การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ
 

          สำนักงานสวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนและทำ บัตรทองให้กับทหารกองประจำการที่มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

          ๑. หน่วยต้นสังกัดของทหารกองประจำการสังกัด ทร. รวบรวมข้อมูลของทหารกองประจำการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และวันปลดประจำการ จัดส่งข้อมูลทาง E-mail : nmhso46@hotmail.com หรือ บันทึกลงใน Diskette ส่งไปยังสำนักงาน สวัสดิการสุขภาพ กองทัพเรือ เพื่อนำไปขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิกับ สปสช. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบสิทธิซ้ำซ้อน พร้อมกับให้ทหารกองประจำการ กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิฯ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน สวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ พร.
          ๒. เมื่อสำนักงานสวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ ได้รับผลการตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช. แล้ว ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับการพิมพ์บัตรทอง และส่งมอบบัตรทองไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของทหารกองประจำการสังกัด ทร. เพื่อแจกจ่ายให้แก่ทหารกองประจำการใช้สำหรับแสดงตนเมื่อไปรับบริการสาธารณสุข
 
สิทธิซ้ำซ้อน
 
          สำหรับข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความซ้ำซ้อนในเรื่องสิทธิประกันสุขภาพในกองทุนอื่น ที่พบบ่อย ได้แก่ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ การจัดการฐานข้อมูลของทหารกองประจำการที่มีสิทธิซ้ำซ้อน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

          ๑. กรณีทหารกองประจำการ สังกัด ทร. ติดสิทธิประกันสังคม
                    ๑.๑ กรณีทหารกองประจำการที่เคยเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม ได้ลาออกจากงานมานานแล้ว แต่นายจ้างยังไม่แจ้งการลาออก จึงทำให้ฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมยังคงพบสิทธิประกันสังคมของผู้นั้นอยู่
แนวทางปฏิบัติ : ขอให้ทหารกองประจำการผู้นั้น หรือญาติ ไปติดต่อกับนายจ้างที่เคยทำงานด้วย เพื่อให้นายจ้างทำเรื่องแจ้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัด (สสจ.) ขอปลดสิทธิการรักษาพยาบาลจากสิทธิประกันสังคมที่เคยมีอยู่เดิม หากทหารกองประจำการผู้นั้นมิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกับนายจ้าง ก็สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมสาขาที่จังหวัดของทหารผู้นั้นอาศัยอยู่ เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมสาขาจังหวัดประสานงานกับสาขาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับที่นายจ้างอยู่ ทำการแจ้งยกเลิกการจ้างได้เช่นเดียวกัน

                     ๑.๒ กรณีทหารกองประจำการลาออกจากงานยังไม่เกิน ๖ เดือน จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้จนกว่าจะหมดสิทธิการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๓๘ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมต่อไปอีก ๖ เดือนหลังออกจากงาน
แนวทางปฏิบัติ : ขอให้ทหารกองประจำการผู้นั้น ไปติดต่อกับหน่วยแพทย์ในกองทัพเรือ เพื่อขอเปลี่ยนสถานบริการจากเดิม เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ใช้แบบฟอร์ม ขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม ; สปส. 9-02)
                     ๑.๓ กรณีทหารกองประจำการฯ ผู้นั้น ลาออกจากงาน แต่สมัครใจส่งเงินสบทบต่อทั้ง ๒ ส่วน คือ ส่วนนายจ้างและส่วนลูกจ้าง สิทธิประกันสังคมก็ยังคงมีต่อไปเรื่อย ๆ ตามมาตรา ๓๙ และเมื่อหยุดส่งเงินสบทบ ก็ยังคงสิทธิฯ ต่อไปอีก ๖ เดือนเช่นกันตามมาตรา ๔๑
แนวทางปฏิบัติ : ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๑.๒)

         ๒. กรณีทหารกองประจำการ สังกัด ทร. ติดสิทธิสวัสดิการข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
การพิจารณาปลดสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ไม่สามารถปรับปรุงโดยใช้เพียงการแจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่จำเป็นต้องอาศัยเอกสารประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม และบางครั้งต้องมีการวินิจฉัยร่วมกับนิติกรในหลายประเด็น
ตัวอย่าง: กรณีที่ทหารกองประจำการ ฯ หย่าขาดจากคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ แต่ยังมีชื่อค้างในสิทธิสวัสดิการฯอยู่
แนวทางปฏิบัติ : ขอให้ทหารกองประจำการผู้นั้น ปฏิบัติดังนี้
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนามาด้วย)
ข. สำเนาใบหย่า (พร้อมรับรองสำเนามาด้วย)
ค. กรอกแบบฟอร์มขอปลดสิทธิสวัสดิการข้าราชการ (ขอรับแบบฟอร์มฯ ได้ที่สถานพยาบาลเครือข่ายกองทัพเรือ)
ง. กรอกแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ ฯ (ขอรับแบบฟอร์มฯ ได้ที่สถานพยาบาลเครือข่ายกองทัพเรือ)
จ. รวบรวมเอกสารให้กับสถานพยาบาลในกองทัพเรือ เพื่อจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานสวัสดิการสุขภาพกองทัพเรือ ดำเนินการปลดสิทธิและขึ้นทะเบียนบัตรทองให้ต่อไป