ฐานทัพเรือสงขลา

                กองทัพเรือ มีแนวความคิด ที่จะจัดตั้ง สถานีทหารเรือ ที่จังหวัดสงขลา มาตั้งแต่ ในอดีต เพื่อใช้ เป็นฐานส่งกำลังบำรุง ทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย และ ฝั่งตะวันตก ของ แหลมมาลายู ต่อมา ใน พ.ศ.๒๕๐๑ ได้กำหนด อัตรากำลัง ของสถานีทหารเรือสงขลา ขึ้นไว้ ในอัตรากำลัง ของกองทัพเรือ ตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย กำหนดหน้าที่ ส่วนราชการในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ ความดำริที่จะจัดตั้ง สถานีทหารเรือสงขลา อย่างเป็นทางการ เริ่มขึ้นใน พ.ศ.๒๕๐๗  กองทัพเรือ ได้ดำเนินการ จัดหาพื้นที่ เพื่อจัดตั้ง สถานีทหารเรือสงขลานี้ โดยถือหลักว่า ไม่จำเป็นต้อง เป็นพื้นที่ แห่งเดียวกัน ทั้งหมด แต่ที่สำคัญ จะต้องมี พื้นที่ส่วนหนึ่ง ติดทะเล กองทัพเรือ จึงได้ ขอแบ่งใช้ที่ดิน ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ ในความปกครอง ของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม จำนวน ๒ พื้นที่ด้วยกัน คือ พื้นที่บริเวณสนามบินสงขลา ซีกติดถนน และพื้นที่ บริเวณสนามบินสงขลา ซีกติดทะเล อีกทั้ง ยังขอ ใช้ที่ดิน สาธารณะสมบัติ ซึ่งอยู่ ในความปกครอง ของกระทรวงมหาดไทย อีก ๑ พื้นที่ คือ พื้นที่บริเวณ แหลมทราย ริมทะเลสาปสงขลา

                ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๙ กองทัพเรือ ได้มีหนังสือ เรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขออนุมัติ โครงการจัดตั้ง สถานีทหารเรือสงขลา โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้ มีขีดความสามารถ พอที่จะ ให้การสนับสนุน ในด้าน การส่งกำลังบำรุง แก่ เรือรบ เครื่องบิน และ หน่วยนาวิกโยธิน ที่จะต้องไปฝึก และ ปฏิบัติการทางภาคใต้ ตามสถานการณ์ได้ แต่การดำเนินการ ดังกล่าว จะต้อง ใช้งบประมาณ ค่อนข้างสูง หากจะใช้ งบประมาณประจำ มาดำเนินการแล้ว จะต้องใช้ เวลานานมาก เพราะงบประมาณประจำ ที่ได้รับ มีจำนวนจำกัด ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ จัดตั้ง สถานีทหารเรือสงขลา ขึ้นเป็นโครงการ ๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๔ และต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (จอมพล ถนอม กิตติขจร) ได้อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙ หลังจากนั้น จึงเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างกองบังคับการ บริเวณแหลมทราย ริมทะเลสาปสงขลา โดยใช้ งบประมาณ จากกองทัพเรือ และ ได้เริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง สถานีทหารเรือสงขลา ตามโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ จาก กระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๐ สถานีทหารเรือสงขลา ได้เปิดสำนักงาน เป็นการถาวร ที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

                ต่อมาในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ สถานีทหารเรือสงขลา ได้ยกฐานะ เปลี่ยนชื่อเป็น "ฐานทัพเรือสงขลา"   ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กองทัพเรือ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๓๘

                ฐานทัพเรือสงขลา มีหน้าที่ ดำเนินการ เกี่ยวกับ การฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย และ ระเบียบวินัยของทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัย ฐานที่ตั้งหน่วยทหาร และ พื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย การกิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ การเรือนจำ การสวัสดิการ ตลอดจน ให้การฝึก และ ศึกษาวิชาการ ตามที่ ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

....กลับหน้าหลัก....
....กลับหน้าสารบัญ....