ประวัติ    อดีตนายก    คณะกรรมการบริหาร    เจ้าหน้าที่    กิจกรรม/วารสาร    เครื่องแบบสมาคม    ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ    แบบฟอร์มต่างๆ    สมุดเยี่ยมชม   แผนที่สมาคม

งานถวายความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ (ที่ผ่านมา)

ภาพงานถวายความจงรักภักดี ขณะที่ คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 3 ต.ค.54 ถึงปัจจุบัน

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  และ คุณชุลีพร  มั่นชวนนท์ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือวางพานพุ่มถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดเลี้ยงอาหาร บริการทางการแพทย์ แจกถุงยังชีพ กิจกรรมนันทนาการให้กับประชาชนทั่วไป ณ แหล่งแหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ 4 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕ พรรษา ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวมทั้งเยี่ยมเด็กและมอบเงินพร้อมกับเลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิเศษ ที่ศูนย์ดูและเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู วัดเขาบายสี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 3 ธันวาคม 2555 มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก" ประจำปี 2555 โดยคุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วังสวนกุหลาบ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ โดยพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทกับราชนาวีสโมสร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 19 ตุลาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานปักศิลปาชีพ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 น. - 19.00 น. จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว เมื่อ 10 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในงานวันแม่แห่งชาตินำแม่ดีเด่นฝ่ายทหารเรือเข้ารับโล่ห์เชิดชูเกียรติ ณ สวนอัมพร และร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  และ คุณสิรินาฎ กิจสมบัติ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้วางพานพุ่มถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ 12 สิงหาคม 2555    คุณสิรินาฎ  กิจสมบัติ  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ถวายพระพรชัย 60 พรรษา สยามมกุฏราชกุมาร โดย จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการตรวรักษาโรค และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อ 25 กรกฎาคม 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 29 เมษายน 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยได้นำน้ำดื่มบริการให้กับประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหารราช เมื่อ 9 เมษายน 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง อุทยาน ร.๒ สมุทรสงคราม โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพียง ณ อุทยาน ร.๒  เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2555 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
ลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 8 มกราคม 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
ลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราช กุมาร
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 9 ธันวาคม 2554

สมาคมภริยาทหารเรือ
จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
ลงนามถวายพระพร
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 7 ธันวาคม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 7 ธันวาคม 2554
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  และ คุณสิรินาฎ กิจสมบัติ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้วางพานพุ่มถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง   เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2554 คุณสุรศรี  ห้าวเจริญ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ เลี้ยงอาหารกลางวันประชาชนทั่วไปพร้อมกับมอบถุงยังชีพและให้บริการทางการแพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ใน 5 ธันวาคม 2554  ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฏเกล้า เมื่อ 2 ธันวาคม 2554

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วย
อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทกับราชนาวีสโมสร เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2554
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิรพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554
ในการนี้
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยมี
พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย

ข้าราชการกองทัพเรือ เฝ้ารับ -- ส่ง เสด็จฯ   โดย   
คุณพรจิตร์ 
หรุ่นเริงรมย์
 
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 22 ตุลาคม 2554
 

ภาพงานถวายความจงรักภักดี ขณะที่ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ

    คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมถวายพระพร ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ เลี้ยงอาหารกลางวันประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ใน 5 ธันวาคม 2554 นี้ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฏเกล้า เมื่อ 5 กันยายน 2554
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ 6 ตุลาคม 2553
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 12 สิงหาคม 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 10 สิงหาคม 2553
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ 5 ธันวาคม 2552   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิรพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๒ ในการนี้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ บันทึกเทปอาเศียรวาทวาทร่วมกับราชนาวีสโมสร ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพเรือ เฝ้ารับ -- ส่ง เสด็จฯ โดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคเพื่อสมทบรายได้งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๒ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ สาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงซ้อมดนตรีกู่เจิ้ง ในการนี้ คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อ 15 กันยายน 2552
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
 
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมี หน่วยงานที่ร่วมงานกับกองทัพเรือ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๓ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล การปล่อยพันธุ์ปลา และพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์หน้าหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงพร้อมมอบเงินให้กับแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือประจำปี ๒๕๕๒ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
      เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ สมาคมภริยาทหารเรือและแม่ดีเด่นฯ ฝ่ายทหารเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับประทานของที่ระลึกจาก
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
   กรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๗๗ พรรษา และวันสตรีไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงาน " เทิดไท้องค์ราชินีสตรีไทย ร่วมใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ " เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๒ ในการนี้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จทรงเป็นประธานในงานวันสตรีไทยและประทานของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๒
    ในการนี้
คุณวาสนาดี  ปุจฉาการ  เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับประทานของที่ระลึก  พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมงานดังกล่าว
ณ โรงแรม เจดับบลิวแมริออท เมื่อ  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามกับ พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ร่วมขบวนในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้สมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จบริเวณด้านหน้าสำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราชได้มีการจัดน้ำดื่มและพยาบาลไว้คอยบริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2551
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ 27 ตุลาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพเรือ เฝ้ารับ -- ส่ง เสด็จฯ โดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 26 ตุลาคม 2551 
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2551 .    

