กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเดือน กุมภาพันธ์ ทั้งหมด ::

[ ร่างขอบเขตของงาน | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ผลการเปิดซอง ชย.ทร. ]

แสดงสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหลังการลงนามอนุมัติจ้าง

 


  มีสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ชย.ทร. ของเดือน กุมภาพันธ์ ทั้งหมด ทั้งหมด 18 รายการ มีผู้เข้าดู 18252 ครั้ง
ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
00588 : 00001 สอบราคาจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 1,100,000.00 บาท สอบราคา 1. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
2. บริษัท ประเสริฐอัลไลด์ จำกัด
3. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,097,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุดและกรมช่างโยธาทหารเรือตกลงจ้างแล้ว
00480 : 00002 สอบราคาจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าคลังเชื้อเพลิงอู่ตะเภา กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ (สัตหีบ) 300,000.00 บาท สอบราคา 1. บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. บริษัท ธรรม ได้ธรรม จำกัด
3. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
4. บริษัท เดลเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
5. บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เดลเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เสนอราคา 246,100.-บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอ ถูกต้อง ราคาต่ำสุดและกำรมช่างโยธาทหารเรือ ได้อนุมัติตกลงจ้างแล้ว
00479 : 00003 สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1,999,900.00 บาท สอบราคา 1. บริษัท เดลเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริษัท เดลเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เสนอราคา 1,999,402.-บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอถูกต้อง ราคาต่ำสุด และกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้อนุมัติตกลงจ้างแล้ว
00478 : 00004 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,500,000.00 บาท e-Auction 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
2. บริษัท อารีโยธาการ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง
4. บริษัท ทีม พีวีเค กรุ๊พ จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.โอ.อาร์ ธุรกิจและก่อสร้าง
6. บริษัท ธรรม ได้ธรรม จำกัด
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพล คอนสตรัคชั่น
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัตตา บิลเดอร์
10.บริษัท ก้าวหน้าการโยธา 1997 จำกัด
11.บริษัท เบล็ส บิลด์ จำกัด
12.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต
13.บริษัท ศิริเฟอร์นิชิ่ง จำกัด
บริษัท ธรรม ได้ธรรม จำกัด เสนอราคา 5,454,000.-บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอถูกต้องราคาต่ำสุด และ กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้อนุมัติตกลงจ้างแล้ว
00385 : 00005 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,880,000.00 บาท ประกวดราคา 1. หจก.นพรุจก่อสร้าง
2. หจก.ศรีสินก่อสร้าง
3. บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด
4. บริษัท วงศ์แสงทองคอนสตรัคชั่น จำกัด
5. หจก.ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต
6. บริษัท กราวิทัศน์ จำกัด
7. บริษัท ม่านฟ้าหลวง จำกัด
บริษัท กราวิทัศน์ จำกัด เสนอราคา 3,876,000.-บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
00384 : 00006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวฝึกประกอบอาหาร ที่ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29,338,000.00 บาท ประกวดราคา 1. หจก.พิชญวิศวกรรม
2. บริษัท เลิศสกุล จำกัด
3. บริษัท ดำรงสิทธิผลก่อสร้าง จำกัด
4. หจก.ศรีสินก่อสร้าง
