กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   ค้นหาข้อมูล | เพิ่มข้อมูล    

Un title page
สถานที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ

         ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ แต่เดิมมานั้นโรงเรียนนายเรือ มีสถานที่ตั้งอยู่หลายแห่งด้วยกัน คือ ที่นันทอุทยาน สุนันทาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือได้ตั้งอยู่ที่พระราชวังเดิมตลอดมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ปรากฏว่าจำนวนนักเรียนนายเรือ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาคารโรงเรียนนายเรือในบริเวณพระราชวังเดิมไม่พอกับจำนวนนักเรียน กองทัพเรือจึงได้สร้างโรงเรียนนายเรือขึ้นใหม่ที่เกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๗ กองทัพเรือได้ย้ายโรงเรียนนายเรือไปอยู่ที่มณฑล-ทหารเรือที่ ๒ อำเภอสัตหีบ เป็นการชั่วคราว เพราะในกรุงเทพ ฯ ถูกภัยคุกคามทางอากาศ เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ครั้นสงครามเลิกแล้ว โรงเรียนนายเรือไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังเดิม เพราะการก่อสร้างที่เกล็ดแก้วใกล้จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๘๙ โรงเรียนนายเรือ ได้ย้ายไปอยู่ที่เกล็ดแก้ว จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๔๙๕ โรงเรียนนายเรือจึงได้ย้ายสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมาจนกระทั่งทุกวันนี้

          กองทัพเรือได้ตระหนักถึงงานด้านการศึกษา จึงได้มีการก่อตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้นมา เพื่อสร้างบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการให้เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเมื่อนักเรียนนายเรือสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องประเทศชาติสืบไป
   :   ผู้บันทึก