สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่

:: กองทัพเรือ ::
:: หน่วยงานกองทัพเรือ ::
:: ระบบงานกองทัพเรือ ::
:: อีเมล์กองทัพเรือ ::
:: กระดานข่าวกองทัพเรือ ::
:: ติดต่อกองทัพเรือ ::
:: ท่องเที่ยวกองทัพเรือ ::
:: ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต ::
:: หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทร. ::

:: ประวัติกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ภารกิจกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: หน่วยงานกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: อดึตผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. ::
:: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
:: แผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. ::
:: รายงานประจำปี ชย.ทร. ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::
:: กฏระเบียบในการปฏิบัติงาน ::
:: รายการประกอบแบบมาตรฐาน ::
:: หมายเลขโทรศัพท์์ ชย.ทร. ::
:: ค้นหากำลังพลของ ชย.ทร. ::
:: ที่ตั้งกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: กิจกรรม ชย.ทร. ::
:: ข่าว-ประกาศ ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: อนุรักษ์พลังงาน ::
:: สลิปเงินเดือนลูกจ้าง ทร.::

:: จัดซื้อ จัดจ้าง กองทัพเรือ ::
:: ร่างขอบเขตของงาน ชย.ทร. ::
:: สอบราคา-ประกาดราคา ชย.ทร. ::
:: ผลการเปิดซอง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ชย.ทร. ::
:: ผลจัดซื้อ-จ้าง ตามแบบ สขร.๑ ::
:: การคำนวณราคากลาง ::
:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ::
:: หลักเกณฑ์ e-Auction ::
:: หลักเกณฑ์การจ้างงานก่อสร้าง ::
:: การพิจารณาเอกสารประกวดราคา::
:: ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง ::

:: ส่งข้าราชการเข้าอบรม ::
:: ประว้ตินักเรียน ชย.ทร. ::
:: ระบบกำลังพล ชย.ทร. ::
:: ตารางปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: ระบบซ่อมทำสายโรงงาน ::
:: ระบบบริหารสัญญา ::
:: ระบบติดตามงานตามแผน ::
:: ระบบบริการงานพิธี ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. 17 หมวด ::
:: ครุภัณฑ์สาย ชย.ทร. ::
:: ค้นหาแบบ ชย.ทร. ::

:: การจัดการความรู้ ชย.ทร. ::
:: การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ::
:: คู่มือปฏิบัติงาน ชย.ทร. ::
:: คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง ::
:: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ::
:: ห้องสมุด ชย.ทร. ::
:: เว็บลิ้งค์ ::
:: กระดานสนทนา ::
:: ดาวน์โหลด ::
:: แบบทดสอบ ชย.ทร. ::
 
:: การให้บริการ ชย.ทร. ::
:: ศูนย์บริการงานช่าง ชย.ทร. ::
:: สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: การให้บริการงานช่างโยธา ::

:: เว็บไซต์ภายใน ชย.ทร. ::
:: งานก่อสร้างหอประชุม ทร. ::
:: งานก่อสร้างอาคาร 115 ปี พร. ::
:: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ::
 
 

เป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการให้บริการงานช่างโยธา
ค่านิยม ถูกต้อง ทันเวลา มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อตรง โปร่งใส ใส่ใจบริการ

  :: กิจกรรมกรมช่างโยธาทหารเรือ ::
:: ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑
การรายงานผลการไปศีดษา ดูงาน ฝึกงาน ประชุมหรือสัมนา ณ ต่างประเทศ
คำสั่ง อนุมัติแต่งตั้งวิทยากร ประจำหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. แ.....
อนุมัติแต่งตั้งวิทยากร หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. พร.....
โทรเลข และคำสั่ง เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พร.....
อนุมัติปรับแต่งหลักสูตรการอบรม และขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสู.....
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ::
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ห้องพักนายทห.....
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองขนส่ง สถานีการบิน กองก.....
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง BUNKER เพื่อจัดระเบียบลานจอดอ.....
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จนท.ภาคพื้น จัดเก็บอุปกร.....
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม.....
อ่านร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: ประกาศประกวดราคา - สอบราคา ::
เผยแพร่แผนจ้างซ่อมแซมประตูอู่แห้งด้านในหมายเลข ๑ อธบ.อร.
ประกาศราคากลาง จ้างป้องกันและกำจัดปลวกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ.....
ซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 25 รายการ (10/พด.วส./61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ.....
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖.....
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคล.....
อ่านประกาศประกาศประกวดราคา-สอบราคาทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. (ส่วนหนึ่งของการจัดการตวามรู้) ::
เอกสารประกอบการบรรยายยุทธศาสตร์ ชย.ทร. และ PMQA ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ค.๕๘
การกำหนด SPEC
การดำเนินการ PMQA หมวด 6
โปรแกรมวิเคราะห์ความคุ้มค่าครุภัณฑ์สาย ชย.Version 2559
การจัดการกระบวนงานหลักของ ชย.ทร. (ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูข้อมูลหรือแก้ไข)
อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: Down load ::
ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่ Sarabun New
แบบฟอร์มอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมภาครัฐ
ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจั.....
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั.....
ประมวลภาพการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕
อ่าน Down load ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: Web Link ::
แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการงานพิธี ของ กรมช่า.....
ข่าวประชาสัมพันธ์..จากหน่วยอื่น เกี่ยวกับ เครื่องหมายลูกจ้าง พนักงาน ส.....
ดีดีเรื่องบ้าน
ความรู้คดีปราสาทพระวิ­หาร
update ความรู้ใหม่ด้านกำลังพล
อ่าน Web Link ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: Web board ::
ยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๕๔ saran .. 03 05 2011 : 09:22
ขอดูแบบอาคารกราบพักทหาร chit 10 11 2015 : 16:05
ขายที่ดินพุทธมณฑลสาย 1 อากาศ 16 09 2015 : 11:09
งาน Parttime รายได้เสริมหลังเลิกงาน คีย์ข้อมูล 50... คุณวิล.. 11 03 2010 : 12:32
สีป้องกันความร้อน mcpo 11 03 2013 : 17:38
อ่าน Web board ทั้งหมดได้จากที่นี่
  :: จดหมายเหตุช่างโยธา ::
อ่านจดหมายเหตุช่างโยธาทั้งหมดได้จากที่นี่
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   646235   ตั้งแต่ 1 พ.ค. 51