5. บริษัท สยามท๊อปแลนด์ จำกัด
6. หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
7. บริษัท เอี่ยมเฟอร์นิชิ่งและก่อสร้าง จำกัด
8. บริษัท แฟคโตคอน จำกัด
9. บริษัท ไกรอินโฟร์ เทค จำกัด
10. บริษัท กราววิทัศน์ จำกัด
11. บริษัท ชินพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
12. บริษัท ม่านฟ้าหลวง จำกัด
บริษัท ชินพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 29,319,900.-บาท เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุด และทางราชการ ได้อนุมัติตกลงจ้างแล้ว
00221 : 00007 สอบราคาจ้างทาสีอาคาร ที่ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 179,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ทิพยมรกต จก.เสนอราคา 115,000.00 บาท
2. หจก.เค.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิซ เสนอราคา 136,040.00 บาท
3. บริษัท ศิริเฟอร์นิชิ่ง จก.เสนอราคา 160,500.00 บาท
4. หจก.เสริมบริพัตรก่อสร้าง (วิศวกรรม) เสนอราคา 164,800.00 บาท
5. บริษัท นครไทยเอซทีม จก.เสนอราคา 165,000.00 บาท
บริษัท ทิพยมรกต จก. เสนอราคา 115,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
00220 : 00008 สอบราคาจ้างซ่อมแซมบันไดหนีไฟและทาสีอาคารกราบพักทหาร ที่ กรมการขนส่งทหารเรือ 276,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ทิพยมรกต จก. เสนอราคา 155,000.00 บาท
2. หจก. เค.เอส.เค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิซ เสนอราคา 212,520.00 บาท
3. บริษัท ศิริเฟอร์นิชื่ง จก. เสนอราคา 246,100.00 บาท
4. หจก. เสริมบริพัตรก่อสร้าง (วิศวกรรม) เสนอราคา 247,400.00 บาท
บริษัท ทิพยมรกต จก. เสนอราคา 155,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
00209 : 00009 ประมูลซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารเรือนแถวนายทหารประทวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,296,114.67 บาท e-Auction 1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
บ.เนแรคอาร์ม อินดัสตรี จก. เสนอราคา 3,281,048 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
00206 : 00010 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถแผนกการขนส่ง ที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ (ทุ่งโปรง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10,000,000.- บาท e-Auction 1. หจก.ส.สุพาณิชย์ ก่อสร้าง เสนอราคา 9,993,000.00 บาท
2. บริษัท พัลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จก.เสนอราคา 9,994,800.00 บาท
3. หจก.ตราดโกมล ก่อสร้าง เสนอราคา 9,999,000.00 บาท
4. หจก.พรเจริญ ชัยนาท เสนอราคา 9,999,990.00 บาท
5. หจก.เสริมบริพัตรก่อสร้าง (วิศวกรรม) เสนอราคา 9,999,000.00 บาท
6. บริษัท ทัศนพล ดีเวลล็อปเม้น จก. เสนอราคา 9,999,998.00 บาท
7. บริษัท เทรดมาร์ค พัฒนา จก. เสนอราคา 9,999,500.00 บาท
8. หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง เสนอราคา 9,999,900.00 บาท
9. หจก.ท็อป เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์ เสนอราคา 9,990,999.00 บาท
10.หจก.พิชญวิศวกรรม เสนอราคา 9,999,900.00 บาท
11.บริษัท พีทีเอส เทคนิคัล จก. เสนอราคา 9,999,999.99 บาท
12.บริษัท ก.รุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก. เสนอราคา 9,983,000.00 บาท
13.บริษัท ส.ตะวันวิศวกรรม จก. เสนอราคา 9,999,988.88 บาท
14.หจก.รวมพลชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 9,999,000.00 บาท
15.หจก.กังวาลชัยวิศวกรรม เสนอราคา 9,999,555.00 บาท
16.หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง เสนอราคา 9,999,900.00 บาท
17.หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง เสนอราคา 9,999,700.00 บาท
18.บริษัท คัฟเวอร์เทค จก. เสนอราคา 9,994,000.00 บาท
19.บริษัท ส่งสวัสดิ์ จก. เสนอราคา 9,999,990.00 บาท
20.หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร เสนอราคา 9,999,500 บาท
