กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: Down Load ทั้งหมด ::

 

  มีรายการ ทั้งหมด ทั้งหมด 143 รายการ มีผู้เข้าชมทั้งหมด 8637 ครั้ง
   
ลำดับที่ รายการ Down load ประเถท วันที่บันทึก down load
178 ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่ Sarabun New Program 7 ต.ค.56 218
177 แบบฟอร์มอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมภาครัฐ แบบฟอร์ม 22 เม.ย.56 75
176 ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๕ รูปภาพ 24 ก.ย.55 15
175 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕ อื่นๆ 7 ก.ย.55 24
174 ประมวลภาพการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕ รูปภาพ 29 ส.ค.55 26
173 ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ (๑๖ ส.ค.๕๕ ครบรอบ ๒๓ ปี) รูปภาพ 17 ส.ค.55 21
170 คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดของกรมโยธาธิการและผังเมือง อื่นๆ 7 ธ.ค.54 21
169 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม นร.อาชีพเลื่อนฐานะ แบบฟอร์ม 17 พ.ย.54 54
154 รวมภาพกิจกรรมการสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ปี งป.๕๔ รูปภาพ 15 ก.ย.54 26
147 Driver Acer Projector Gateway P1266i Driver 20 ธ.ค.53 26
145 แบบฟอร์มรายงานซ่อมทำเครื่องช่วยการศึกษา แบบฟอร์ม 18 พ.ย.53 62
143 แบบฟอร์มและขั้นตอนในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ 8 ต.ค.53 71
142 13 Font มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ในหน่วยราชการ อื่นๆ 8 ต.ค.53 175
022 แบบฟอร์มรายงานผลการอบรม ชย.ทร. แบบฟอร์ม 2 ส.ค.53 98
138 แบบฟอร์มคู่มือตรวจสอบอาคาร แบบฟอร์ม 23 ก.ค.53 71
137 แนวทางและตัวอย่างข้อสอบผู้ตรวจสอบอาคาร มาตรฐานงานก่อสร้าง 20 ก.ค.53 52
136 เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร ชย.ทร.2553 มาตรฐานงานก่อสร้าง 14 ก.ค.53 90
135 แบบฟอร์มยื่นเอกสาร โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ แบบฟอร์ม 5 ม.ค.53 41
134 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางบก แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 70
133 แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 25
132 แบบฟอร์มบิลเงินสด ใบกำกับภาษี แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 64
131 แบบฟอร์มใบฝากขาย แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 19
130 แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 2 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 42
129 แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 1 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 37
128 แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน 3 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 20
127 แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน 2 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 19
126 แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน 1 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 28
125 แบบฟอร์มสัญญาตัวแทนทั่วไป แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 20
124 แบบฟอร์มสัญญานายหน้าค้าที่ดิน 1 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 18
123 แบบฟอร์มสัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 21
122 แบบฟอร์มหนังสือจ้างทำของ แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 17
121 แบบฟอร์มหนังสือจ้างเหมาก่อสร้าง แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 41
120 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 1 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 34
119 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เพื่อการชี้แจงปัญหาด้านภาษีอากรของนิติบุคคลต่อกรมสรรพากร แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 11
118 แบบฟอร์มนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 2 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 14
117 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 1 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 13
116 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจจัดตั้ง หรือยกเลิก แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 11
115 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจช่วง แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 12
114 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจตามกิจที่กำหนด 2 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 14
113 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจตามกิจที่กำหนด 1 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 12
112 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 31
111 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ดิน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 24
110 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 13
109 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 15
108 แบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้เงิน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 23
107 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกัน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 17
106 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาจ้างว่าความ แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 12
