สำเนา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ต.ค.2546

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

๑. พลเอก เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น จเรทหารทั่วไป

๒. พันเอก ธนา วัชรเทศ เป็น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓. พลเอก อู้ด เบื้องบน รองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

๔. พลเอก มนตรี ศุภาพร ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๕. พลเอก พูลศักดิ์ นาคพัฒน์ รองเสนาธิการทหาร
เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๖. พลโท สุนทร ฮีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๗. พลโท อภิชาต เพ็ญกิตติ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๘. พลโท อภิชัย ไวรักษ์สัตว์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา
เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

/ ๙.

๙. พลโท เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๐. พลโท โกญจนาท จุณณะภาต เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑. พลโท วัฒนา นาราคาม ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒. พลโท วิทยา ทับแสง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๓. พลโท ชยันต์ นุตยะสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๔. พลอากาศโท ชัยยันต์ นาทะสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๕. พลโท ชาตรี ทัตติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๑๖. พลโท อภิชาติ ทิมสุวรรณ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๑๗. พลตรี ไตรรงค์ อินทรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๘. พลตรี ทศพร งามอุโฆษ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๑๙. พลตรี ฉลอง บุญแก้ว รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๒๐. พลตรี จุมภฏ ศรีธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา

๒๑. พลตรี สธน ทับทิมไทย รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

/ ๒๒.

๒๒. พลตรี ชยาศิษย์ ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม

๒๓. พลตรี พงศ์ทัศน์ เศวตเศรนี รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๒๔. พลตรี มานะ พัฒนโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒๕. พลตรี เดชชัย มีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒๖. พลตรี นเรศร์ ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการกลาโหม
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒๗. พลตรี ธวัช จารุกลัส ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๘. พลตรี พลเดช นรินทรกุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๒๙. พลตรี ฉัตรชัย พินิตตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๐. พลเรือตรี วุฒิ จันทร์ยิ้ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๑. พลอากาศตรี อวยชัย แจ้งเร็ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๒. พลตรี คมสัน หวังชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๓. พลตรี ไพรัช โรจน์ไพฑูรย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๔. พลตรี วันชัย โรจนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๕. พลตรี สุพรพงศ์ รอดแจ้ง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

/ ๓๖.

๓๖. พลตรี นริศ ศรีเนตร รองแม่ทัพภาคที่ ๓
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๗. พลตรี สุระ เกียรติบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๘. พลตรี สุธน ประกอบกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓๙. พลตรี เฉลิมพล เรืองสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๐. พลตรี พินิจ อนุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๑. พลตรี วิโรจน์ สิงหฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๒. พลอากาศตรี มานะวิทย์ หงสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๓. พลตรี พนัส ไผ่นาค ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๔. พลตรี อธึก ประสงค์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๕. พลอากาศตรี สุรชัย สายศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๖. พลตรี วัชระ มัยลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๗. พลตรี วิชิต บุญโปร่ง รองแม่ทัพภาคที่ ๒
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๘. พลตรี ประเสริฐ วิชาวรณ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๔๙. พลตรี กิติเวช ผาสุกหัช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๕๐. พลตรี เดชพันธ์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

/ ๕๑.

๕๑. พลตรี ศัลยพงศ์ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม

๕๒. พลตรี พิณภาษณ์ สริวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๕๓. พลตรี ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

๕๔. พลตรี สุรพล เผื่อนอัยกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๕๕. พลเรือตรี ประสาน ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
เป็น รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม

๕๖. พลตรี กวี ประเคนรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๕๗. พลตรี สกนธ์ สัจจานิตย์ เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๕๘. พลตรี ชายศักดิ์ โสมกุล ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๕๙. พลตรี นรินทร์ แทบประสิทธิ์ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๖๐. พลตรี ชุมพร วิเชียร เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๖๑. พลตรี วิทยา บุญญาจันทร์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๖๒. พลตรี บัญชา กิตติคุปต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

/ ๖๓.

๖๓. พลตรี สุรพล รัตนพล นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๔. พลตรี ดำรงศักดิ์ ศรีศุภผล ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๕. พลตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๖. พลตรี จิรภัทร มาลัย รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๗. พลตรี ธนู สุขสำราญ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๘. พลตรี ณัฐชัย ใบเงิน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๖๙. พลตรี ธิชนพ พิสิฏฐนรสีห์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๐. พลตรี โปรยรักษ์ พลอยสีงาม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๑. พลตรีหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม ผู้ช่วยเจ้ากรมการเงินกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๒. พลตรีหญิง อัญชลี เกิดผลงาม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๓. พลตรีหญิง วรนุช เบื้องบน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๔. พันเอก ประพันธ์ กิตติวัฒน์
เป็น รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๕. พันเอก นพปฎล คุณกมุท
เป็น เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๗๖. พันเอก ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา
เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการกลาโหม

๗๗. นาวาอากาศเอก ธวัช สงวนทรัพย์
เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศ กลาโหม

๗๘. พันเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

/ ๗๙.

