หน้าหลัก หน่วยงาน แกลลอรี่ ประวัติศาสตร์ กระดานข่าว E-Mail เฉพาะสมาชิก
   English Version ค้นหานาวี :  สำนักงาน
เลขานุการกองทัพเรือ


กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

สำนักงานตรวจสอบภายใน
ทหารเรือ

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ


กองเรือยุทธการ

ทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๒

ทัพเรือภาคที่ ๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมสารวัตรทหารเรือ
กรมอู่ทหารเรือ


กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ


กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมพลาธิการทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมอุทกศาสตร์

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ   


กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

โรงเรียนนายเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพเรือ
   


หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ (ศรชล.๒)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓(ศรชล.๓)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)
 

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ศูนย์ ทสปช.ในทะเล)
 

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
 

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย - พม่า (ศปชล.ทพ.)

ฉก.นย.๔๑๑
 
 
     

 

 
   หน่วยงานอื่น ๆ ส่วนบัญชาการ

กองการกำลังพลสำรอง
       
         
   หน่วยงานอื่น ๆ ส่วนกำลังรบ

กองเรือตรวจอ่าว

กองเรือฟริเกตที่ ๑

กองเรือฟริเกตที่ ๒

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองเรือดำน้ำ
กองเรือยุทธการ

กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือยกพลขึ้นบก
และยุทธบริการ

กองเรือยามฝั่ง

กองเรือลำน้ำ

กองการบินทหารเรือ

หน่วยบํญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ

กองการฝึก
กองเรือยุทธการ

กองสนับสนุน
กองเรือยุทธการ

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ฐานทัพเรือสงขลา

ฐานทัพเรือพังงา

กรมโรงงาน
ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

การท่าเรือสัตหีบ
ฐานทัพเรือสัตหีบ

โรงพยาบาล
อาภากรเกียรติวงศ์

กรมก่อสร้างและพัฒนา
ฐานทัพเรือสัตหีบ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

กองดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง
กองทัพเรือ แบบพิเศษ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง
กองทัพเรือ ๒

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด
       
         
         
   หน่วยงานอื่น ๆ ส่วนยุทธบริการ

ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร.

ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ พธ.ทร.
     
         
 
   หน่วยงานราชการส่วนอื่น ๆ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทัพเรือ

สำนักงานทหารเรือหญิง

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - ทร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ (คพท.)

ศูนย์ข่าววิทยุกระจายเสียง
กองทัพเรือ

คณะกรรมการ
อำนวยการซ่อมบำรุง
และปรับปรุงยุทโธปกรณ์
กองทัพเรือ


   
   ด้านสมาคม - ชมรม - กิจการ - สโมสร

สมาคมศิษย์เก่า
ชุมพลทหารเรือ


ชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ

กิจการปลดหนี้สิน
คณะกรรมการสวัสดิการ
กองทัพเรือ

อาคารนาวีภิรมย์ ๑
กองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรม ทร.

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ

กิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย กองทัพเรือ

กิจการราชนาวีสโมสร

นันทอุทยานสโมสร

ร้านสวัสดิการ ทร.
(นันทอุทยาน)

อาคารนันนทภิรมย์

กิจการประปา สวัสดิการสัตหีบ

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

ราชนาวิกสภา
 

กิจการอาคารรับรอง
สวัสดิการสัตหีบ

กิจการอาคารรับรองศูนย์สมุทรกีฬา
       
 
   ด้านสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม
(สอ.วด.
)

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี


สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรือ จำกัด


สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด


สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร


สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
     
   ด้านการกีฬา

สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ

สมาคมแข่งเรือใบ
แห่งประเทศไทย


อนุกรรมการเรือใบกองทัพเรือ


สนามกอล์ฟราชนาวี บางนา

กิจการศูนย์พัฒนากีฬา ราชนาวีทับละมุ

ชมรมฟันดาบกองทัพเรือ

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย


สนามยิงปืนราชนาวีบางนา


สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง

สนามกอล์ฟราชนาวี
ศาลายา


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : webmaster@navy.mi.th