บริษัท ก.รุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก. เสนอราคา 9,983,000.00 บาท(0.17%) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
00205 : 00011 ประกวดราคาจ้างซ่อมทำรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,908,000.- บาท e-Auction 1. หจก. ทวีผลพัฒนา ก่อสร้าง เสนอราคา 2,907,900.00 บาท
2.บริษัท อภิชาติ กิตติ ก่อสร้าง จก. เสนอราคา 2,907,995.00 บาท
3.บริษัท ส.ตะวัน วิศวกรรม จก. เสนอราคา 2,418,000.00 บาท
4.บริษัท อารีโยธาการ จก. เสนอราคา 2,599,999.00 บาท
5.หจก.พรเจริญชัยนาท เสนอราคา 2,907,900.00 บาท
6.บริษัท ศิรกร จก. เสนอราคา 2,515,000.00 บาท
7.บริษัท อี.พี.กรุ๊ป จก. เสนอราคา 2,700,000.00 บาท
8.หจก.ท็อป เอเชี่ยนเอ็นจิเนียร์ เสนอราคา 2,709,500.00 บาท
9.หจก.รวมพลชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 2,750,000.00 บาท
10.หจก.เพชรร้อยแสง เสนอราคา 2,515,555.00 บาท
11.หจก.พิชญวิศวกรรม เสนอราคา 2,906,000.00 บาท
12.บริษัท คัฟเวอร์เทค จก. เสนอราคา 2,858,000.00บาท
บริษัท ส.ตะวัน วิศวกรรม จก. เสนอราคา 2,418,000.00 บาท (20.2%) เสนอราคาต่ำสุด
00203 : 00012 รถกระเช้าไฟฟ้า กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2,500,000.00 บาท e-Auction 1. บริษัท วิจิตรณรงค์ กลการ จำกัด
2. บริษัท เมธา ซัพพลาย จำกัด
3. บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด เสนอราคา 2,485,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และชนะการประมูล
00202 : 00013 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า จำนวน ๑ ชุดคัน 2,400,000.00 บาท e-Auction 1. บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
2. บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด
3. บริษัท ยูโรแทรค จำกัด
บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด เสนอราคา 2,370,000.00 บาท ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว เสนอถูกต้อง ต่ำกว่าวงเงินที่ทางราชการกำหนด
00201 : 00014 สอบราคาจ้างซ่อมแซม โรงพยาบาลป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ 384,000.-บาท สอบราคา 1.หจก.สรรกิจวิศวกรรม เสนอราคา 329,000.00 บาท
2.หจก.เสริมบริพัตรก่อสร้าง (วิศวกรรม) เสนอราคา 381,000.00 บาท
3.บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด เสนอราคา 322,934.00 บาท
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด เสนอราคา 322,934.00 บาท (18.9%) ผู้เสนอถูกต้องราคาต่ำสุด
00193 : 00015 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 44,000,000.-บาท e-Auction 1.บ.ปลูกแปลง จก. เสนอราคา 36,440,000.00 บาท
2.หจก.ไทยเจตนาก่อสร้าง เสนอราคา 36,600,000.00 บาท
3.บ.เวสเทอร์นคอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 37,888,000.00 บาท
4.หจก.โภคาเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 37,900,000.00 บาท
5.บ.อครา สถาปนิก จก. เสนอราคา 38,444,000.00 บาท
6.บ.ทำเลไทย ธรรมชาติ จก. เสนอราคา 39,999,999.00 บาท
7.บ.งามวงศ์วานการช่าง จก. เสนอราคา 39,999,999.99 บาท
8.บ.โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 40,140,000.00 บาท
9.บ.ฉ.เหลี่ยมเจริญ ก่อสร้าง จก. เสนอราคา 40,500,000.00 บาท
10.หจก.เอเชียคอนกรีตก่อสร้าง เสนอราคา 40,850,000.00 บาท
11.หจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง เสนอราคา 41,000,000.00 บาท
12.บ.ม่านฟ้าหลวง จก. เสนอราคา 41,400,000.00 บาท
13.บ.เวิลด์เดสคอน จก. เสนอราคา 42,290,000.00 บาท
14.กิจการร่วมค้า เอส.ที. เสนอราคา 43,000,000.00 บาท
15.บ.เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จก เสนอราคา 43,300,000.00 บาท
16.หจก.ศรีสินก่อสร้าง เสนอราคา 43,800,000.00 บาท
17.บ.เทพนาคิน เทคโนดลยี จก. เสนอราคา 43,900,000.00 บาท
18.บ.โคสตอล เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคา 43,990,000.00 บาท
19.หจก.โภคะกิจก่อสร้าง เสนอราคา 43,995,000.00 บาท
