สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่

:: กองทัพเรือ ::
:: หน่วยงานกองทัพเรือ ::
:: ระบบงานกองทัพเรือ ::
:: อีเมล์กองทัพเรือ ::
:: กระดานข่าวกองทัพเรือ ::
:: ติดต่อกองทัพเรือ ::
:: ท่องเที่ยวกองทัพเรือ ::
:: ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต ::
:: หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทร. ::

:: ประวัติกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ภารกิจกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: หน่วยงานกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: อดึตผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. ::
:: รายงานประจำปี ชย.ทร. ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: กฏระเบียบในการปฏิบัติงาน ::
:: รายการประกอบแบบมาตรฐาน ::
:: หมายเลขโทรศัพท์์ ชย.ทร. ::
:: ค้นหากำลังพลของ ชย.ทร. ::
:: ที่ตั้งกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: กิจกรรม ชย.ทร. ::
:: ข่าว-ประกาศ ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: อนุรักษ์พลังงาน ::

:: จัดซื้อ จัดจ้าง กองทัพเรือ ::
:: ร่างขอบเขตของงาน ชย.ทร. ::
:: สอบราคา-ประกาดราคา ชย.ทร. ::
:: ผลการเปิดซอง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ::
:: การคำนวณราคากลาง ::
:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ::
:: หลักเกณฑ์ e-Auction ::
:: หลักเกณฑ์การจ้างงานก่อสร้าง ::
:: การพิจารณาเอกสารประกวดราคา ::
:: ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง ::

:: ส่งข้าราชการเข้าอบรม ::
:: ประว้ตินักเรียน ชย.ทร. ::
:: ระบบกำลังพล ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: ระบบซ่อมทำสายโรงงาน ::
:: ระบบควบคุมงานก่อสร้าง ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. 17 หมวด ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. ::
:: ค้นหาแบบ ชย.ทร. ::

:: การจัดการความรู้ ชย.ทร. ::
:: คู่มือปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง ::
:: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ::
:: ห้องสมุด ชย.ทร. ::
:: เว็บลิ้งค์ ::
:: กระดานสนทนา ::
:: ดาวน์โหลด ::
:: แบบทดสอบ ชย.ทร. ::
 
:: การให้บริการ ชย.ทร. ::
:: ศูนย์บริการงานช่าง ชย.ทร. ::
:: สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::

:: เว็บไซต์ภายใน ชย.ทร. ::
:: งานก่อสร้างหอประชุม ทร. ::
:: งานก่อสร้างอาคาร 115 ปี พร. ::
:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::
 
 

เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา
ค่านิยม ถูกต้อง ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ

  :: กิจกรรมกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
สำเนาคำสั่งกองทัพเรือ เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมา.....
ตามประกาศ ชย.ทร. ลง ๓๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำป.....
กรมบัญชีกลาง ปรชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
สามารถดู คำสั่งเรื่องให้นายทหารรับราชการ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ที่ ..
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ::
ยางรถเครื่องทุ่นแรง (จำนวน ๓๑ รายการ)
โครงการก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดว.....
โครงการจ้างงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการและที่พักเวรยาม พร้อมห้องน้ำ – ส้วม กองคล.....
โครงการซ่อมแซมอาคารของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแผนกการเป้า กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
อ่านร่างขอบเขตของงานทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: ประกาศสอบราคา - ประกวดราคางานจ้าง ::
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและที่พักเวรยาม พร้อมห้องน้ำ – ส้วม กองค.....
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสายล่อฟ้า ที่อาคารพักอาศัยของ กรมอู่ทหารเรือ(บ้านขมิ.....
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเสาธงราชนาวี ที่ สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีข.....
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมสิ่งอำนวย.....
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแผนกการเป้า กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ด้วย.....
อ่านประกาศสอบราคา - ประกวดราคางานจ้างทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. (ส่วนหนึ่งของการจัดการตวามรู้) ::
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานงาน 2549
การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
การกำหนดค่าขายแบบ ผลงาน เงินประกันซอง ค่าปรับ ตามที่ กห.กำหนด
ผลการตรวจเยี่ยม(Site Visit)การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด.....
อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: Down load ::
ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่ Sarabun New
แบบฟอร์มอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมภาครัฐ
ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจั.....
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั.....
ประมวลภาพการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕
อ่าน Down load ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: Web Link ::
ความรู้คดีปราสาทพระวิ­หาร
update ความรู้ใหม่ด้านกำลังพล
สิทธิข้าราชการ ทร. ที่ออกจากราชการ
การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2555 และปรับ.....
การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศ(เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้)
อ่าน Web Link ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: Web board ::
การสอบ น.ต. และ น.ท. ของ ชย.ทร. ขอจงมี.. 01 09 2013 : 15:53
เงา ชย.ทร. ผู้น้อ.. 30 05 2013 : 20:50
ติดต่อขอทำวิทยานิพนธ์ โครงการปรับปรุงอาคารป้อมผีเ... พสิษฐ์.. 02 04 2014 : 11:46
ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง อาตองค.. 11 01 2013 : 21:53
เรื่องเงินเดือนพนักงานราชการไม่ขึ้นคับ พนักงา.. 26 02 2014 : 21:21
อ่าน Web board ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
อ่านจดหมายเหตุช่างโยธาทั้งหมดได้จากที่นี่
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   363419   ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51