๗๙. พันเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี
เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๘๐. พันเอก สิบทิศ อักษรานุเคราะห์
เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

๘๑. พันเอก นภดล เจริญศักดิ์
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

๘๒. พันเอก สรรเสริญ ตู้จินดา
เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

๘๓. พันเอก พงษ์สุระ ปียวรรณ
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมการเงินกลาโหม

๘๔. พันเอก สิทธิพร ทับเที่ยง
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๘๕. พันเอก ยงยุทธ บุญยะวัน
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๖. พันเอก พีรสิทธิ์ นพสิทธิพร
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๗. พันเอก เอนก เกตุแก้ว
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๘. พันเอก สุระพันธุ์ อินทรบัวศรี
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๘๙. นาวาอากาศเอก สุทธิพล ศรีกังวาล
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙๐. นาวาอากาศเอก วินศักดิ์ วิจิตรานุช
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙๑. พันเอก สมศักดิ์ คณานุกูล
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๒. พันเอก สุนันท์ ดีอ่วม
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๓. พันเอก ประภัสสร์ เศวตภานุ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

/ ๙๔.

๙๔. นาวาเอก จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๕. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๖. พันเอก ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๗. พันเอก อดิศัย พีชผล
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๘. พันเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๙๙. พันเอก ธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๐. พันเอก อรุณ พหลเวชช์
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๑. พันเอก จรินทร์ วงษ์ประกอบ
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๒. พันเอก มนัส สุขุประการ
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๓. พันเอก ศุภสวัสดิ์ คุมพ์ประพันธ์
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๔. พันเอก ไกรฤกษ์ ขันทองคำ
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๕. พันเอก นริศ กรุณารักษ์
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๖. พันเอก สนั่น พงษ์ประสพ
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๗. พันเอก ดนัยพร จันทะยานี
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐๘. พันเอก กลชัย สุวรรณบูรณ์
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

/ ๑๐๙.

๑๐๙. พันเอก สิทธิชัย ธรรมสนอง
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๐. พันเอก กิจจา จันทรสมาน
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๑. พันเอก กมล สุวภาพ
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๒. พันเอก ประสูตร รัศมีแพทย์
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๓. พันเอก วีระพล เรี่ยมทอง
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๑๔. พันเอกหญิง ทสพร เบญจนาค
เป็น ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๑๑๕. นาวาเอกหญิง สุรีย์พร เมืองอ่ำ
เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

/ กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๑๖. พลเอก สมทัต อัตตะนันท์ ผู้บัญชาการทหารบก
เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๑๗. พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๑๘. พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๑๙. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น เสนาธิการทหาร

๑๒๐. พลเอก วีระชัย เอี่ยมสอาด เสนาธิการทหารบก
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๒๑. พลเรือเอก อกนิษฐ์ หมื่นศรี รองเสนาธิการทหาร
เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๒๒. พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๒๓. พลโท สากล บุญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๒๔. พลโท เสงี่ยม สวางควัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๒๕. พลอากาศโท วีรวิท คงศักดิ์ เจ้ากรมกำลังพลทหาร
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)

๑๒๖. พลโท เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๒๗. พลโท ทวีศักดิ์ เรืองพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

๑๒๘. พลโท เถกิง นิรัติศัย รองเสนาธิการทหารบก
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

/ ๑๒๙.

๑๒๙. พลโท ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)

๑๓๐. พลเรือโท พีรศักดิ์ วัชรมูล ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
เป็น รองเสนาธิการทหาร

๑๓๑. พลเรือโท พันจรูญ วิชยาภัย บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)

๑๓๒. พลโท พิชิต กรานเลิศ เจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๓. พลโท วีรศักดิ์ ไพรัช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๔. พลโท ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๓๕. พลโท ทวนทอง หอมเศรษฐี ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๖. พลโท อัศวิน พันธุนิล ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๗. พลโท อนันต์ พุ่มดียิ่ง ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๘. พลโท พีรพจน์ ภูมิจิตร ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๓๙. พลโท ยงยุทธ ทักขนนท์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๐. พลตรี ถวัลย์ ดอนพลอยเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๑. พลอากาศตรี ณัฐสุวัฒน์ คุตตะสิงคี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศโท)

๑๔๒. พลตรี ชูศิลป์ คุณาไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)

/ ๑๔๓.

๑๔๓. พลตรี กิตติ สุขสมสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๔. พลเรือตรี สุรพล จันทน์แดง รองผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๕. พลอากาศตรี อยุชฌ์ ชูเอม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๖. พลตรี ชัญญะ วรคามิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร

๑๔๗. พลตรี เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๘. พลตรี ทวีวัฒน์ ธรรมบำรุง รองเจ้ากรมแผนที่ทหารฝ่ายบริหาร
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๔๙. พลตรี กัมพล วิทยาสารรณยุต ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๕๐. พลตรี ทนงศักดิ์ ตุวินันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๕๑. พลอากาศตรี อาคม กาญจนหิรัญ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร

๑๕๒. พลเรือตรี กฤษฎา เฟื่องระบิล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเรือโท)

๑๕๓. พลตรี เนาวรัตน์ ทองคำวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๕๔. พลตรี สมพงษ์ ชื่นมนัส ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๕๕. พลตรี ชิตศักดิ์ ประเสริฐ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๕๖. พลตรี ชายชาญ ตาตะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด

/ ๑๕๗.