20.บ.พ.ภักดีวิบูล จก. เสนอราคา 43,996,000.00 บาท
21.หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 43,999,000.00 บาท
22หจก.พิชญวิศวกรรม เสนอราคา 43,999,000.00 บาท
23.บ.ไกรสุ คอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 43,999,700.00 บาท
24.บ.ธัญญ กรุ๊ป จก. เสนอราคา 43,999,888.00 บาท
25.หจก.โฟคัสดีเวลล็อปเม้นแอนด์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 43,999,900.00 บาท
26.บ.เอ.เอส.เอ.การช่าง จก. เสนอราคา 43,999,900.00 บาท
27.บ.มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา เสนอราคา 43,999,900.00 บาท
28.บ.ชาญนคร วิศวกรรม จก. เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
29.บ.นำไกรสากลก่อสร้าง จก. เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
30.หจก.ส่งเสริมสิทธิ์ เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
31.หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
32.หจก.เอ็น.เอส.เจ.คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
บ.ปลูกแปลง จก. เสนอราคา 36,440,000.00 บาท(20.7%) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
00192 : 00016 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21,319,000.-บาท e-Auction 1.บริษัท พ.ภักดีวิบูล จก. เสนอราคา 21,290,000.00 บาท
2.หจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง เสนอราคา 21,304,000.00 บาท
3.หจก.ไทยเจตนาก่อสร้าง เสนอราคา 21,309,951.00 บาท
4.บริษัท อัคราสถาปนิก จก. เสนอราคา 21,310,000.00 บาท
5.บริษัท โชคพัฒนาคอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 21,313,000.00 บาท
6.หจก.ศรีสินก่อสร้าง เสนอราคา 21,315,000.00 บาท
7.บริษัท แฟคโตคอน จก. เสนอราคา 21,315,000.00 บาท
8.บริษัท เทพนาคิน เทคโนโลยี เสนอราคา 21,317,000.00 บาท
9.กิจการร่วมค้า เอส.ที. เสนอราคา 21,317,000.00 บาท
10.หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคา 21,317,000.00 บาท
11.บริษัท ปลูกแปลง จก. เสนอราคา 21,317,000.00 บาท
12.บริษัท ภาวิวัฒน์ จก. เสนอราคา 21,317,500.00 บาท
13.หจก.โภคาเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 21,318,000.00 บาท
14.บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จก.เสนอราคา 21,318,000.00 บาท
15.บริษัทมหาฤกษ์ดำรงพัฒนา จก. เสนอราคา 21,318,000.00 บาท
16.บริษัท เวิด์ล เดสคอน จก. เสนอราคา 21,318,000.00 บาท
17.บริษัท เสริมบริพัตร(วิศวกรรม จก.) เสนอราคา 21,318,000.00 บาท
18.หจก.ตะโกรายเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 21,318,000.00 บาท
19.หจก.พิชญวิศวกรรม เสนอราคา 21,318,500.00 บาท
20.บริษัทพรภัทรนันท์ การโยธา จก.เสนอราคา 21,318,600.00 บาท
21.บริษัทธัญญ กรุ๊ป จก. เสนอราคา 21,318,888.00 บาท
22.บริษัทม่านฟ้าหลวง จก. เสนอราคา 21,318,900.00 บาท
23.บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 21,318,970.00 บาท
24.หจก.เอ็น.เอส.เจ.คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 21,318,999.00 บาท
บริษัท พ.ภักดีวิบูล จก. เสนอราคา 21,290,000.00 บาท (0.14%) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
00077 : 00017 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการหมู่เรือถวายความปลอดภัย พระตำหนักจักรีบงกช (มป.๑๔) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,999,000.00 บาท e-Auction บริษัท คิเนติกส์ คีออซ จำกัด เสนอราคา 2,989,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด
00076 : 00018 ประกวดราคาจ้างขยายลานจอดอากาศยาน ที่ หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ ๓ 3,000,000.00 บาท e-Auction บริษัท ธนกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,996,900.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
1

 

 

แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   65753   ตั้งแต่ 23 ต.ค. 52