ภาพงานถวายความจงรักภักดี ขณะที่ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ

คุณนัยนา  อยู่พรต อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำเยาชนโครงการค่ายบุตรธิดา - นาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551  เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวังเข้าถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง เมื่อ 28 เม.ย.51 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ    โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และรับพระราชทานของที่ระลึก ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ 17 ตุลาคม 2550
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวังเข้าถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง เมื่อ 22 ก.พ.51 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประทับเรือ พระที่นั่งสุพรรณหงส์จากท่าวาสุกรีไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยา ไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2550
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมชมศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ
และข้าราชการทหารเรือในพื้นที่ อ.สัตหีบ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2550
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานแสดงภาพเขียนสีน้ำ "ดอกไม้ของแผ่นดิน" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550
มาคมภริยาทหารเรือ นำโดย คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ ให้หายจากอาการประชวร และนำขนมขาไก่มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรและเฝ้าดูอาการ ทั้งสองพระองค์ ณ อาคารศิริราช 100 ปี  โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ
พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เรือ ต.991) ลงน้ำ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550

 
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อ 20 ก.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม เฝ้าฯ ส่งเสด็จ  สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย อย่าง
เป็นทางการ   ณ  ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2550
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.992 และ ต.993 ลงน้ำ ณ อู่เรือ บริษัท มาร์ซัน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๑๐ คน เข้าเฝ้าฯ โดยคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม ทูลเกล้าฯถวายเงิน รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ และกิจกรรม
สาธารณะกุศล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยเสด็จพระราชกุศล  เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2550
Clip VDO
คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายจากอาการประชวร ณ อาคารศิริราช  ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 15 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย   ณ
เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ ฯ ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่
เมื่อ 30 ตุลาคม 2550

รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายจากอาการประชวร ณ อาคารศิริราช  ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 1 พฤศจิกายน  2550    

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือ (ที่ผ่านมา)

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือ ขณะที่ คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 3 ต.ค.54 ถึงปัจจุบัน

    คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อ 25 มกราคม 2556
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัว ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 24 - 25 มกราคม 2556 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานสดุดีวีรชนกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีวางพวงมาลา บริเวณหัวเรือ เรือหลวงธนบุรี ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 17 มกราคม 2556
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน และมอบผ้ากันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย เมื่อ 15 มกราคม 2556 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น ศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยฯ อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ สุขสวัสดิ์ 26 และศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยฯ อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ เมื่อ 9 มกราคม 2556
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ 2556 ณ
ลานทัศณาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 21 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงรายและเขตนครพนม โดยร่วมกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือวมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณ" โดยอาจายร์เผ่าทอง  ทองเจือณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ และเข้าเยี่ยมชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อ 13 ธันวาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในกับเขตการศึกษาพิเศษ เขต 12 ณ วัดเขาบายศรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 12 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอาชาบำบัดและเยี่ยมข้าราชการและครอบครับและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 11 ธันวาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขา กองการบินทหารเรือและเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือในพื้น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร ถนนรัชดาภิเษก เมื่อ 28 พฤศจิกายน คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือในพื้น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของครอบครัวข้าราชการในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมฟังบรรยายในโครงการครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ และเยี่ยมชมกิจการของครอบครัวข้าราชการในพื้นที่กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 17 ตุลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคุณจินตนา  จั่นตอง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาสและคณะ พร้อมด้วยคุณอรัญญา  แสงสิงแก้ว นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 15 ตุลาคม 2555
กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ   โดย   คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ และดารานักแสดง ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 12 ตลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ บางนา พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ โดยมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ที่ออกให้บริการในพื้นที่ที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา เมื่อ 10 ตุลาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่และเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เมื่อ 1 ตุลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมและมอบเงินปลอบขวัญข้าราชการกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกระเบิดขาขาด 2 ข้าง จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นชายแดนภาคใต้ ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  เมื่อ 12 กันยายน 2555
 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี - รังสิต เมื่อ 18 สิงหาคม 2555

