โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

1 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย

คำแนะนำสำหรับผู้สอบผ่านเป็นตัวจริง PDF

เปิดรับสมัคร มกราคม 2560


17 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรก ไฟล์ลงนามประกาศ PDF

ให้มารายงานตัวที่ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่ กรุงเทพฯ ถนนอรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย ในวันที่ 22 หรือ 23 มีนาคม 2559
ตรวจร่างกาย วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 0700 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สอบพลศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 0700 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
============
หลักฐานประกอบการรายงานตัวดังนี้ (ให้เรียงเอกสารตามลำดับดั้งนี้)
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 6 รูป
สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐ / หนังสือรับรองผลการศึกษา
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (ปพ.๑)
สำเนาใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.๗)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดาและมารดา (หรือสำเนาใบมรณบัตร)
สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้กำเนิด
สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาผู้ให้กำเนิด
===========
ความพึงพอใจของท่าน คืองานบริการของเรา

ระเบียบการปี2559ทำไมยังไม่ออกคับ
- ระเบียบการเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร การออกระเบียบการจะกระทำได้ เมื่อท่านเจ้ากรมอู่ทหารเรือได้ลงนามในประกาศรับสมัครแล้วเท่านั้น.

ควรจัดสอบในวันเสาร์_อาทิตย. และในคราวใกล้กันกับการสอบของช่างฝีมือทหาร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย. ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
- ด้วยข้อจำกัดด้านบุคคลากรทางการศึกษา จึงไม่เคยจัดให้มีการสอบในวันหยุดราชการ และได้พยายามจัดวันสอบให้ใกล้เคียงกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหารเสมอ.

ควรสามารถแก้ไขข้อมูลได้
สมัครผ่านเว็บไซต์ควรแก้ไขได้ตลอด
- ด้วยการบันทึกจัดเก็บเอกสารรายวัน เป็นรายวัน จึงไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หลังจากที่ผู้สมัครได้ยืนยันส่งข้อมูลแล้ว.

เว็บไซต์เหี้ยมากไม่ยอมอัพเดตข้อมูล
- การปรับปรุงข้อมูล จะต้องอาศัยการตรวจสอบ ข้อมูลใบสมัคร ตรวจสอบ รายการเดินบัญชี รายการบันทึกใบเสร็จรับเงิน จึงไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา.

ไม่บอกเอกสารที่ต้องเอาไปในวันสอบ
- ทางคณะกรรมการฯได้ลดขั้นตอนทั้งหมดลงเพื่อความสะดวก คงเหลือเอกสารที่สำคัญใช้ในการสอบ คือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร.

ควรเพิ่มเติมช่องทางการชำระผ่านธนาคารอื่นด้วย
- ด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการลดขั้นตอนทางเอกสารของผู้สมัคร จึงใช้รายการเดินบัญชีของธนาคารเป็นหลักฐาน ซึ่งบันทึกหมายเลข 13 หลัก บันทึกวันเวลาในการชำระค่าสมัคร และเบอร์โทร. ของผุ้สมัครไว้เป็นหลักฐานการสมัคร  จึงจำเป็นต้องชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ธกส.


วันสอบรอบแรก วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 กรุณามาพร้อมเวลา 0800 สำหรับท่านที่่มีปัญหาให้มาพร้อม 0700 สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค, โรงเรียนช่างกลสยาม) ถนนจรัญสนิทวงศ์

25590303 ประกาศที่นั่งสอบ อย่างเป็นทางการ

25590225 ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ เบื้องต้น

ประเมินความพึงพอใจใน การสมัครสอบ

ติดตามการอัพเดทข้อมูลข่าวสารทางราชการผ่าน FaceBook

25590225 การชำระเงิน กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เขียนใบชำระค่าบริการ 150.- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-

25590203 ขั้นตอนการเข้าห้องสอบ สยามเทค

25590129 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 2559

25590129 ประกาศรับสมัครกรมอู่ทหารเรือ ลงนาม 25 มกราคม 2559

 

 

----สิ้นสุดรายการ ประจำปีการศึกษา 2559---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เปิดรับสมัคร มกราคม 2560


----ประจำปีการศึกษา 2558--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินความพึงพอใจใน สอบรอบสอง (รายงานตัว สัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ สอบพลศึกษา)


ขอแสดงความยินดี กับตัวจริงและตัวสำรองทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวก -_-


>>>>31 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น. ประกาศผลผู้สอบได้ เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรายงานตัวและผู้ค้ำประกัน หากไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามวันที่กำหนด ให้โทร.นัดหมาย 02 475 4152 เวลา 0930-1530 ในวันราชการ เว้นวันหยุด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้สอบผ่านเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รอบสุดท้าย....
- ไม่ต้องมารายงานตัว จำวันที่ต้องทำสัญญาให้แม่นยำ (หากไม่สามารถมาได้ ให้โทร.ขอความกรุณาเลื่อนวันทำสัญญา)
- เตรียมเอกสารตามที่ได้ให้รายการไปแล้วให้พร้อม สำเนาตามจำนวน รับรองสำเนาด้วย
- นัดแนะ หาผู้ค้ำประกันให้พร้อม 
- หาเงินสดพร้อมไว้ราวสองหมื่นบาทสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวในวันทำสัญญา
- ทุกอย่างข้างต้นพร้อมในวันทำสัญญา
- ไม่มีรับอุทรณ์ ผ่อนผันใดใดหากไม่พร้อม จะถือว่าสละสิทธิ์อย่างเดียว

-/- สำหรับตัวสำรอง
- โทรศัพท์รายงานตัว พร้อมเบอร์โทร.ที่ติดต่อง่าย พร้อมรับโทร.ศัพท์ในวันและเวลาราชการ
- เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันกับคนสอบได้


ประเมินความพึงพอใจใน การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสอบพลศึกษา

19 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบรอบแรก ไฟล์ลงนามประกาศ PDF

ให้มารายงานตัวพร้อมเอกสารตามที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบ

>>>กำหนดการสอบรอบสอง<<<

10 มีนาคม 2558 1630 ปิดรับสมัครเมื่อเวลา 1630

10 มีนาคม 2558 1800 รายชื่อผู้มีสิทธสอบ

วันสอบ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 กรุณามาพร้อมเวลา 0800 สำหรับท่านที่่มีปัญหาให้มาพร้อม 0700

สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค, โรงเรียนช่างกลสยาม) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แผนที่