กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

 

  มี ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2608 รายการ
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
02608 ประกาศ ชย.ทร.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐ 26 พ.ค.60
02607 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ ๑ และมีสิทธินำเสนอผลงาน งานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายของรัฐบาล 16 พ.ค.60
02606 ขออนุมัติจัดพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 9 พ.ค.60
02605 ประกาศสมาคมภริยาทหารเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ 28 เม.ย.60
02604 ประกาศ ชย.ทร. รับสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐ 24 เม.ย.60
02603 คำสั่งกองทัพเรื่อที่ ๕๕/๒๕๖๐ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 มี.ค.60
02602 คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 21 มี.ค.60
02601 แบบสำรวจสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และช่องทางสื่อสาร ต่อการให้บริการงานช่างโยธา 3 มี.ค.60
02600 การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ทร. งป.๖๐ ครั้งที่ ๑ 3 มี.ค.60
02599 การแก้ไขเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพเฉพาะและด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 มี.ค.60
02598 ขออนุมัติแก้ไขคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที 874/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน 24 ก.พ.60
02597 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลดโดยได้กำหนดให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรลาหยุดพักราชการได้ ๓ เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยมิต้องถูกตัดเงินรายเดือน 22 ก.พ.60
02596 ทร. อนุมัติให้กำลังพล ทร. แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือน มี.ค.60 16 ก.พ.60
02595 ขออนุมัติจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ชย.ทร. 16 ก.พ.60
02594 แนวทางปฎิบัติในการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการไปช่วยปฎิบัติราชการนอกหน่วยภายใน ทร. 15 ก.พ.60
02593 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ-HR4/2 15 ก.พ.60
02592 ขออนุมัติการยิงเป้าปืนพก ประจำปี 2560 14 ก.พ.60
02591 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.60 9 ก.พ.60
02590 สพ.ทร จะดำเนินการยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๖๐ 9 ก.พ.60
02589 ร่างหลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี 9 ก.พ.60
02588 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.61 7 ก.พ.60
02587 ขออนุมัติประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือเพื่อจัดประกวดคลิปวีดีโอ บทความ และผลการดำเนินการจัดความรู้ หรือนวัตกรรมจากการจัดความรู้ 8 ก.พ.60
02586 รายการแจกจ่ายยางรถเครื่องทุ่นแรงสาย ชย. สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ตามแผนการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.๖๐ 3 ก.พ.60
02585 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี งป.๖๐ 2 ก.พ.60
02584 ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมหลังสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ รุ่นที่ ๒๖ ปี งป.๖๐ 1 ก.พ.60
02583 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 1 ก.พ.60
02582 เปิดรับสมัครพิธีกรนายทหารสัญญาบัตรหญิง 25 ม.ค.60
02581 สั่งการให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 25 ม.ค.60
02580 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ประจำปี ๒๕๖๐ ของ ชย.ทร. 25 ม.ค.60
02579 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ บริเวณพื้นที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 6 ม.ค.60
02578 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการรับ - แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ กองทัพเรือ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ จำนวน ๓ คณะ 20 ม.ค.60
02577 คำสั่งปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่สำคัญและช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ 20 ม.ค.60
02576 การรายงานผลการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม 19 ม.ค.60
02575 คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของ ทร.กำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ปี งป.62 - 67 และร่างแผนการจัดส่ง นนร.ไปศึกษา ณ รร.นร.ต่างประเทศ ประจำปี งป.62 19 ม.ค.60
02574 กพ.ทร. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ประจำปี งป.60 ระหว่าง 25 ม.ค.60 - 3 ก.พ.60 ณ พื้นที่ กทม. และระหว่าง 6 - 10 ก.พ.60 ณ พื้นที่สัตหีบ 17 ม.ค.60
02573 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ แถวฟังคำกล่าว ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ 13 ม.ค.60
02572 ให้ข้าราชการร่วมพิธี "จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย" 12 ม.ค.60
02571 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 ม.ค.60
02570 กวก.ชย.ทร. ขออนุมัติจัดนิทรรศการ "นักเรียนช่าง ฯ คิดประดิฐเองได้" 3 ม.ค.60
02569 ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 29 ธ.ค.59
02568 เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2560 23 ธ.ค.59
02567 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ และ หมายเลข ๔ ประจำเดือน ม.ค.๖๐ 22 ธ.ค.59
02566 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณสถานเนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๔ ธันวาคม 20 ธ.ค.59
02565 ชย.ทร.ขอให้หน่วยฯ ดำเนินการเบิกแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุ่นแรงไปใช้ราชการ 20 ธ.ค.59
02564 พิธีมอบเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ 19 ธ.ค.59
02563 พิธีบวงสรวง สักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 14 ธ.ค.59
02562 การให้กำลังพลวิ่งออกกำลังกายทุกวันพุธ 13 ธ.ค.59
02561 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๑๐๔/๒๕๕๙ 13 ธ.ค.59
02560 แบบฟอร์ม งป.ทร.03-1 ความต้องการงานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง พัสดุและอุปกรณ์สายช่าง ชย. 9 ธ.ค.59
02559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน 8 ธ.ค.59
ประกาศใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53 หน้า [หน้าถัดไป 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53