การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                    ในระยะเวลา ที่ผ่านมาจน ถึงปัจจุบัน มนุษย์ ได้พัฒนานำทรัพยากร ธรรมชาติมาใช ้ประโยชน์เป็น อย่างมาก  ซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลได ้ตระหนัก ถึงผลกระทบ ดังกล่าว และมีความพยายาม ที่จะอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมให้ดำรง อยู่ในสภาพที่ดี ลดสภาพ เสื่อมโทรม เพื่อผลการอนุรักษ์ ที่ยั่งยืน โดยคณะ รัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในหลักการ มาตราการเร่งด่วน ให้มีการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่ง ทะเล ด้านป่าชายเลน และปะการัง และ การจัดวาง ระบบการติดตาม การตรวจสอบ การดำเนินการ ตามมาตรการ ดังกล่าว โดยมีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ดำเนินการร่วมกัน คือ กรมป่าไม้ กรมประมง จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง และ กองทัพเรือ ซึ่งในส่วนที่ กองทัพเรือ รับผิดชอบนั้น เป็นการสนับสนุน การปฏิบัติตามแนว ทางการจัดการ ทรัพยาการ ชายฝั่งทะเล การปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน และควบคุม การบุกรุก ทำลายปะการัง ตลอดแนวน่านน้ำไทย
                    เพื่อให้ การดำเนินการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี   เป็นไป อย่างม ีประสิทธิผล กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการ อนุรักษ์ และพัฒนา สิ่งแวดล้อม ทางทะเล และ ชายฝั่ง โดยมี รองผู้บัญชา การทหารเรือ เป็นประธาน กรรมการ ทำหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และควบคุมการ ดำเนินการ ให้สอดคล้อง กับมาตราการ ดังกล่าว กับได้ จัดตั้ง คณะกรรมการ อำนวยการ ขึ้นรับผิดชอบ งานอนุรักษ์ และพัฒนา  ซึ่งแบ่ง เป็นงานหลัก ๓ งาน คือ
                    - งานอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล
                    - งานอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่ง
                    - งานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล
                    การดำเนินงาน อนุรักษ์ และฟื้นฟู สภาพแวดล้อม ทางทะเล และชายฝั่ง กองทัพเรือ ได้ดำเนินการ อย่างเป็น รูปธรรม มีแผนงาน และ มีเป้าหมาย ที่ชัดเจน โดยม ีการดำเนินงาน และ การใช้ งบประมาณ ในปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๓๘ - งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ สรุปได้ดังนี้
                   การอนุรักษ ์และฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมในทะเล เป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ปะการัง และพืชใต้ ทะเล ซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของ สัตว์น้ำ โดยได้จัดทำ โครงการ อุทยานใต้ ทะเลขึ้นหลายแห่ง ดังนี้
                    - โครงการ อุทยานใต้ทะเล อ่าวไทยตอนบน ดำเนินการ ที่จังหวัดชุมพร
                    - โครงการ อุทยานใต้ทะเล อ่าวไทยตอนล่าง ดำเนินการ ที่หมู่เกาะอ่างทอง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                    - โครงการ อุทยานใต้ทะเล ด้านทะเล อันดามัน ดำเนินการ ที่บริเวณ แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
                    - โครงการ อุทยานใต้ทะเล พื้นที่สัตหีบ และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการ บริเวณเกาะขาม จังหวัดชลบุรี และเกาะใกล้เคียง
                    - งานฟื้นฟูปะการังและพืชใต้ทะเล

กองทัพเรือร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลน

กองทัพเรือร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลน
โดยมอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

                    นอกจากนี้   กองทัพเรือ ยังได้ร่วมกับ สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ กรมประมง และ กรมป่าไม้ ทำโครงการ อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ ๓๖ ที่บริเวณ หมู่เกาะ สิมิลัน และสุรินทร์

                    งานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การสำรวจ พื้นที่ ใต้ทะเล เพื่อกำหนด เขตปะการังต่าง ๆ พื้นที่ ดำน้ำ ชมปะการัง พื้นที่จอดเรือ และวางทุ่น หมายเขต  เพื่อกำหนด พื้นที่ รวมทั้งวางที ่จอดเรือ เพื่อให้เรือ ของนักท่องเที่ยว จอดเรือ โดยการผูกทุ่น แทนการ ทอดสมอ ซึ่งจะทำให้ ปะการัง ไม่เสียหาย  และการปลูก ปะการัง ทดแทนขึ้น นอกจากนี้ ยังดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ และติดตาม การตรวจสอบ การทำลาย แนวปะการัง อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
                    การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สภาพแวดล้อม ชายฝั่ง เป็นการป้องกัน พื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะ ป่าชายเลน   ซึ่งเป็นฉาก กำบังป้องกัน แผ่นดินจากภัย ธรรมชาติ ทางทะเล และ ป้องกัน ทะเลจาก มลภาวะ กองทัพเรือ ได้จัดทำโครงการ ปลูกป่าชายเลน ขึ้นหลายแห่ง เช่น โครงการ ปรับปรุงสภาพ ป่าชายเลน พื้นที่ ป้อมพระจุล จอมเกล้า จังหวัด สมุทรปราการ โครงการ ปลูกป่า ชายเลน เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ที่เกาะกะเบ็ง   จังหวัดสตูล นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ โครงการปลูกป่าบก ด้วย เช่น โครงการ สวนป่าเฉลิม พระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว   เนื่องใน วโรกาสทรงครองราช ปีที่ ๕๐ โดยปลูกป่าบก และป่าชายเลน ในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ ที่มีหน่วย กองทัพเรือ ตั้งอยู่