105 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่า 1 แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 15
104 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่าช่วง แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 14
103 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่าซื้อ แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 21
102 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 20
101 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่าบ้าน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 37
100 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่ารถยนต์ แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 23
099 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 17
098 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 28
097 แบบฟอร์มหนังสือหย่าโดยความยินยอม แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 17
096 แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 24
095 แบบฟอร์มหนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 18
094 แบบฟอร์มหลักฐานการกู้ยืมเงิน แบบฟอร์ม 3 ธ.ค.52 27
093 Brother DCP-165C Printer Driver Driver 26 พ.ย.52 71
091 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมทำ ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ แบบฟอร์ม 15 พ.ย.52 71
090 Fonts Thai For Auto Cad Auto_Cad 11 พ.ย.52 87
089 Plug-ins For Auto Cad 14-2002 Auto_Cad 11 พ.ย.52 56
088 แบบบ้านประหยัดพลังงาน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น รูปแบบ C แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 126
087 แบบบ้านประหยัดพลังงาน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น รูปแบบ B แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 83
086 แบบบ้านประหยัดพลังงาน บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ A แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 142
085 แบบเรือนแถวไทยช่วยไทย สำหรับผู้ประสบภัย 3 เรือนแถว 10 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 322.00 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 24
084 แบบบ้านไทยช่วยไทย สำหรับผู้ประสบภัย 2 สูง 2 ชั้น 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 43.50 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 26
083 แบบบ้านไทยช่วยไทย สำหรับผู้ประสบภัย 1 พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 40
082 แบบบ้านรวมน้ำใจไทย สำหรับผู้ประสบภัย 3 พื้นที่ใช้สอย 28.7 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 35
081 แบบบ้านรวมน้ำใจไทย สำหรับผู้ประสบภัย 2 พื้นที่ใช้สอย 32 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 31
080 แบบบ้านรวมน้ำใจไทย สำหรับผู้ประสบภัย 1 พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 26
079 แบบบ้านแบบประหยัด 3 สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 62.00 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 58
078 แบบบ้านแบบประหยัด 2 ใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 56.00 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 59
077 แบบบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 30.00 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 63
076 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 242.00 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 44
075 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 243.30 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 11 พ.ย.52 37
074 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 332.88 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 36
073 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง สูง 2 ชั้น เรือนใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 338.37 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 54
072 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 382.95 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 53
071 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 240.44 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 32
070 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 230.75 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 31
069 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 169.09 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 35
068 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4 สูง 2 ชั้น 4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 179.35 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 41
067 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 สูง 2 ชั้น 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 125.90 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 60
066 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2 ชั้นเดียว 3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 113.36 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 71
065 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ชั้นเดียว 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 77.00 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 80
064 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 24
