แนะนำสถาบัน

การเรียนรู้

วิชาการ

บริการสังคม

นักเรียน

ศิษย์เก่า

     

 

Welcome to my home
 


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  กองการศึกษา  กรมแพทย์ทหารเรือก่อตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๑๑ 

 โดยมีชื่อว่า "โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย" และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒

 ในปี ๒๕๓๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองทัพเรือ มีภารกิจในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ทหารและครอบครัว
รวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งในภาวะปกติ ฉุกเฉินและสงคราม โดยเชื่อว่ามนุษย์เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาได้ในทุกด้าน สิ่งสำคัญในการ
พัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม คือ ความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและการส่งเสริมสนับสนุนที่ดีจากสังคม  วิชาชีพการพยาบาลมีความสำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่งต่อสังคม  มีหน้าที่ให้บริการสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ โดย
เน้นการใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมแบบองค์รวม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ปฎิบัติ
การพยาบาลด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน และสังคม รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างสง่างามและมีความสุข

 

 


เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะทางทหาร

และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล

 

 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทางทหาร

2. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้ทางการพยาบาล

      และการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังดักกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชน

4. สร้างค่านิยมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

     การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

5. สร้างแหล่งเารียนรู้ และเครือข่ายทางด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล