กก
...กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ...
  ความเป็นมา
  การพัฒนาคุณภาพ
  ผังการดำเนินงาน
  พันธกิจ
  คำจำกัดความ
  อัตราค่าบริการ
 หน่วยงานที่น่าสนใจ
>>กระทรวงกลาโหม
>>กองบัญชาการกองทัพไทย
>>กองทัพบก
>>กองทัพเรือ
>>กองทัพอากาศ
>>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เวปไซต์กระทรวงต่างๆ
 
>>กระทรวงการต่างประเทศ
>>กระทรวงการคลัง

>>กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

>>กระทรวงศึกษาธิการ
>>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
>>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>>กระทรวงคมนาคม

>>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

>>กระทรวงพลังงาน
>>กระทรวงพาณิชย์
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กระทรวงยุติธรรม
>>กระทรวงแรงงาน

>>กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

>>กระทรวงสาธารณสุข
>>กระทรวงอุตสาหกรรม

>>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสาร

>>กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 
 
พล.ร.อ.จรูญ   จาตุรพงศ์  ประธานกรรมการกิจการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ/ผทค.พิเศษ ทร. พร้อมคณะ เยื่ยมสำรวจสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. พื้นที่ จังหวัด ระยอง และจังหวัด จันทบุรี เมื่อ ๒๒ - ๒๓ เม.ย.๕๘ ภาพกิจกรรม
พล.ร.อ.จรูญ   จาตุรพงศ์  ประธานกรรมการกิจการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ/ผทค.พิเศษ ทร. พร้อมคณะ เยื่ยมสำรวจ กิจการ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๓ (บางนา) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ก.พ.๕๘
ประชุม   พลเรือเอก จรูญ   จาตุรพงศ์     ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ/ผทค.พิเศษ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ ๑/๕๘ เมื่อศุกร์ ที่ ๓๐ ม.ค.๕๘   
 ตรวจเยี่ยม   พลเรือเอก จรูญ   จาตุรพงศ์     ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ และคณะ เยี่ยมสำรวจ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.พื้นที่ ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ ม.ค.๕๘    ภาพกิจกรรม
 ตรวจเยี่ยม   พลเรือเอก จรูญ   จาตุรพงศ์     ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยม สำรวจสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.พื้นที่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ ม.ค.๕๘
 

ภาพกิจกรรม

 
  กฎระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ กิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก ทร.
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
>>ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๔๖
>> 
ประชาสัมพันธ์
 
 
 
อื่นๆ น่ารู้
>>แผนที่ กทม.
>>พยากรณ์อากาศ
>>ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
>>ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
>>เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ e-Learining

 

สถานที่ตั้ง : สำนักงานกิจการสถานรับเลี้ยงปฐมวัย กองทัพเรือ
504/57 กรมแพทย์ทหารเรือ
                  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52702, 

ผู้ชมกิจการลำดับที่ ::
ตั้งแต่ 19 พ.ค.52