แหลมหางนาค
สาระสังเขป
หน้า   1   2
         หนังสือประวัติเรือนรับรองที่ประทับ แหลมหางนาค น แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของโครงการ ตั้งแต่เริ่มแรก ที่มีการน้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดิน การสำรวจพื้นที่ร่วมกันของหน่วยราชการต่าง ๆ (กรมป่าไม้ กระทรวงมหาดไทย กองทัพเรือ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) หาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้าง ซึ่งพื้นที่ดังกล่างมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลอยู่ในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงาม การดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร พร้อมระบบสาธารสณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และที่พักผู้ติดตาม เป็นต้นสิ่งก่อสร้างของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่แหลมนางนาค การดำเนินงาน ดูแลและ บำรุงรักษาเรือนรับรองที่ประทับรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบ และการรักษาความปลอดภัย ที่สำคัญคือได้มีบันทึกเหตุการณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ แหลมนางนาค ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ เมษมยน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไว้โดยละเอียดทุกขั้นตอนซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้สามารถค้นคว้าหารายระเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้สามารถค้นคว้าหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธการทหารเรือ (กองนโยบายและแผน กองยุทธการและกองประวัติศาสตร์) กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (กองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์) และกองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