คำจำกัดความ


๑.  คณะกรรมการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ  หมายถึง    คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ ให้ทำหน้าที่บริหารกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยของกองทัพเรือ  ประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ รองประธานกรรมการฯ เหรัญญิกฯ เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการที่มาจากผู้แทน นขต.ทร. ที่มีสถานรับเลี้ยงเด็กในความดูแล  นขต.ทร.ที่สามารถให้การสนับสนุนด้านต่างๆ และนักวิชาการด้านการดูแลเด็ก
๒. อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ หมายถึง อนุกรรมการที่ประธานกรรมการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือแต่งตั้ง ให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ประกอบด้วย ประธานและอนุกรรมการฯ เป็นนักวิชาการ เช่น ครูพยาบาล และข้าราชการจากแผนกมารดาทารกสงเคราะห์ กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๓-๔ นาย รวมประมาณไม่เกิน ๑๐ นาย
๓.   สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ หมายถึง สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือ ที่คณะกรรมการ  สวัสดิการกองทัพเรือรับรอง, กำกับดูแล และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อสามารถให้การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) ที่เป็นบุตรของข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ แทนบิดามารดาในช่วงที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกบ้าน
๔.   เด็กปฐมวัย (ที่ให้บริการเลี้ยงดูในสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยของกองทัพเรือ) หมายถึง  เด็กอายุตั้งแต่ ๒ ถึง ๔ ปี ยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ๑(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า) ให้บริการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่อายุ ๑ เดือนขึ้นไปถึงอายุ ๔ ปี
๕.   การเลี้ยงเด็กปฐมวัยหมายถึง การให้การเลี้ยงดูและการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม โดยการจัดกิจวัตรประจำวัน และประสบการณ์ด้านต่างๆให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กสามารถเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัยเต็มศักยภาพ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีจริยธรรมที่งดงาม เป็นรากฐานที่ดีของวัยต่อๆไป และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต
๖.   คุณภาพเด็ก หมายถึง สภาพหรือคุณลักษณะของเด็กในแต่ละช่วงวัย  ซึ่งสะท้อนคุณภาพของตัวเด็ก  ประกอบด้วย การเจริญเติบโต  ภาวะสุขภาพ  พัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และจริยธรรม
๗. ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ  หมายถึง ข้าราชการกองทัพเรือที่คณะกรรมการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยในความดูแล พิจารณาเห็นชอบร่วมกันและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่  อำนวยการ  กำกับดูแล  บริหารงานของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือนั้นๆ ให้เป็นไปตาม นโยบายและแผนงานที่กำหนด
๘.   ผู้เลี้ยงดูเด็ก หมายถึง  บุคคลอายุไม่น้อยกว่า  ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีคุณสมบัติดังนี้
๘.๑ ครู คือบุคคลซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยหรือพัฒนาการเด็ก, อนุบาลศึกษา, จิตวิทยาพัฒนาการและครอบครัว หรือคุณวุฒิอื่นโดยอนุโลมในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำหนดได้ มีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ไม่ป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อมายังเด็กได้   โดยผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ เป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำหนด หรือโดยอนุโลมในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบตามที่กำหนดได้   เสนอประธานกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.   ลงคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูประจำห้อง ครูใหญ่  เพื่อทำหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลการเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก
๘.๒ พี่เลี้ยงเด็ก บุคคลที่มีความรู้ขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า  และเป็นผู้เรียนรู้ รักและเมตตาเด็ก มีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ไม่ป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อมายังเด็กได้ ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรมาตรฐาน สำหรับผู้เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง หรือกรณีไม่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ ๓ เดือน ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ร่วมงานโดยวิธีประเมิน ๓๖๐ องศา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 
๙.  สัดส่วนผู้เลี้ยงดูเด็กต่อจำนวนเด็ก  หมายถึง จำนวนผู้เลี้ยงดูเด็ก (ซึ่งประกอบด้วยครูและพี่เลี้ยงเด็กรวมกัน) ต่อจำนวนเด็กในความรับผิดชอบเลี้ยงดู  กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือกำหนดไว้ดังนี้
๙.๑  เด็กอายุ แรกเกิด – ๑ ปี      ผู้เลี้ยงดูเด็ก ๑ คน ต่อเด็ก จำนวน     ๒.๕  คน
๙.๒  เด็กอายุ ๑ – ๒ ปี             ผู้เลี้ยงดูเด็ก ๑ คน ต่อเด็ก จำนวน     ๓    คน
๙.๓  เด็กอายุมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป   ผู้เลี้ยงดูเด็ก ๑ คน ต่อเด็ก จำนวน    ๑๐     คน
(มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ครั้งที่๒/๔๘ เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๔๘)
 ๑๐. ผู้ประกอบอาหาร บุคคลอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ควรจบการศึกษาภาคบังคับ(๙ ปี) มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย มีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ไม่ป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อมายังเด็กได้ มีความรักและเมตตาเด็ก
๑๑. พนักงานทำความสะอาด/นักการ/ภารโรง  บุคคลอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี ไม่ป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อมายังเด็กได้ มีความรู้ในด้านการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่เป็นอย่างดี มีความรักและเมตตาเด็ก
๑๒.  อัตราค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก    (รายละเอียดตามผนวก ก.)