอดอักเสบ
22 มิ.ย.46
ร.อ.ชอบ เพ็ชรน้อย ข้าราชการบำนาญ ทร.
88
การหายใจล้มเหลว
22 มิ.ย.46
นางเกียรใส พรมโชติ
31
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
21 มิ.ย.46
ร.อ.เสรีวัฒน์ ตาลน้อย ข้าราชการบำนาญ ทร.
53
หัวใจล้มเหลว
28 พ.ค.46
จ.อ.บำเหน็จ อนุคฤหานนท์ ข้าราชการบำนาญ ทร.
68
โรคมะเร็ง
23 มิ.ย.46
จ.อ.ประสงค์ แสงธำรง ข้าราชการบำนาญ ทร.
76
ถุงลมโป่งพอง
25 มิ.ย.46
จ.อ.สมาน เฉยมีศักดิ์ ข้าราชการประจำการ อจปร.อร.
39
ตับแข็ง
25 มิ.ย.46

นางศิรินยา ชุนประสาน

 
46
มะเร็ง
28 มิ.ย.46
นายประเสริฐ สุทธิสบาย  
72
มะเร็ง
28 มิ.ย.46
นายสงกรานต์ รัตนจีนะ  
74
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
25 มิ.ย.46
พ.จ.อ.สุธีร์ ปั้นมณี ข้าราชการประจำการ สอ./รฝ.
54
โลหิตออกทางสมอง
28 มิ.ย.46
จ.อ.ธงชัย คชพรหม ข้าราชการประจำการ กลน.กร.
37
โลหิตออกในสมอง
11 พ.ค.๔๖
พ.จ.อ.วิโรจน์ สุขพนัส ข้าราชการบำนาญ ทร.
80
อัมพาต
26 พ.ค.๔๖
พ.จ.อ.สุรชาติ บุญญะริกพันธ์ ข้าราชการประจำการ ฐท.สส.
46
หัวใจวาย
31 พ.ค.๔๖
นางจรัสศรี ขจรบรรจง  
61
โลหิตออกในสมอง
31 มิ.ย.๔๖
นายวิโรจน์ วัดอิ่ม  
64
มะเร็งตับ
5 มิ.ย.๔๖
น.อ.จินดา กลิ่นสุคนธ์ ข้าราชการบำนาญ ทร.
67
อุบัติเหตุ
5 มิ.ย.๔๖
พล.ร.ท.เทอดศักดิ์ กรานเลิศ ข้าราชการบำนาญ สป.กห.
64
มะเร็ง
6 พ.ค.๔๖
นางนงนาถ อรามสมบัติ  
30
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
3 มิ.ย.๔๖
นางสุทิน เกษสกุล  
71
ตับแข็ง
30 พ.ค.๔๖
จ.อ.พิง ทิมเทศ สังกัด ข้าราชการบำนาญ ทร.
93
ชราภาพ
4 มิ.ย.๔๖
นางจำแลง ทรัพย์เพิ่มพูล  
63
มะเร็งตับ
๖ ม.ค.๔๑
พ.จ.อ.วินัย ตันเจริญ ลาออกจากราชการ  
58
มะเร็ง
8 มิ.ย.๔๖
น.ท.อมร สาตร์ร้าย ข้าราชการบำนาญ ทร.
63
ระบบหายใจล้มเหลว
9 มิ.ย.๔๖
น.ท.สุวรรณ ขำศรี ข้าราชการบำนาญ ทร.
84
กล้ามเนื้อหัวใจขาดโลหิต
10 มิ.ย.๔๖
น.ต.ดำริห์ วัฒนมงคล ข้าราชการบำนาญ ทร.
86
ติดเชื้อในกระแสโลหิต
๑๐ มิ.ย.๔๖
นายสมทิพย์ ไกรฤกษ์  
75
หัวใจขาดโลหิต
11 มิ.ย.๔๖