หน้าหลัก ระบบบริหารสัญญา
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ระบบบริหารสัญญา
กองบริหารงานช่าง กรมช่างโยธาทหารเรือ
(โทร. 02 466 9536)
 
มีช่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 33 รายการ ดู ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ อ่าน
001 แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการบริหารสัญญา 680
002 คู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง กรมช่างโยธาทหารเรือ พ.ศ.2558 565
016 คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่ 98/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ลง 29 ม.ค.59 332
003 รายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง 54-001 289
012 หลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาของกองทัพเรือ 238
004 รายการประกอบแบบมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม 247
005 รายการประกอบแบบมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 240
006 รายการประกอบแบบมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา 2 240
007 รายการประกอบแบบมาตรฐานงานวิศวกรรมไฟฟ้า 220
008 รายการประกอบแบบมาตรฐานงานวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 200
009 รายการประกอบแบบมาตรฐานงานวิศวกรรมเครื่องกล 176
011 check list ที่ใช้ในการตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานจ้างก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง 255
017 แบบฟอร์มแผนความปลอดภัยเพื่อเสนอต่อกรมช่างโยธาทหารเรือ 237
018 แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างของ ชย.ทร. 220
021 แบบฟอร์มการตรวจงานของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง 217
022 แบบฟอร์มเร่งรัดผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 183
023 แบบฟอร์มส่งมอบงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคาร 160
024 แบบฟอร์มส่งมอบประวัติอาคาร 160
025 รายงานผลการตรวจการจ้าง 241
026 แบบฟอร์มเบิกเงินค่าตรวจการจ้างและควบคุมงาน 213
 
 
 
กระดานสนทนา ระบบบริหารสัญญา
กองบริหารงานช่าง กรมช่างโยธาทหารเรือ
(โทร. 02 466 9536)
 
มีหัวข้อสนทนา ทั้งหมด 5 รายการ ดู หัวข้อสนทนาทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
007 ข้อขัดข้องของแบบที่ควรปรับปรุงแก้ไข งานก่อสร้าง SOQ 10ครอบคร.... น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 18 06 2016 : 07:46 96 0
006 รอยร้าวและสาเหตุ น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 18 02 2016 : 00:17 111 0
005 ส่งงานการบ้านครั้งที่ 2 จ.อ. สยมภู ศรีมยุรา เลขที่ 21 จ.อ. ภ.... จ.อ.สยมภู ศรีมยุรา 01 02 2016 : 10:10 136 5
004 การบ้านสำหรับผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 1 น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 18 06 2016 : 07:50 191 1
001 ชี้แจงวัตถุประสงค์และกติกาการใช้งานของเว็ปบอร์ดบริหารสัญญากร.... น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 01 11 2015 : 02:05 156 0
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   03693    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58