กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

 

  มี ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2556 รายการ
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
02556 สปช.ทร.ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานราชการระบบ RTN ERP ของ ทร. ประจำปี งป.60 29 พ.ย.59
02555 แนวทางการปฏิบัติในการไปร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25 พ.ย.59
02554 อนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 21 พ.ย.59
02553 งานรวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21 พ.ย.59
02552 อบรมศีลธรรม ประจำเดือน ธ.ค.๕๙ 17 พ.ย.59
02551 สาร จาก พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙ 16 พ.ย.59
02550 แบบฟอร์มรายงานซ่อมทำสายช่างโยธา 16 พ.ย.59
02549 แบบฟอร์มเสนอความต้องการงานก่อสร้างของกรมช่างโยธาทหารเรือปี งป.2560 16 พ.ย.59
02548 การสัมมนาเรื่อง การจัดทำโครงการศึกษา ประจำปี งป.61 และโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. งป.62 - 67 15 พ.ย.59
02547 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๕๙ 15 พ.ย.59
02546 ขออนุมัติการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี 15 พ.ย.59
02545 ขออนุมัติแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทหารเรือหญิง 15 พ.ย.59
02544 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๓๓๖/๒๕๕๙ 15 พ.ย.59
02543 ขอปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหาร (จำนวน 301 นาย) 15 พ.ย.59
02542 ขออนุมัติยกเลิกคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 689/2558 ลง 8 ต.ค.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และแต่งตั้ง คณะทำงานชุดใหม่ 14 พ.ย.59
02541 กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี งป.๖๐ 10 พ.ย.59
02540 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๖๗/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02539 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๔๙/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02538 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๐/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02537 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๒/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02536 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02535 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02534 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยปฏิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 7 พ.ย.59
02533 บทความทางศีลธรรมประจำเดือน พ.ย.๕๙ 4 พ.ย.59
02532 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ 4 พ.ย.59
02531 การขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่าน - เข้าออก หน่วยราชการ ทร. ปี ๖๐ - ๖๑ 3 พ.ย.59
02530 พระบรมราโชวาท ประจำปีงบประมาณ 2560 3 พ.ย.59
02529 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีรับมอบ ฮ ลำเลียง 27 ต.ค.59
02528 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ปฎิบัติหน้าที่เวรเฝ้าฯ ประจำเดือน พ.ย.๕๙ 27 ต.ค.59
02527 ขออนุมัติปรับแต่งหลักสูตรการอบรม และขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปี งป. ๖๐ 19 ต.ค.59
02526 ชย.ทร.ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๖๐ 14 ต.ค.59
02525 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๖/๒๕๕๙ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 13 ต.ค.59
02524 สปท.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 13 ต.ค.59
02523 เลื่อนวันเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ออกไปก่อน โดยยังไม่มีหมายกำหนดการให้เข้าเฝ้ารับพระราชทาน 11 ต.ค.59
02522 ขออนุมัติมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทร. ประจำปีการศึกษา 2559 11 ต.ค.59
02521 แบบฟอร์มเสนอความต้องการอัตราครุภัณฑ์ สาย ชย.ทร. 6 ต.ค.59
02520 การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘ 6 ต.ค.59
02519 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 23 ก.ย.59
02518 พิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๕๙ และผู้ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๖๐ 20 ก.ย.59
02517 เพิ่มเติม การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ ต.ค.๕๙ 16 ก.ย.59
02516 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๑๖/๕๙ ๒๑๗/๕๙ และ ๒๑๘/๕๙ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 ก.ย.59
02515 PMQA หมวด 6 กระบวนการหลัก ชย.ทร. 16 ก.ย.59
02514 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ 16 ก.ย.59
02513 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค.๕๙ 16 ก.ย.59
02512 ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม.เมื่อ 24 ก.ย.56 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 15 ก.ย.59
02511 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2559 10 ก.ย.59
02510 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 และการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 9 ก.ย.59
02509 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๙ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 4 ก.ย.59
02508 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง ผลการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 25 ส.ค.59
02507 แนวทางการรับราชการนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน (นายทหาร ข.) 25 ส.ค.59
ประกาศใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 52 หน้า [หน้าถัดไป 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52