๑๕๗. พลตรี สุวิทย์ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๕๘. พลตรี นุกูล รัตนากาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร

๑๕๙. พลตรี นิพนธ์ ศิริพร เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

๑๖๐. พลอากาศตรี ชำนาญ เพิ่มทองอินทร์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๖๑. พลตรี สุคนธ์ เนื่องกันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๖๒. พลเรือตรี สมบัติ อักษรศรี ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๖๓. พลตรี ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๖๔. พลตรี มนูญ สดเจริญ ผู้ช่วยเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๑๖๕. พลตรี สมพล วีระศักดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๑๖๖. พลตรี สำเนียง เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหารกรมการสื่อสารทหาร
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมการสื่อสารทหาร

๑๖๗. พลตรี อรรคพล จำปาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพกำลังทหาร

๑๖๘. พลตรี ยศพร แสนโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๖๙. พลตรี ฤทธิยะ เกิดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหารกรมยุทธบริการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๐. พลตรี พิพัฒน์ เด็ดแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

/ ๑๗๑.

๑๗๑. พลตรี ภุชงค์ รัตนวรรณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร

๑๗๒. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร

๑๗๓. พลตรี สุวรรณ สมิงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาภาค ๒หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๔. พลตรี ณรงค์ ไกรพิบูลย์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๕. พลตรี สันติ รุ่งแสง นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๖. พลตรี อนันต์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๗. พลตรี พงษา เอกบรรณสิงห์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๘. พลตรี สรรเพชญ พานิช นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๗๙. พลตรี สัจจะ พัฒนาศักดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๐. พลตรี วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพกำลังทหาร
เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

๑๘๑. พลตรี ชูชัย บุญย้อย นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

๑๘๒. พลตรี นิพนธ์ สุบงกฎ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๓. พลตรี เฉอื้อน รอดเพ็ชร ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๔. พลตรี สุภกิจ นุตสถิตย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร

/ ๑๘๕.

๑๘๕. พันเอก ณรงค์ ตุลยลักษณ์
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๖. พันเอก ปรีชา ชำนาญไพร
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๗. พันเอก พิสิทธิ์ชัย มณีวงศ์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๘๘. พันเอก ชาตรี สุคันธรัต
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

๑๘๙. พันเอก อดุลย์ เกียรติประจักษ์
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลตรี)

๑๙๐. พันเอก ปิยวัชร์ รมยานนท์
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลตรี)

๑๙๑. พันเอก บัณฑิต เกิดมณี
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๙๒. พันเอก ภูษิต รัตนธรรม
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร

๑๙๓. พันเอก สุบรรณ ประสาทสิทธิ์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร

๑๙๔. พันเอก สุเทพ เพิ่มอาภรณ์
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑๙๕. นาวาเอก ประสิทธิ์ กังสดาร
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๙๖. นาวาอากาศเอก ทองทศ ธรรมลิขิต
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑๙๗. นาวาอากาศเอก ยุทธพร ภู่ไพบูลย์
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

๑๙๘. พันเอก นิยต พันธุโอสถ
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาภาค ๒หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๑๙๙. พันเอก รังสรรค์ โรจน์ไพฑูรย์
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๒๐๐. พันเอก ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร
เป็น เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๒๐๑. พันเอก นันทเดช เมฆสวัสดิ์
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๒๐๒. พันเอก วิรัช แก้วขาว
เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหารฝ่ายบริหาร

๒๐๓. พันเอก ราเมศว์ ดารามาศ
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหารกรมยุทธบริการทหาร

/ ๒๐๔.

๒๐๔. นาวาเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร

๒๐๕. นาวาเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร

๒๐๖. นาวาอากาศเอก ธำรงค์ บัววิรัตน์
เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศตรี)

๒๐๗. พันเอก ภุชงค์ วงษ์เกิด
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๒๐๘. พันเอก วีระยุทธ จิตต์ศิริ
เป็น ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๐๙. พันเอก อรรถพจน์ คล่องตรวจโรค
เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

๒๑๐. พันเอก อานุภาพ วิรัชพันธุ์
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

/ กองทัพบก

กองทัพบก

๒๑๑. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

๒๑๒. พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

๒๑๓. พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เป็น เสนาธิการทหารบก

๒๑๔. พลเอก สมบูรณ์เกียรติ สิทธิเดชะ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๑๕. พลเอก วิจิตร คงนิล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๑๖. พลโท เทพทัต พรหโมปกรณ์ แม่ทัพภาคที่ ๒
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๒๑๗. พลโท ประวิตร วงษ์สุวรรณ แม่ทัพภาคที่ ๑
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

๒๑๘. พลโท เลิศรัตน์ รัตนวานิช รองเสนาธิการทหารบก
เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๒๑๙. พลโท ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

๒๒๐. พลโท ยุทธศักดิ์ รักษ์ศรี แม่ทัพน้อยที่ ๑
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

๒๒๑. พลโท ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
เป็น รองเสนาธิการทหารบก

๒๒๒. พลโท ประวิชช์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

๒๒๓. พลโท อำนาจ มีกลิ่นหอม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง
เป็น รองเสนาธิการทหารบก

/ ๒๒๔.

