เมฆ

เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในแต่ละวัน จะพบเมฆซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเมื่อมองเห็นเมฆในท้องฟ้า บางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของแต่ละคน สำหรับในทางอุตุนิยมวิทยาแล้ว จะมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งชนิดของเมฆ โดยแบ่งตามความสูงที่เมฆเหล่านั้นเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ ซี่งจะได้กล่าวอย่างย่อๆ พร้อมทั้งมีรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมฆชั้นสูง (High Clouds)
ในบริเวณแถบโซนร้อนจะอยู่ที่ความสูง 6,000 - 18,000 เมตร (20,000 - 60,000 ฟุต) ขึ้นไป เป็นเมฆซึ่งไม่ทำให้เกิดฝนเลย มีอยู่ 3 ชนิด
เมฆชั้นกลาง (Middle Clouds)
ในบริเวณแถบโซนร้อนจะอยู่ที่ความสูงระหว่าง 2,000 - 8,000 เมตร (6,500 - 26,000 ฟุต) มีอยู่ 2 ชนิด
เมฆชั้นต่ำ (Low Clouds)
ในบริเวณแถบโซนร้อนจะอยู่ที่ความสูงไม่เกิน 2,000 เมตร (ผิวพื้น - 6,500 ฟุต) มีอยู่ 3 ชนิด
เมฆก่อตัวในทางตั้ง (Clouds with Vertical Development)
มีความสูงของฐานเมฆประมาณ 500 เมตร (1,600 ฟุต) ส่วนยอดเมฆ มีความสูงไม่แน่นอน บางครั้งสูงถึงระดับเมฆชั้นสูง มีอยู่ 2 ชนิด