โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินความพึงพอใจการสมัคร (ไม่ต้องระบุตัวตน)

ประเมินความพึงพอใจใน สอบรอบสอง (รายงานตัว สัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ สอบพลศึกษา)

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ : รถประจำทางธรรมดา สาย 57, 710 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า : BTS ลง สถานีโพธิ์นิมิตร ต่อ รถจักรยานยนต์รับจ้าง(มอเตอร์ไซค์วิน)

เปิดรับสมัคร มกราคม 2561

25600322 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ [ ประกาศ 22 มีนาคม 2560 ]

รายชื่อผู้ขาดการชำระเงิน [ปรับปรุงข้อมูลเมือ 22/3/2560]

หากมีข้อขัดแย้งประการใด ให้ยึดถือใบรับชำระค่าบริการของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสำคัญ

25600403 ประกาศผลสอบรอบแรก [ประกาศผลสอบรอบแรก(ภาควิชาการ(O-NET)) 3 เมษายน 2560]

ให้ผู้สอบผ่านรอบแรก (คะแนน O-NET) มารายงานตัวที่ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่ กรุงเทพฯ ถนนอรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย ในวันที่ 8 หรือ 9 เมษายน 2560 ผู้ไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิ์
ตรวจร่างกาย วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 0700 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สอบพลศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 0700 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

============
หลักฐานประกอบการรายงานตัวดังนี้ (ให้เรียงเอกสารตามลำดับดั้งนี้)
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 6 รูป
สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียน / หนังสือรับรองผลการศึกษา
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ.๑)
สำเนาใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปถ.01)(ปพ.๗) กรณีรอผลการศึกษา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดาและมารดา (หรือสำเนาใบมรณบัตร)
สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กำเนิด
สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาผู้ให้กำเนิด
===========

รายละเอียดของเอกสาร สำหรับทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------สิ้นสุดรายการ ประจำปีการศึกษา 2560-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------