๒๒๔. พลโท ชุมแสง สวัสดิสงคราม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น แม่ทัพภาคที่ ๒

๒๒๕. พลโท คธา จารุเศรนี ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๒๖. พลโท ดิเรก ทับถม ที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๒๗. พลโท นรินทร์ ศาลิคุปต ที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๒๘. พลโท ชนิต กาญจนเตชะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๒๙. พลโท กรรณ ไม้แก้ว ที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๓๐. พลโท ประจัญ การสุทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๓๑. พลโท วีระ สินธุวงศานนท์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๓๒. พลโท อำนาจ ปุญญะสิทธิ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๓๓. พลโท สมพงษ์ ทระเทพ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๓๔. พลโท วิชญ ไขรัศมี ที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๓๕. พลโท ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๓๖. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น แม่ทัพภาคที่ ๔

๒๓๗. พลโท พินิจ โจมพรม ที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

/ ๒๓๘.

๒๓๘. พลโท ไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

๒๓๙. พลโท ธวัชชัย ศรีวัฒนะ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๔๐. พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ แม่ทัพภาคที่ ๔
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒๔๑. พลโท สุรฤทธิ์ จันทราทิพย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๔๒. พลโท ณรงค์ นิลวาศ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๔๓. พลโท ทวีศักดิ์ เขตสาลี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๔๔. พลโท อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๔๕. พลโท ชาญชัย ชรากร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

๒๔๖. พลตรี ฉัตรชัย ถาวรบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๒๔๗. พลตรี ชวิน เปล่งวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๒๔๘. พลตรี บุญเลิศ จันทราภาส รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๒๔๙. พลตรี ภิรมย์ ตังครัตน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๖
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๒๕๐. พลตรี ปฐมชัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๒๕๑. พลตรี กิติ พลชัย รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

/ ๒๕๒.

๒๕๒. พลตรี ไวพจน์ ศรีนวล เจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว

๒๕๓. พลตรี ศิรพงศ์ บุญพัฒน์ เลขานุการกองทัพบก
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๒๕๔. พลตรี สหชัย ชวนไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก

๒๕๕. พลตรี อดิศร รัตนเสนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)

๒๕๖. พลตรี โสภณ ศีลพิพัฒน์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง

๒๕๗. พลตรี ไพศาล กตัญญู รองแม่ทัพภาคที่ ๑
เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑

๒๕๘. พลตรี อุดม พรหมโยธิน รองแม่ทัพภาคที่ ๑
เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑

๒๕๙. พลตรี จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน

๒๖๐. พลตรี มานะ ประจักษ์จิตต์ รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑

๒๖๑. พลตรี วิทยา ช่อวิเชียร ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

๒๖๒. พลตรี เกษม คเชนทร์ชาติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒

๒๖๓. พลตรี อิสสระชัย จุลโมกข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

๒๖๔. พลตรี เพิ่มศักดิ์ เพ็ชรสดศิลป์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๖๕. พลตรี ประเสริฐ ประภักดี ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

/ ๒๖๖.

๒๖๖. พลตรี สุเทพ โพธิ์สุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓

๒๖๗. พลตรี เกษม ยุกตวีระ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น เจ้ากรมข่าวทหารบก

๒๖๘. พลตรี วุฒิชัย กระบวนรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๖๙. พลตรี จิรสิทธิ เกษะโกมล ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑

๒๗๐. พลตรี สุกิจ ขมะสุนทร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๑

๒๗๑. พลตรี เจน คีรีทวีป เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

๒๗๒. พลตรี ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

๒๗๓. พลตรี สุรินทร์ ทานธรรม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓

๒๗๔. พลตรี สมศักดิ์ ถาวรศิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔

๒๗๕. พลตรี อารักษ์ ประภาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

๒๗๖. พลตรี สหชาติ พิพิธกุล เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๒๗๗. พลตรี ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

๒๗๘. พลตรี จักรกฤษณ์ อินทรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น เลขานุการกองทัพบก

๒๗๙. พลตรี ฤทธิชัย เถาทอง เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๖

/ ๒๘๐.

๒๘๐. พลตรี อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

๒๘๑. พลตรี พอพล มณีรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

๒๘๒. พลตรี สุพจน์ บุณยรักษ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

๒๘๓. พลตรี ชัชชาย ศรีวรรณพฤกษ์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๘๔. พลตรี วรเวช ทวีวุฒิทรัพย์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๘๕. พลตรี กิติศักดิ์ มารมย์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๘๖. พลตรี วีรวิทย์ คูสำราญ ผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารกรมสรรพาวุธทหารบก
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๒๘๗. พลตรี สุรพล สุวรรณวัฒนะ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๘๘. พลตรี นฤดม เทียนใส นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

๒๘๙. พลตรี อุทร ล้ำเลิศ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๐. พลตรี เจด็จ สงวนชาติ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๑. พลตรี ประทวน เจริญผล ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๒. พลตรี พุทธิพร มุสิกนันทน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๓. พลตรี นิวัติ บูรณะกุล ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

/ ๒๙๔.

