ความเป็นมา

       สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ  เริ่มก่อตั้งแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ โดยสมาคมภริยาทหารเรือ ซึ่งในขณะนั้น คุณหญิง สุคนธ์  ชลออยู่ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ดำเนินการจัดหางบประมาณ ก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือในบริเวณที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ เป็นแห่งแรก และต่อมาได้มีการก่อตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือ  ในชื่อศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือ  จัดเป็นสวัสดิการภายในระดับส่วนราชการ ที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยรองที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่กองบัญชาการหรือกองบังคับการของหน่วยขึ้นตรงนั้นๆ เป็นผู้จัดขึ้น  โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการภายในของส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของสมาคมภริยาทหารเรือ  มีวัตถุประสงค์คือ ช่วยแบ่งเบาภาระของข้าราชการในการดูแลบุตร สร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการให้ดียิ่งขึ้น
       พ.ศ. ๒๕๓๘ มีศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือ ทั้งหมด ๑๖ แห่ง โดย ๑๓ แห่งดำเนินการเฉพาะในหน่วย  มีคณะกรรมการสวัสดิการภายในของส่วนราชการนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบ มีเพียง ๓ แห่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทหารเรือ อยู่ในประเภทกิจการอื่นๆของสวัสดิการภายในกองทัพเรือ เป็นสวัสดิการที่จัดให้ข้าราชการกองทัพเรือโดยส่วนรวมได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือทุ่งมหาเมฆ และ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือบางนา และสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก กองทัพเรือ เฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก พ.ศ.๒๕๓๙ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยทุกสถานรับเลี้ยงเด็กฯเคยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจากสมาคมภริยาทหารเรือ
       กันยายน ๒๕๔๑  กองทัพเรืออนุมัติให้รวมศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือ เข้าเป็นกิจการหนึ่งของการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการภายในของส่วนราชการนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบดูแล  และคณะกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรือแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนดูแลด้านนโยบายและการเสนอของบประมาณจากกองทัพเรือ        เมษายน ๒๕๔๔ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนกองทัพเรือ เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑ – ๑๖ และแก้ไขคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เป็น คณะกรรมการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทหารเรือ มีเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ
       พ.ศ. ๒๕๔๕   คณะกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรืออนุมัติให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือเพิ่มอีก ๑ แห่งที่อาคารพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ซอยสุขสวัสดิ์ ๒๖ เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๗ (สุขสวัสดิ์ ๒๖) เปิดให้บริการ สิงหาคม ๒๕๔๕
       ตุลาคม ๒๕๔๖ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ที่ประธานคณะกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรือแต่งตั้ง  เพื่อแบ่งเบาภาระของกรมสวัสดิการทหารเรือ

วัตถุประสงค์

        เป็นสวัสดิการภายในกองทัพเรือเพื่อให้การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัยที่เป็นบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือในเวลาราชการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และ สามารถใช้ศักยภาพที่คงเหลือให้บริการบุตรบุคคลภายนอกในเชิงธุรกิจ


นโยบาย


สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือมีขนาดที่เหมาะสม  ในการให้บริการรับเลี้ยงและพัฒนาบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ  พัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๐ - ๔ ปีทุกคนอย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ โดยมีครอบครัวเป็นแกนหลักให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม มีการจัดบริการและสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

เป้าหมายการดำเนินงาน


๑. ให้การเลี้ยงดูบุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือที่อยู่ในพื้นที่เป็นลำดับแรกและบริหารจัดการในเชิงธุรกิจสำหรับบุตรบุคคลภายนอก
๒. เฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกด้านของเด็กรวมถึงสุขภาพอนามัย และการรับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องร่วมกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
๓.  ผู้เลี้ยงดูเด็กทุกคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาและ เพิ่มพูนทักษะด้านการเลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่อง มีความภูมิใจ และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
๔.  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๕. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและสังคม ในการส่งเสริมพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย