ยศทหารเรือ
ตำแหน่งในเรือ
หน่วยในส่วนบัญชาการ
หน่วยในส่วนกำลังรบ
หน่วยในส่วนยุทธบริการ
หน่วยในส่วนศึกษา


ภาษาอังกฤษคำย่อภาษาไทย
 Fleet Admiral FADM จอมพลเรือ
 Admiral ADM พลเรือเอก
 Vice Admiral VADM พลเรือโท
 Rear Admiral Upper Half RADM พลเรือตรี
 Rear Admiral Lower Half RADML พลเรือจัตวา
 Captain CAPT นาวาเอก
 Commander CDR นาวาโท
 Lieutenant Commander LCDR นาวาตรี
 Lieutenant LT เรือเอก
 Lieutenant Junior Grade LTJG เรือโท
 Ensign ENS เรือตรี
 Master Chief Petty Officer of the Navy MCPON พันจ่าเอกพิเศษ
 Master Chief Petty Officer MCPO พันจ่าเอก
 Senior Chief Petty Officer SCPO พันจ่าโท
 Chief Petty Officer CPO พันจ่าตรี
 Petty Officer 1st Class PO1 จ่าเอก
 Petty Officer 2nd Class PO2 จ่าโท
 Petty Officer 3rd Class PO3 จ่าตรี
 Seaman SN พลทหาร
 Seaman Apprentice SA พลทหาร
 Seaman Recruit SR พลทหารที่มา : พจนานุกรมศัพท์ทหารเรือ อังกฤษ-ไทย พ.ศ.๒๕๔๕, โรงเรียนนายเรือ