กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

 

  มี ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2576 รายการ
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
02576 การรายงานผลการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม 19 ม.ค.60
02575 คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของ ทร.กำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ปี งป.62 - 67 และร่างแผนการจัดส่ง นนร.ไปศึกษา ณ รร.นร.ต่างประเทศ ประจำปี งป.62 19 ม.ค.60
02574 กพ.ทร. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ประจำปี งป.60 ระหว่าง 25 ม.ค.60 - 3 ก.พ.60 ณ พื้นที่ กทม. และระหว่าง 6 - 10 ก.พ.60 ณ พื้นที่สัตหีบ 17 ม.ค.60
02573 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ แถวฟังคำกล่าว ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ 13 ม.ค.60
02572 ให้ข้าราชการร่วมพิธี "จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย" 12 ม.ค.60
02571 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 ม.ค.60
02570 กวก.ชย.ทร. ขออนุมัติจัดนิทรรศการ "นักเรียนช่าง ฯ คิดประดิฐเองได้" 3 ม.ค.60
02569 ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 29 ธ.ค.59
02568 เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2560 23 ธ.ค.59
02567 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ และ หมายเลข ๔ ประจำเดือน ม.ค.๖๐ 22 ธ.ค.59
02566 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณสถานเนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๔ ธันวาคม 20 ธ.ค.59
02565 ชย.ทร.ขอให้หน่วยฯ ดำเนินการเบิกแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุ่นแรงไปใช้ราชการ 20 ธ.ค.59
02564 พิธีมอบเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ 19 ธ.ค.59
02563 พิธีบวงสรวง สักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 14 ธ.ค.59
02562 การให้กำลังพลวิ่งออกกำลังกายทุกวันพุธ 13 ธ.ค.59
02561 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๑๐๔/๒๕๕๙ 13 ธ.ค.59
02560 แบบฟอร์ม งป.ทร.03-1 ความต้องการงานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง พัสดุและอุปกรณ์สายช่าง ชย. 9 ธ.ค.59
02559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน 8 ธ.ค.59
02558 การสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปี งป.60 7 ธ.ค.59
02557 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ 7 ธ.ค.59
02556 สปช.ทร.ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานราชการระบบ RTN ERP ของ ทร. ประจำปี งป.60 29 พ.ย.59
02555 แนวทางการปฏิบัติในการไปร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25 พ.ย.59
02554 อนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 21 พ.ย.59
02553 งานรวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21 พ.ย.59
02552 อบรมศีลธรรม ประจำเดือน ธ.ค.๕๙ 17 พ.ย.59
02551 สาร จาก พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙ 16 พ.ย.59
02550 แบบฟอร์มรายงานซ่อมทำสายช่างโยธา 16 พ.ย.59
02549 แบบฟอร์มเสนอความต้องการงานก่อสร้างของกรมช่างโยธาทหารเรือปี งป.2560 16 พ.ย.59
02548 การสัมมนาเรื่อง การจัดทำโครงการศึกษา ประจำปี งป.61 และโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. งป.62 - 67 15 พ.ย.59
02547 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๕๙ 15 พ.ย.59
02546 ขออนุมัติการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี 15 พ.ย.59
02545 ขออนุมัติแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทหารเรือหญิง 15 พ.ย.59
02544 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๓๓๖/๒๕๕๙ 15 พ.ย.59
02543 ขอปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหาร (จำนวน 301 นาย) 15 พ.ย.59
02542 ขออนุมัติยกเลิกคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 689/2558 ลง 8 ต.ค.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และแต่งตั้ง คณะทำงานชุดใหม่ 14 พ.ย.59
02541 กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี งป.๖๐ 10 พ.ย.59
02540 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๖๗/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02539 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๔๙/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02538 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๐/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02537 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๒/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02536 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02535 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02534 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยปฏิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 7 พ.ย.59
02533 บทความทางศีลธรรมประจำเดือน พ.ย.๕๙ 4 พ.ย.59
02532 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ 4 พ.ย.59
02531 การขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่าน - เข้าออก หน่วยราชการ ทร. ปี ๖๐ - ๖๑ 3 พ.ย.59
02530 พระบรมราโชวาท ประจำปีงบประมาณ 2560 3 พ.ย.59
02529 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีรับมอบ ฮ ลำเลียง 27 ต.ค.59
02528 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ปฎิบัติหน้าที่เวรเฝ้าฯ ประจำเดือน พ.ย.๕๙ 27 ต.ค.59
02527 ขออนุมัติปรับแต่งหลักสูตรการอบรม และขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปี งป. ๖๐ 19 ต.ค.59
ประกาศใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 52 หน้า [หน้าถัดไป 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52