063 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 20
062 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคอิสาน 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 31
061 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 23
060 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 780.40 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 23
059 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 23
058 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 18
056 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 17
057 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 23
055 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง 3 สูง 4 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 1015.20 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 22
054 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง 2 สูง 3 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 810.40 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 28
053 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง 1 สูง 2 ชั้น 4 ห้องแถว พื้นที่ใช้สอย 605.60 ตร.ม. แบบก่อสร้าง 10 พ.ย.52 57
052 แบบฟอร์มการขออนุมัติวัสดุ ในงานก่อสร้างใหม่ แบบฟอร์ม 15 ต.ค.52 61
050 รายละเอียดอาคารที่ต้องทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับการหนีไฟ แบบฟอร์ม 1 ก.ย.52 141
045 โปรแกรมคำนวณค่าk Program 3 ก.ค.52 77
044 ตราประจำพระองค์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รูปภาพ 22 ธ.ค.51 120
042 แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบสารสนเทศของ กพ.ทร. แบบฟอร์ม 17 พ.ย.51 24
041 แบบฟอร์มการส่งมอบงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้หน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้างรับไว้ใช้ราชการ(ใหม่) แบบฟอร์ม 21 ต.ค.51 83
040 แบบฟอร์มประเมินผลการเรียนการสอน ของ กองวิทยาการ ชย.ทร. แบบฟอร์ม 6 ต.ค.51 34
039 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมของ รร.ช่างโยธา แบบฟอร์ม 6 ต.ค.51 42
002 แบบฟอร์มขอส่งงาน กงช.ชย.ทร. แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 108
038 ใบสมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๑ แบบฟอร์ม 26 มิ.ย.51 75
037 แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์ม 12 มิ.ย.51 123
036 รูปเรือ ต.991 รูปภาพ 20 พ.ค.51 177
035 ใบสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ แบบฟอร์ม 16 พ.ค.51 85
034 แบบฟอร์มบันทึกการประสานงานกับหน่วยเจ้าของงานและเห็นชอบ แบบฟอร์ม 9 เม.ย.51 54
033 แบบฟอร์มประมาณการ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 แบบฟอร์ม 9 เม.ย.51 122
032 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์ม 17 มี.ค.51 91
031 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์ม 17 มี.ค.51 85
030 แบบฟอร์มรายงานเป้าหมายและแผน แบบฟอร์ม 28 ก.พ.51 56
029 แบบฟอร์ม บพอ.1.ปี2550 แบบฟอร์ม 28 ก.พ.51 44
028 แบบฟอร์ม บพช.๑ แบบฟอร์ม 28 ก.พ.51 53
027 ข้อแนะนำการจัดทำรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์และการตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย อื่นๆ 28 ก.พ.51 31
009 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจงานของผู้ควบคุมงาน กงช.ชย.ทร. แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 97
026 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ แบบฟอร์ม 20 ก.พ.51 131
025 แบบฟอร์มขอเดินทางไปราชการ แบบฟอร์ม 20 ก.พ.51 95
024 แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานกรรมการตรวจการจ้าง แบบฟอร์ม 20 ก.พ.51 82
023 ใบมอบฉันทะการรับเงิน แบบฟอร์ม 20 ก.พ.51 70
021 รายงานการควบคุมงาน แบบฟอร์ม 20 ก.พ.51 115
020 แบบฟอร์มรายงานซ่อมทำสายช่างโยธา แบบฟอร์ม 20 ก.พ.51 360
019 แบบฟอร์มรายงานสายช่างโยธา แบบฟอร์ม 20 ก.พ.51 228
018 แบบฟอร์มข้อมูลการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม แบบฟอร์ม 6 ก.พ.51 55
017 ตราสัญญลักษณ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ รูปภาพ 23 ม.ค.51 148
016 เพลงกรมช่างโยธาทหารเรือ บรรเลง (มีเฉพาะดนตรี) เพลง 26 ธ.ค.50 60
015 เพลงกรมช่างโยธาทหารเรือพร้อมเนื้อร้อง เพลง 26 ธ.ค.50 124
014 โปรแกรมจัดการข้อสอบ EXCEL แบบมี MACRO กวก.ชย.ทร. Program 25 ธ.ค.50 132
013 แบบฟอร์มรายงานสถานภาพครุภัณฑ์ แบบฟอร์ม 25 ธ.ค.50 119
012 แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานสายโรงงาน แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 54
011 แบบฟอร์มใบเบิก-ส่งคืนพัสดุ แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 190
010 กราฟชีวิต Program 21 ธ.ค.50 257
008 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจการจ้าง กงช.ชย.ทร. แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 107
007 แบบฟอร์มรายงานประจำวัน-สัปดาห์-เดือน กงช.ชย.ทร. แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 109
006 แบบฟอร์มเร่งรัดผู้รับจ้างกรณีทำงานล่าช้า กงช.ชย.ทร. แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 92
005 แบบฟอร์มขออนุมัติ SHOP DRAWING ในงานก่อสร้าง กงช.ชย.ทร. แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 93
004 แบบฟอร์มการส่งมอบอาคาร กงช.ชย.ทร. แบบฟอร์ม 21 ธ.ค.50 120
002 แบบฟอร์มการส่งมอบอาคาร กงช.ชย.ทร.(ของเก่า) แบบฟอร์ม 29 ต.ค.51 108
ข้อมูลใหม่ภายใน 24 ชม.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1