นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
(พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ)
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗ - ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๕
หมายเหตุ   ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔   รวมกระทรวงกลาโหม (กระทรวงทหารบก + กระทรวงทหารเรือ)

....กลับหน้าหลัก....
....กลับหน้าสารบัญ....