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล

การดำเนินการ โครงการดังกล่าว นอกจากปลูกป่าบก แล้วได้ดำเนินการ สำรวจสภาพ ป่าชายเลน และป่าบก ในที่ดินของ กองทัพเรือ ทำเครื่องหมาย แสดงแนวเขต ลาดตระเวน ตรวจตรา ป้องกันการ บุกรุก ทำลาย หรือเข้าไป ในพื้นที่ โดยมิชอบด้วย

                    การอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ทะเล  กองทัพเรือ ได้จัดทำ โครงการอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ ทะเลที่ถูก ทำลาย และมีจำนวน ลดน้อยลง จนอาจสูญพันธุ้ ได้ โดยจัดทำ โครงการ อนุรักษ์พันธุ์เต่า ทะเล กระทะเล และหอยทะเล (นมสาว) รวมทั้ง สนับสนุน โครงการ เพาะพันธุ์ สัตว์ทะเล ของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมประมง มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ การดำเนินการ ได้มีการเฝ้าตรวจ ป้องกัน การละเมิด เข้าไป ทำการประมง ใกล้เกาะคราม และดูแลรักษา ให้บริเวณรอบ ๆ เกาะคราม ซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยดำรง ชีวิตของสัตว์ ทะเลให้คงสภาพ ที่ดีได้ จัดตั้งหน่วย อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และเต่าทะเล (นธต.) ที่เกาะคราม ดำเนินการ เฝ้าตรวจป้องกัน การลักลอบ เก็บไข่เต่า ทะเลดำเนินการ เพาะฟัก และอนุบาล เต่าทะเล ที่เกิดใหม่ จนมีความแข็งแรง พอเพียงที่ จะดำรงชีวิต ได้เองตามธรรมชาติ แล้วปล่อย ในพื้นที่ที่ ปราศจาก การรบกวน ของมนุษย์ รวมทั้งได้ รณรงค์ให้ประชาชน และหน่วยต่าง ๆ ร่วมสนับสนุน โครงการ โดยจัด กิจกรรมการ ปล่อยเต่าทะเล ในวโรกาส สำคัญๆ อยู่เสมอ
                    นอกจากการ อนุรักษ์ และพัฒนา สภาพแวดล้อม ในทะเล และชายฝั่ง และ การอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ ทะเล ดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือ ยังตระหนัก ถึงความจำเป็น ที่จะต้อง อนุรักษ์ สภาพแวดล้อม ในแม่น้ำเจ้า พระยาที่เสื่อมโทรม ลงจากการทิ้งขยะ การปล่อย น้ำเสีย รวมทั้ง ผักตบชวา ในแม่น้ำ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์ สภาพแวดล้อม ในแม่น้ำ เจ้าพระยา ขึ้น เพื่อดำเนินการ เก็บสิ่ง ปฏิกูลในแม่น้ำ เจ้าพระยา อย่างต่อเนื่อง ทุกวัน รวมทั้งได้ จัดทำโครงการ แก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำ เจ้าพระยา โดยได้จัดทำ ระบบการ กำจัดน้ำเสีย ภายใน หน่วยราชการ กองทัพเรือ จัด และปรับปรุง ระบบการกำจัด ขยะของ กองทัพเรือ ให้เหมาะสม รวมทั้งสำรวจ สภาพน้ำในแม่น้ำ เจ้าพระยา   อย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย
                    การอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม ที่ กองทัพเรือ ดำเนินการ  เป็นส่วนหนึ่ง ของความพยายาม ในการที่ จะปกป้อง สิ่งแวดล้อม  เพื่อลดผล กระทบต่อ การดำรงชีวิต เพื่อเป็น มรดกแก ่ลูกหลาน ของเรา  แต่ความ พยายาม ดังกล่าว จะไม่สัมฤทธิ์ผล หากว่าสภาพ เช่นนี้ ยังดำรงอยู่ ต่อไป ในอนาคต ประชาชน จะต้องดำรง อยู่ท่ามกลาง ความเสื่อมโทรม ของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความรับ ผิดชอบ ดังกล่าว จึงไม่ได้ จำกัดอยู่ เฉพาะ กองทัพเรือ หรือหน่วยราชการใด แต่ประชาชน ชาวไทย ทุกคน ควรมีส่วน ที่จะช่วยกัน รักษาสภาพ แวดล้อม ด้วยเช่นกัน

....กลับหน้าหลัก....
....กลับหน้าสารบัญ....