การพัฒนาคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ

      กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ สนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กและการรับรองคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. มาโดยตลอด จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสถานรับเลี้ยงเด็กฯ  ได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานของรัฐนอกกองทัพเรือ แล้ว ๑๖ แห่ง  ดังนี้
พ.ศ.๒๕๔๔ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ๑ (รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.) ไดัรับการรับรองมาตรฐาน จาก กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย   
      พ.ศ.๒๕๔๖ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๘ (สอ. / รฝ.) ได้รับรางวัล ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีมาก  ด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๔ (ค่ายจุฬาภรณ์ / พัน ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล.นย.) จังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก
      พ.ศ.๒๕๔๗ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ๑๓ (ค่ายตากสิน / พัน ร.๒ กรม ร.๑ พล .นย.)  ผ่านการรับรองศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับ พื้นฐาน  จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๔ (ค่ายจุฬาภรณ์ / พัน ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล.นย.)  จังหวัดนราธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัด โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ดีเด่น ด้านทันตสาธารณสุข จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๔๘ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ผ่านการรับรองคุณภาพโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวม ๘ แห่ง ดังนี้
      - ภาคกลาง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑ (รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)     และ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ๑๗ (สุขสวัสดิ์๒๖)
      - ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๗(กร.)  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๙ (รร.ชุมพลฯ)  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๐ (  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / ศฝ.นย. ) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๑ (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า / กรม ร.๑ พล.นย.) และจังหวัดจันทบุรี สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๓ (ค่ายตากสิน / พัน ร.๒ กรม ร.๑ พล .นย. )
      พ.ศ.๒๕๔๙   สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ผ่านการรับรองคุณภาพโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๕ แห่ง โดย ๑ แห่งเป็นการติดตามประเมินต่อเนื่องครั้งที่ ๑ คือ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๔ (ค่ายจุฬาภรณ์ / พัน ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล.นย.)   ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ดีเด่น ระดับจังหวัด  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนอีก ๔ แห่ง ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น ดังนี้
      - ภาคกลาง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๒ (ทุ่งมหาเมฆ)
      - ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๕ (กรง.ฐท.สส.)  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๖ (กบร.กร.) จังหวัดระยอง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๒ (ค่ายมหาสุรสิงหนาท / พัน ร.๗ กรม ร.๒ พล.นย.)
พ.ศ.๒๕๕๐ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ผ่านการรับรองคุณภาพโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแล้วรวม ๑๖ แห่ง เป็นการประเมินในปี ๒๕๕๐ จำนวนรวม ๑๐ แห่ง โดย ๘ แห่งเป็นการติดตามประเมินต่อเนื่องครั้งที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก คือสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑ (รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.),      สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๗ (กร.),   สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๘ (สอ / รฝ.),  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๙ (รร.ชุมพลฯ),  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๐ ( กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ / ศฝ.นย. ),  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๑ (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า / กรม ร.๑ พล.นย.), สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ๑๓ (ค่ายตากสิน / พัน ร.๒ กรม ร.๑ พล .นย. ),  และ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย๑๗ (สุขสวัสดิ์๒๖)    และประเมินต่อเนื่องเป็นครั้ง ที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก อีก ๑ แห่ง คือสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๔ (ค่ายจุฬาภรณ์ / พัน ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล.นย.)    ส่วนอีก ๓ แห่ง ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรก ดังนี้ 
      - ภาคกลาง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๓ (บางนา) ระดับดีมาก   
      - ภาคใต้ ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๕ (ฐท.สข.) ระดับดีมาก    และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๖ (ฐท.พง.)  ระดับดี  
      พ.ศ.  ๒๕๕๑   สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือกองทัพเรือ ๑๔ (ค่ายจุฬาภรณ์/พัน ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.) ได้รับโล่ ศูนย์พัฒนาเด็กดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
และมีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ที่ต้องขอการรับรองคุณภาพโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่องทุก ๒ ปี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวม  ๔ แห่ง ได้แก่
      -  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ๒ (ทุ่งมหาเมฆ)
      -  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ๕ (กรง.ฐท.สส.)
      -  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ๖ (กบร.)
      -  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ๑๒ (ค่ายมหาสุรสิงหนาท/พัน ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.)  
หมายเหตุ     สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑๔ (ค่ายจุฬาภรณ์/พัน ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.) ได้รับการประเมินรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ดังนี้
ปี ๒๕๔๖     โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ปี ๒๕๔๗     รับรางวัลอันดับ ๑ ระดับจังหวัด โครงการศูนย์เด็กเล็กดีเด่นในการดำเนินงานทางทันตสาธารณสุข  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ปี ๒๕๔๙     โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี ๒๕๕๐      โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ปี ๒๕๕๑      รับโล่ ศูนย์พัฒนาเด็กดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย