:: วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ::

:: สรุปการรับเหรียญ 8 อันดับแรก ::
หน่วย
ทอง
เงิน
ทองแดง
   หน่วยกีฬาที่ 3
93
90
68
   หน่วยกีฬาที่ 4
87
66
82
   หน่วยกีฬาที่ 5
60
57
49
   หน่วยกีฬาที่ 8
33
31
34
   หน่วยกีฬาที่ 7
18
26
51
   หน่วยกีฬาที่ 6
16
29
41
   หน่วยกีฬาที่ 1
8
9
13
   หน่วยกีฬาที่ 2
5
13
36
   ...
...
...
...
::  ผลการแข่งขัน  ::   เหรียญรางวัล  ::   โล่กีฬา  ::   ถ้วยชนะเลิศ  ::   เฉพาะเจ้าหน้าที่  ::

พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : it@navy.mi.th