๒๙๔. พลตรี องอาจ บุนนาค ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๕. พลตรี ชูเกียรติ ปานกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๖. พลตรี ธเนศวร์ วัลลิสุต ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๗. พลตรี พิชา วัฒนะธารี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๘. พลตรี ผดุง นิเวศวรรณ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๒๙๙. พลตรี พงษ์ศักดิ์ อินทรวงส์สักดิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๐. พลตรี ประดิษฐ์ เขียวทอง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๑. พลตรี พิภพ พวงเพ็ชร์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๒. พลตรี ไพโรจน์ ธีระภาพ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๓. พลตรี วิลาศ น้อยสนิท นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๔. พลตรี อานนท์ เทพานวล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๕. พลตรี คมชาติ สมิตานนท์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๖. พลตรี ชวลิต แสงซื่อ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๗. พลตรี ณัฐศักดิ์ วรรโณทยาน ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

/ ๓๐๘.

๓๐๘. พลตรี พลพรรค ตราชู ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๐๙. พลตรี สังวรณ์ ประสงค์สิน ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๑๐. พลตรี อนุชาติ สุขศิลา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๑๑. พลตรี รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก

๓๑๒. พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

๓๑๓. พลตรี ปรีชา บุญวัฒนะ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๑๔. พลตรี สมยศ โพธิทอง ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๑๕. พลตรี จรัล วรพงศ์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๑๖. พลตรี มานพ สงพะโยม ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๑๗. พลตรี ธีระมนต์ ฤกษบุตร ผู้ชำนาญการกองทัพบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๑๘. พลตรี ธวัชชัย วัฒนะ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔

๓๑๙. พลตรี วิโรจน์ สุวภาพ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา

๓๒๐. พลตรี ชาญชัย สุนทรเกส ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓

๓๒๑. พลตรี กมล แสนอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

/ ๓๒๒.

๓๒๒. พลตรี สมภพ อรุณเลิศ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๒๓. พลตรี ประสาท เหล่าถาวร ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๒๔. พลตรี ทวนทอง อินทรทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๒๕. พลตรี สราวุฒิ ชลออยู่ นายทหารประสานภารกิจทางทหาร กับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๒๖. พลตรี นเรนทร์ นิยมเดช นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๒๗. พลตรี โชคชัย วัฒนวรางกูร นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๒๘. พลตรี พิพัฒน์พงษ์ อัตตะนันทน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๒๙. พลตรี เดชาพนธิ์ สุขะหุต ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๓๐. พลตรี พร้อมพงษ์ พีระบูล รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๓๑. พลตรีหญิง นวรัตน์ สุนทรวิทย์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

๓๓๒. พันเอก หาญ ศรีชื่น
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๓๓. พันเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๓๔. พันเอก ผัสสไชย เจิงกลิ่นจันทร์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๓๕. พันเอก ประวิทย์ เอี่ยมวิบูลย์
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๓๓๖. พันเอก กฤษดา ลิมพะสุต
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๓๓๗. พันเอก ลือชา มุ่งค้ำกลาง
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

/ ๓๓๘.

๓๓๘. พันเอก จิรชัย เดชดำรง
เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

๓๓๙. พันเอก วินัย คำทวี
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๔๐. พันเอก บดินทร์ ลักษมีวาสิน
เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๓๔๑. พันเอก นรุตม์ นิลมาก
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๔๒. พันเอก สันธยา จารุจินดา
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๔๓. พันเอก ศุภชัย เวฬุกาญจนา
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบก

๓๔๔. พันเอก ศุภอักษร สังประกุล
เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓

๓๔๕. พันเอก อนันต์ ส่องพราย
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๔๖. พันเอก สิทธิชัย ธิยะใจ
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๔๗. พันเอก บรรจง สังข์สุวรรณ
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๔๘. พันเอก คำนวณ เธียรประมุข
เป็น ผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร
กรมสรรพาวุธทหารบก

๓๔๙. พันเอก กานต์ สุมะโน
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

๓๕๐. พันเอก นภดล เจริญพร
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๕๑. พันเอก จิโรจน์ ศิริวัฒนา
เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร

๓๕๒. พันเอก จีระ ฬาทอง
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๕๓. พันเอก อานนท์ ตันติศิรินทร์
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๓๕๔. พันเอก สุวิทย์ ศรีนนท์
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๓๕๕. พันเอก ประทิน ฉิมคราม
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๕๖. พันเอก ฐิติ สร้างสมวงศ์
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๕๗. พันเอก วิชัย แสงสว่าง
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๕๘. พันเอก ยุทธณรงค์ ชำนาญศรีเพ็ชร์
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๓๕๙. พันเอก บุญมี ศรีมา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

/ ๓๖๐.

