:: รายละเอียด ข่าว ประกาศ ลำดับที่ 1629 ::
:: กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ::

:: ข่าว ประกาศ ::
กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
กรมพลาธิการทหารเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยรับสมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย ผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของ ผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบกองหนุน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/supply และกำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓
บันทึกข้อมูลโดย : นายพิเชษฐ ช้างหล่อ กงย.ชย.ทร. วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:35 น.
.:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]