p5.gif (13286 bytes)

คำสั่งกระทรวงกลาโหม

ที่ ๖๒๔ / ๓๒

เรื่อง เครื่องหมายแสดงความสามารถเวชศาสตร์ใต้น้ำ    

                  โดยที่เป็นการสมควรให้มีเครื่องหมายความสามารถเวชศาสตร์ใต้น้ำของกองทัพเรือจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เรื่องเครื่องหมายแสดงความสามารถเวชศาสตร์ใต้น้ำของกองทัพเรือไว้ดังนี้

               ๑. เครื่องหมายแสดงความสามารถเวชศาสตร์ใต้น้ำ ทำด้วยโลหะขนาดยาว ๗.๕ ซม. กว้าง ๒.๘ ซม. ตรงกลางเป็นรูปหมวกประดาน้ำมาตราฐานสีทองประทับอยู่ตรงกลางสมอสีเงิน ด้านข้างทั้งสองเป็นรูปพญา นาคข้างละ ๑ ตัวลอยอยู่บนเกลียวคลื่นสีน้ำเงิน ชูหน้าเข้าหาหมวกประดาน้ำและสมอ

              ๒. ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมาย จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำของกองทัพเรือหรือของส่วนราชการอื่นที่
กองทัพเรือรับรอง หรือเป็นผู้ที่ไดรับมอบเครื่องหมายนี้ให้เป็นกิตติมศักดิ์

               ๓.การประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องหมายใช้กับเครื่องแบบทุกชนิดโดยที่ประดับที่อกเสื้อข้างซ้าย
เหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยกเว้นเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม ใช้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีดำเย็บติดที่อกเสื้อข้างซ้าย ถ้าประดับกับเครื่องแบบสโมสรทุกชนิดใช้ชนิดโลหะย่อขนาดลงมาครึ่งหนึ่ง                    ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถประเภทเดียวกันของกองทัพอื่นหลายชนิดซึ่งจะต้องประดับที่อกเสื้อข้างเดียวกัน ให้ประดับเพียงเครื่องหมายเดียวแล้วแต่กรณี

              ๔. การมอบเครื่องหมายให้เป็นกิตติมศักดิ์ ให้มอบแก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ประกอบคุณงามความดีให้แก่กิจการด้าน
การแพทย์ ของกองทัพเรือเพื่อประดับเป็นเกียรติยศ        โดยให้กรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพเรือเพื่อขอรับความเห็นชอบ

              ๕. ผู้ได้รับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถเวชศาสตร์ใต้น้ำ จะได้รับประกาศนียบัตรตามที่กองทัพเรือกำหนด โดยกรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้ดำเนินการและผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ลงชื่อ

             ๖. ให้กองทัพเรือสร้างเครื่องหมายตัวอย่าง หรือเขียนรูปเครื่องหมายตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตราฐาน

                  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                 สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                 พล. อ.

                           ( ชาติชาย ชุณหะวัณ )

                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโ หม

TP-ButtonPrevP.gif (2172 bytes)