๓๖๐. พันเอก นพดล วรอุไร
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๓๖๑. พันเอก ภานุมาต สีวะรา
เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

๓๖๒. พันเอก สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ
เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

๓๖๓. พันเอก วินัย แม้นเขียน
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๖๔. พันเอก ปัญญา รอดเชื้อ
เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก

๓๖๕. พันเอก ศานิต พรหมาศ
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์

๓๖๖. พันเอก ชูเกียรติ มุ่งมิตร
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๖๗. พันเอก เฉลิม ศรีวิฑูรย์
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

๓๖๘. พันเอก สุรพล ฤกษ์สำราญ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๓๖๙. พันเอก ธรณิศวร์ เทพพิพิธ
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๓๗๐. พันเอก สมบูรณ์ ศรีมณฑา
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)

๓๗๑. พันเอก ประยุทธ จันทร์โอชา
เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

/ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

๓๗๒. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เสนาธิการทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

๓๗๓. พลเรือเอก ยงยุทธ นพคุณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

๓๗๔. พลเรือเอก พีระจิตร์ สุรักขกะ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๗๕. พลเรือโท ไพศาล นภสินธุวงศ์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

๓๗๖. พลเรือโท ชัยยุทธ ตันตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๓๗๗. พลเรือโท วิชัย ยุวนางกูร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๓๗๘. พลเรือโท สถิรพันธุ์ เกยานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ
เป็น เสนาธิการทหารเรือ

๓๗๙. พลเรือโท สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

๓๘๐. พลเรือโท ประจิต พิทยภัทร์ ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

๓๘๑. พลเรือโท วีระจิตต์ ชูจินดา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๘๒. พลเรือโท พิสิษฐ์ จิตรนุสนธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๓๘๓. พลเรือโท วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ

๓๘๔. พลเรือโท สงัด อ่ำชิต ปลัดบัญชีทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๘๕. พลเรือโท นคร อรัณยะนาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ

/ ๓๘๖.

๓๘๖. พลเรือโท สมใจ วัฒนโยธิน เสนาธิการกองเรือยุทธการ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๓๘๗. พลเรือโท ยงยศ ห่วงนิกร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล
เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ

๓๘๘. พลเรือโท ทวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๓๘๙. พลเรือโท ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๙๐. พลเรือโท วีรพล วรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

๓๙๑. พลเรือโท เทียนชัย มังกร ที่ปรึกษากองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๙๒. พลเรือโท นิพทัตถ์ กาลวันตวานิช รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๙๓. พลเรือโท นพพร อาชวาคม ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ

๓๙๔. พลเรือโท ทัศนัย กุลศรีสมบัติ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๙๕. พลเรือโท สมโภชน์ อารมย์เกลี้ยง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

๓๙๖. พลเรือตรี ยงยุทธ หรัญโต รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๓๙๗. พลเรือตรี จรัย โกมุทแดง รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายเทคนิค
เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ

๓๙๘. พลเรือตรี วีระพันธ์ งอกงาม เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

๓๙๙. พลเรือตรี สมเดช ทองเปี่ยม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง

๔๐๐. พลเรือตรี ไมตรี เกิดมณี รองผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง
เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ

/ ๔๐๑.

๔๐๑. พลเรือตรี ขจรศักดิ์ ประดับวิทย์ เจ้ากรมจเรทหารเรือ
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล

๔๐๒. พลเรือตรี สุชาติ หงษ์ประสงค์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ
เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ

๔๐๓. พลเรือตรี จักราวุธ สุนทรสีมะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ
เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๔๐๔. พลเรือตรี เดชา อยู่พรต รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

๔๐๕. พลเรือตรี วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายบริหาร
เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

๔๐๖. พลเรือตรี วีระยุทธ อุตตะโมท หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ

๔๐๗. พลเรือตรี วรพจน์ วนินทานนท์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายเทคนิค

๔๐๘. พลเรือตรี ประพนธ์ จันทรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

๔๐๙. พลเรือตรี สมนึก อาศรัย รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ

๔๑๐. พลเรือตรี ยอดชาย รักสำหรวจ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๑๑. พลเรือตรี สุรินทร์ อรรฆย์วัชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๑๒. พลเรือตรี พลพรรค เกษกาญจน์ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายบริหาร

๔๑๓. พลเรือตรี สมคิด ตันประเสริฐ รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง

๔๑๔. พลเรือตรี เอกชัย ชมสุวรรณ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๑๕. พลเรือตรี สินาด หงสกุล ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ
เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ

/ ๔๑๖.

๔๑๖. พลเรือตรี ปารีส เพาะผล รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๑๗. พลเรือตรี ชยุติ วงษ์กระจ่าง ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร
เป็น นายช่างใหญ่ กรมอู่ทหารเรือ

๔๑๘. พลเรือตรี จำนงค์ กิตติพีรชล รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ

๔๑๙. พลเรือตรี ชาญชัย เจริญสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๔๒๐. พลเรือตรี สมศักดิ์ ถนอมพล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ

๔๒๑. พลเรือตรี สุริยา ณ นคร ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๔๒๒. พลเรือตรี ศุภกร บูรณดิลก ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ

๔๒๓. พลเรือตรี บรรยง นิศามณีพงษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
เป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

๔๒๔. พลเรือตรี ฉลอง พัฒนโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
เป็น ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

๔๒๕. พลเรือตรี รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

๔๒๖. พลเรือตรี ชัชวาลย์ อัมระปาล เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๔๒๗. พลเรือตรี รพล คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

๔๒๘. พลเรือตรี ฐนิธ กิตติอำพน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

๔๒๙. พลเรือตรี นิวัติ ศิริพละ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๓๐.พลเรือตรี เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

/ ๔๓๑.

