กก
...กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ...
  ความเป็นมา
  การพัฒนาคุณภาพ
  ผังการดำเนินงาน
  พันธกิจ
  คำจำกัดความ
  อัตราค่าบริการ
 หน่วยงานที่น่าสนใจ
>>กระทรวงกลาโหม
>>กองบัญชาการกองทัพไทย
>>กองทัพบก
>>กองทัพเรือ
>>กองทัพอากาศ
>>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เวปไซต์กระทรวงต่างๆ
 
>>กระทรวงการต่างประเทศ
>>กระทรวงการคลัง
>>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
>>กระทรวงศึกษาธิการ
>>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
>>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>>กระทรวงคมนาคม
>>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
>>กระทรวงพลังงาน
>>กระทรวงพาณิชย์
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กระทรวงยุติธรรม
>>กระทรวงแรงงาน
>>กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
>>กระทรวงสาธารณสุข
>>กระทรวงอุตสาหกรรม
>>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
>>กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 
พลเรือตรี สมคิด   ทิมสาด    ประธานกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.ระหว่างวันที่ ๒๗ -๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  
....

พลเรือตรี สมคิด   ทิมสาด    ประธานกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมกิจการฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม พร.๒ ชั้น ๒ อาคารบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ
 
....


ภาพกิจกรรมกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ

 
  กฎระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ กิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก ทร.
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
>>ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๔๖
>> 
ประชาสัมพันธ์
 
 
 
อื่นๆ น่ารู้
>>แผนที่ กทม.
>>พยากรณ์อากาศ
>>ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
>>ค้นหารหัสไปรษณีย์
>>ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
>>ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
>>เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ e-Learining
>>รวม BANNER

 

สถานที่ตั้ง : สำนักงานกิจการสถานรับเลี้ยงปฐมวัย กองทัพเรือ
504/57 กรมแพทย์ทหารเรือ
                  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52702, 

ผู้ชมกิจการลำดับที่ ::
ตั้งแต่ 19 พ.ค.52