ระเบียบการ

ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ขั้นตอนการสมัคร
 การสมัครสอบ
 การศึกษา
 พิมพ์ใบนำฝากธนาคาร
 สำหรับเจ้าหน้าที่
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
รู้จริงการทำงาน สร้างภูมิต้านทานชีวิต เสริมจิตอาสา
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  
    รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ     
    ผู้สอบผ่านตัวจริง และตัวสำรองรายงานตัวในวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.     
    ณ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๔ กรมอู่ทหารเรือ     แผนที่
   หมายเหตุ : ๑. กรุณานำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย      
                  ๒. ให้ผู้สอบนำเอกสารฉบับจริง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(พ.๑)มาแสดงด้วย      
                  ๓.หากผู้ใดไม่มารายงานตัวด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์      
 
          ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา
ปิดรับสมัคร ๓ มี.ค. ๒๕๕๗