๔๓๑. พลเรือตรี ต่อบุญ ไกรฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

๔๓๒. พลเรือตรี นิคม หอมเจริญ รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

๔๓๓. พลเรือตรี ไพโรจน์ แก่นสาร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ
เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

๔๓๔. พลเรือตรี สมพงษ์ เรืองสวัสดิ์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เป็น เสนาธิการกองเรือป้องกันฝั่ง

๔๓๕. พลเรือตรี สุพจน์ พฤกษา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง

๔๓๖. พลเรือตรี ชัชวาล สีมานนทปริญญา เสนาธิการกองเรือป้องกันฝั่ง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๓๗. พลเรือตรี กัมปนาท ภู่เจริญยศ เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
เป็น เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ

๔๓๘. พลเรือตรี ศิริชัย ขนิษฐกุล ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
เป็น เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ

๔๓๙. พลเรือตรี วีรพล กิจสมบัติ ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๓ กองเรือป้องกันฝั่ง
เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ

๔๔๐. พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

๔๔๑. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

๔๔๒. พลเรือตรี สุชีพ ช้างเสวก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

๔๔๓. พลเรือตรี สุกิจ สยะนานนท์ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๔๔. พลเรือตรี พิสิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๔๕.พลเรือตรี เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

/ ๔๔๖.

๔๔๖. พลเรือตรี วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์ ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๑ กองเรือป้องกันฝั่ง
เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

๔๔๗. พลเรือตรี ธนวัฒน์ แสงฉายา เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๔๘. พลเรือตรี ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๔๔๙. พลเรือตรี ศุภชัย งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ

๔๕๐. พลเรือตรี ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ

๔๕๑. พลเรือตรี นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๕๒. พลเรือตรี ธนุส สุญาณเศรษฐกร ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๒ กองเรือป้องกันฝั่ง
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๕๓. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

๔๕๔. พลเรือตรี สุวิทย์ ธาระรูป ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๔๕๕. พลเรือตรี เทพรังสรรค์ ศิลปบรรเลง ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๕๖. พลเรือตรี กอบศักดิ์ ดิสถาพร ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๕๗. พลเรือตรี อำนาจ บุญญะไพบูรณ์ นายช่างใหญ่ กรมอู่ทหารเรือ
เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ

๔๕๘. พลเรือตรี สุภวัฒน์ สมุทรสาคร ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๕๙. พลเรือตรี ชัชรินทร์ ชูศรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ

๔๖๐. พลเรือตรี ศรณรงค์ บูรณดิลก หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

/ ๔๖๑.

๔๖๑. พลเรือตรี ถาวร มีเพียร ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๖๒. พลเรือตรี อภิชาย ฟุ้งลัดดา ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๖๓. พลเรือตรี ประยุทธ เนตรประภา ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๖๔. พลเรือตรี ชีวิน เสมาทอง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๖๕. พลเรือตรี สุธีร์ เสถียรไทย นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

๔๖๖. นาวาเอก สินธุ์ชัย ตัณสถิตย์
เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

๔๖๗. นาวาเอก จำรัส เผือกประพันธ์
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๔๖๘. นาวาเอก พงศ์พล รัชเดช
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๔๖๙. นาวาเอก พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร
เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๔๗๐. นาวาเอก ประสิทธิ์ จาดบันดิสถ์
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๑ กองเรือป้องกันฝั่ง

๔๗๑. นาวาเอก สมาน อ่วมจันทร์
เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

๔๗๒. นาวาเอก วิบูลย์ หลวงอุดม
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๔๗๓. นาวาเอก ฉลาด พานิชวงศ์
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๔๗๔. นาวาเอก วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๔๗๕. นาวาเอก ศรายุทธ แดงเทศ
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๔๗๖. นาวาเอก ชัชวาล วิรุฬห์ประภา
เป็น ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

๔๗๗. นาวาเอก ลิขิต เจริญทรัพย์
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๓ กองเรือป้องกันฝั่ง

๔๗๘. นาวาเอก วิทยา วงศ์เทิดธรรม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ

/ ๔๗๙.

๔๗๙. นาวาเอก รังสิทธิ์ ปาณินท์
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

๔๘๐. นาวาเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ

๔๘๑. นาวาเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๒กองเรือป้องกันฝั่ง

๔๘๒. นาวาเอก ทวีชัย บุญอนันต์
เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ

๔๘๓. นาวาเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

๔๘๔. นาวาเอก สารนิติ์ ทองประสม
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

๔๘๕. นาวาเอกหญิง ประกายวรรณ ทองคำวงศ์
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

/ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ


๔๘๖. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๔๘๗. พลอากาศเอก ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๔๘๘. พลอากาศเอก ชัยวัฒน์ นวลมณี ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

๔๘๙. พลอากาศโท ชลิต พุกผาสุข รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๔๙๐. พลอากาศโท คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ

๔๙๑. พลอากาศโท ไพศาล สีตบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

๔๙๒. พลอากาศโท ชาลี จันทร์เรือง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๔๙๓. พลอากาศโท ไพบูลย์ จันทร์หอม ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว
เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ

๔๙๔. พลอากาศโท สิทธิพร ไชยหลาก ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ
เป็น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๔๙๕. พลอากาศโท เรืองไกล อัคนิทัต รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

๔๙๖. พลอากาศโท วรพร สมิตะโยธิน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

๔๙๗. พลอากาศโท สมหมาย ดาบเพ็ชร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายการข่าว

๔๙๘. พลอากาศโท อนุรักษ์ โพธิ์อุบล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

/ ๔๙๙.

๔๙๙. พลอากาศโท ปิโยรส เลิศสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

๕๐๐. พลอากาศโท เอกชัย ครามะคำ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

๕๐๑. พลอากาศโท วีระพงศ์ กลิ่นพันธุ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

๕๐๒. พลอากาศตรี พิศักดิ์ จันทรางศุ ผู้บัญชาการกองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ

๕๐๓. พลอากาศตรี นันทพล บุณยเสนา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๐๔. พลอากาศตรี นาท วิสมิตะนันทน์ เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๐๕. พลอากาศตรี ถวัลย์ มหาดไทย เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

๕๐๖. พลอากาศตรี สุรชัย สุทธิโชติ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ

๕๐๗. พลอากาศตรี ดิษกุล รุณภัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๐๘. พลอากาศตรี สมนึก พาลีบัตร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๐๙. พลอากาศตรี สมศักดิ์ สวนฉิมพลี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๑๐. พลอากาศตรี นิยม วุฒิรณฤทธิ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๑๑. พลอากาศตรี ชูชาติ นุชประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๑๒. พลอากาศตรี พิเนต ศุกรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ศาสตราจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

/ ๕๑๓.

๕๑๓. พลอากาศตรี ชุมพล ทองคำ รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๑๔. พลอากาศตรี พินิจ ทิพทัส เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๕๑๕. พลอากาศตรี กฤษดา พิทักษ์สรยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๕๑๖. พลอากาศตรี วัลลภ มีสมศัพย์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

๕๑๗. พลอากาศตรี ศิลป์ชัย จำปาเงิน รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ

๕๑๘. พลอากาศตรี มานิต สพันธุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ
เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

๕๑๙. พลอากาศตรี สมนึก เยี่ยมสถาน ผู้บัญชาการกองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๒๐. พลอากาศตรี ศุภพล ดวงแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

๕๒๑. พลอากาศตรี พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๕๒๒. พลอากาศตรี เกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๒๓. พลอากาศตรี อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็น เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๒๔. พลอากาศตรี พรชัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๒๕. พลอากาศตรี เอนก โทณานนท์ ศาสตราจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

/ ๕๒๖.

๕๒๖. พลอากาศตรี ดนัย นันทะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๒๗. พลอากาศตรี ไพบูลย์ เจริญสมบัติ วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๒๘. พลอากาศตรี ประเสริฐ กิ่งสวัสดิ์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๒๙. พลอากาศตรี ปราโมทย์ ภะรตะศิลปิน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๐. พลอากาศตรี อุดม ถีระแก้ว ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๑. พลอากาศตรี สมชาย เมืองมณี ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๒. พลอากาศตรี ธานินทร์ สมิตะพินทุ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๓. พลอากาศตรี ทศพร สุมนศักดิ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๔. พลอากาศตรี วิฑูรย์ อุดมเดช ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๕. พลอากาศตรี กิตติ พันธุเพ็ง ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๖. พลอากาศตรี นิยม ยันอินทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๗. พลอากาศตรี สนธยา เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

๕๓๘. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ จ๋วงพานิช
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๕๓๙. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ จาตุรนต์รัศมี
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

/ ๕๔๐.

๕๔๐. นาวาอากาศเอก ยงยุทธ วงค์เลิศวิทย์
เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๕๔๑. นาวาอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก
เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๕๔๒. นาวาอากาศเอก โฆษก ประคองทรัพย์
เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๔๓. นาวาอากาศเอก สุพจน์ เจริญวานิช
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๕๔๔. นาวาอากาศเอก เสนีย์ บุญเย็น
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๕๔๕. นาวาอากาศเอก ชลวิทย์ แว่นแก้ว
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๕๔๖. นาวาอากาศเอก ชาลี เลิศล้ำ
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๕๔๗. นาวาอากาศเอก อดิเรก ศาสตระรุจิ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ

๕๔๘. นาวาอากาศเอก กฤษ ใจเย็น
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

๕๔๙. นาวาอากาศเอก ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง
เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

๕๕๐. นาวาอากาศเอก สกลชัย เลิศฤทธิ์
เป็น วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

๕๕๑. นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ วนันตรากูล
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ

๕๕๒. นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ รวยรื่น
เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ

๕๕๓. นาวาอากาศเอก วัฒนา ลับไพรี
เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

๕๕๔. นาวาอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
เป็น ผู้บัญชาการกองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

๕๕๕. นาวาอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
เป็น ผู้บัญชาการกองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

/ ๕๕๖.

๕๕๖. นาวาอากาศเอก เสรี แก้วชมภู
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ

๕๕๗. นาวาอากาศเอก วีระชัย อรุณประเสริฐ
เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

๕๕๘. นาวาอากาศเอกหญิง วรพรรณ ทองสุข
เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี