:: รายละเอียด ข่าว ประกาศ ลำดับที่ 1529 ::
:: สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ ::

:: ข่าว ประกาศ ::
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศเปิดรับสมาชิกสมทบ โดยรับสมัครผู้ที่เป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือที่มีหน่วยงานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกจะถูกหักเงินได้รายเดือนจากเงินเดือนที่ได้รับ ตามอัตราที่สหกรณ์กำหนดและส่งเงินค่าหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘ งวด
สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสมทบ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสมาชิกสามัญ มีสิทธิ์กู้เงินได้ตามสิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี และมีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่น เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต เงินสงเคราะห์กรณีเจ็บป่วยนอนในโรงพยาบาลเกิน ๑๐ วันติดต่อกัน เงินสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ กรุณายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบจ่ายเงินเดือนต้นฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือแสดงเจตนาตั้ง ผู้รับโอนประโยชน์ เป็นต้น ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ ๑๐๐ บาท โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะเรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๘๐๘
บันทึกข้อมูลโดย : นายพิเชษฐ ช้างหล่อ กงย.ชย.ทร. วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:53 น.
.:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]