เอกสารประกอบการสัมมนาการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา น.อ.สมคิด ทิมสาด (ผอ.กกป.พร.)
สถานการณ์ไข้เลือดออก น.ต.สงวน เนานิ่ม (หน.ระบาดศาสตร์ กกป.พร.)
ไข้เลือดออก และการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ร.อ.พนม พูลสมบัติ (ประจำแผนกระบาดศาสตร์ กกป.พร.)
แบบบันทึกการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในสถานที่ทำงาน
 
แบบตรวจสุขาภิบาล
     
แบบตรวจสุขาภิบาลหน่วยบก
  แบบตรวจสุขาภิบาลหน่วยเรือ
 
แบบสอบสวนโรค
     
ไข้เลือดออก
  กลุ่มอาการอุจจาระร่วงอย่างแรง
ตาแดง
  คอตีบ
มือ เท้าเปื่อย
  ไข้สมองอักเสบ
ไข้กาฬหลังแอ่น
  โปลิโอ
พิษสุนัขบ้า
   
   
กลุ่มอาการไข้หวัดใหญ
   
     
เอกสารประกอบการอบรมการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค ใน ทร.
   
หลักระบาดวิทยา นพ.เฉวตสรร นามวาท (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ.)
การสอบสวนการระบาด นพ.จิรภัทร กัลยาณพจน์พร (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ.)
แบบฝึกหัดการสอบสวนและควบคุมการระบาด
Diseases in surveillance system นิยามการสอบสวนโรค (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)