กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

 

  มี ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2519 รายการ
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
02519 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 23 ก.ย.59
02518 พิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๕๙ และผู้ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๖๐ 20 ก.ย.59
02517 เพิ่มเติม การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ ต.ค.๕๙ 16 ก.ย.59
02516 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๑๖/๕๙ ๒๑๗/๕๙ และ ๒๑๘/๕๙ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 ก.ย.59
02515 PMQA หมวด 6 กระบวนการหลัก ชย.ทร. 16 ก.ย.59
02514 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ 16 ก.ย.59
02513 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค.๕๙ 16 ก.ย.59
02512 ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม.เมื่อ 24 ก.ย.56 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 15 ก.ย.59
02511 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2559 10 ก.ย.59
02510 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 และการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 9 ก.ย.59
02509 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๙ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 4 ก.ย.59
02508 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง ผลการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 25 ส.ค.59
02507 แนวทางการรับราชการนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน (นายทหาร ข.) 25 ส.ค.59
02506 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๑๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเกษียณ ปี๕๙ 23 ส.ค.59
02505 รายชื่อลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 8 ส.ค.59
02504 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 8 ส.ค.59
02503 กำหนดอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ส.ค.๕๙ 26 ก.ค.59
02502 กรมช่างโยธาทหารเรือ รับการตรวจสอบภายใน จาก จร.ทร. วันอังคารที่ ๒๖ ก.ค.๕๙ 26 ก.ค.59
02501 กำหนดการเกี่ยวกับการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2559 26 ก.ค.59
02500 ช่องทางในการรับฟังความต้องการ (สายด่วน 54422 , 54429 , 54106) 22 ก.ค.59
02499 เอกสารประกอบการบรรยายยุทธศาสตร์ ชย.ทร. และ PMQA ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ค.๕๘ 22 ก.ค.59
02498 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ 22 ก.ค.59
02497 ขออนุมัติจัดบรรยายให้ความรู้ การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมายของกำลังพล ชย.ทร. 21 ก.ค.59
02496 แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การปฏิบัติงานซ่อมทำสายโรงงาน 15 ก.ค.59
02495 คู่มือการจำแนกพัสดุกองทัพเรือ 14 ก.ค.59
02494 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 14 ก.ค.59
02493 อนุมัติจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 13 ก.ค.59
02492 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ 13 ก.ค.59
02491 รายชื่อเอกสารอ้างอิงในการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 7 ก.ค.59
02490 รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ หลักสูตรทั่วไปรุ่น 40 7 ก.ค.59
02489 สอ.วด. ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2559 1 ก.ค.59
02488 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๙ 30 มิ.ย.59
02487 ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. 29 มิ.ย.59
02486 การสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 23 มิ.ย.59
02485 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง สอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ 22 มิ.ย.59
02484 การกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2559 18 มิ.ย.59
02483 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๙ 16 มิ.ย.59
02482 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทร.ไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559 8 มิ.ย.59
02481 กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ 3 มิ.ย.59
02480 ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร. 3 มิ.ย.59
02479 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๙ 2 มิ.ย.59
02478 ผลการประเมิน ค่า BMI ของ นขต.ทร. ครั้งที่ 1/59 31 พ.ค.59
02477 ข่าว กพ.ทร. ด่วนมาก (กสม. 137/05/59 มวว.261430 พ.ค.59) เรื่อง แจ้งยกเลิกการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 27 พ.ค.59
02476 การแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ นาวิกโยธินมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๙ 26 พ.ค.59
02475 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบเสมียน สน.ผชท.ทร.ไทย ประจำปี 2559 26 พ.ค.59
02474 อบรมศีลธรรม ประจำเดือน มิ.ย.๕๙ 26 พ.ค.59
02473 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ในส่วนของ ทร. จำนวน 49 นาย ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.59 24 พ.ค.59
02472 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 24 พ.ค.59
02471 กำหนดจับสลากเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 24 พ.ค.59
02470 ขออนุมัติให้ข้าราชและลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรซ่อมเครื่องแปลงความถี่เบื้องต้น 24 พ.ค.59
ประกาศใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 51 หน้า [หน้าถัดไป 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51