 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินให้กับแม่ดีเด่น ซึ่งเป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ จำนวน 6 ท่าน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เมื่อ 10 สิงหาคม 2555 ซึ่งคุณแม่ทั้ง 6 ท่าน จะเข้ารับประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติ จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 10 สิงหาคม 255 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรและร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเปิดโครงการครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมศูนย์การฝีกหน่วยบัญชาการนายิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 8 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ข้าราชการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เมื่อ 7 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นธานในพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ (อาคารใหม่) พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ และข้าราชการสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมในพิธี
ดังกล่าว เมื่อ 7 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเปิดโครงการศูนย์การเรียนเกษตรผสมผสาน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 7 สิงหาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุนเริงรมย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมี่อ 7 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2555     โดยมีคณะสโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา ภาค 310 ซี ร่วมในพิธีมอบทุนดังกล่าวด้วย  ณ หอประชุมศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมวางพวงมาลา ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ 37 ปี  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ตรวจเยี่ยมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 29 เมษายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมาคมภริยาทหารเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 29 เมษายน 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่ม ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และแม่บ้านทหารเรือพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจัดกิจกรรมที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 27  - 28 เมษายน 2555
- แข่งกีฬาร่วมกับแม่บ้านทหารเรือ 27 เมษายน 2555
- งานเลี้ยงขอบคุณกาชาด 27 เมษายน 2555
- ทำบุญตักบาตร ปล่อยเต่า 28 เมษายน 2555
-
ทัศนศึกษาบ้านสุขาวดี 28 เมษายน 2555
-
กิจกรรมละลายพฤติกรรม 28 เมษายน 2555
-
งานเลี้ยงรวมใจเป็นหนึ่งเดียว 28 เมษายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือ 82 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช เมื่อ 24 เมษายน 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 ซึ่งในปีนี้ได้จัดโครงการค่ายในระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 เมษายน 2555
ประมวลภาพในการออกร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาด ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2555 ณ บริเวณลานพระราชวังสวนดุสิต
วันที่ 30 มีนาคม 2555
วันที่ 31 มีนาคม 2555
วันที่ 1 เมษายน 2555
วันที่ 2 เมษายน 2555
วันที่ 3 เมษายน 2555
วันที่ 4 เมษายน 2555
วันที่ 5 เมษายน 2555
วันที่ 6 เมษายน 2555
วันที่ 7 เมษายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ ร่วมในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในงานกาชาดประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2555 รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามอบเงินและบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนในการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2555 โดยมีคณะต่างๆ ตามลำดับต่อไปนี้ ดังนี้
- กรมการขนส่งทหารเรือ
- กรมสวัสดิการทหารเรือ
- เตรียมทหาร รุ่น 14
- กรมพลาธิการทหารเรือ
- บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชวกร จำกัด
- หจก.สินเจริญพาณิชย์
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกำลังพล
- ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ
-
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
27 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา คณะผู้บริหาร บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) คณะนายเรือ 73 พร้อมกับกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2555 เมื่อ 26 มีนาคม 2555  
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "แด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 22" ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยได้จัดโครงการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 24 - 26 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและเลี้ยงน้ำชาให้กับคณะภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ  เมื่อ 22 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะสมาคมสโมสรไลออนส์สากล (ประเทศไทย) เยี่ยมชมและมอบเงินสนับสนุนโครงการบำบัดภาวะออทิสติกฯ ของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 21 มีนาคม 2555

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามอบเงินและบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนในการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2555 โดยมีคณะต่างๆ ดังนี้
- คณะนักเรียน วปอ.2554
- กองเรือยุทธการ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
- กองเรือฟรีเกตที่ 1
- กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
- กองเรือลำน้ำ
- ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน สาขาย่อย กองทัพเรือ
- บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด
- สโมสรลูกเสือนาวี
- โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
- คณะภริยานายเรือ 71 (เตรียมทหาร รุ่น 14)

19 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือ ปลูกต้นไม้ในโครงการ "ครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อม" และเยี่ยมบำรุงขวัญครอบครัวข้าราชการที่พักอาศัยอยู่ที่อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา เมื่อ 17 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ คุณลัดดาวัลย์  จงวิศาล ในนามของ บริษัท มาร์ซัน จำกัด  เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 และคุณปริศณา  วารนนท์ ได้มอบเสื้อเพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลสำหรับงานกาชาด ประจำปี 2555 เมื่อ 15 มีนาคม 2555

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ พร้อมคณะฯ  เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 เมื่อ 15 มีนาคม 2555

 

 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mrs.Carmela Leticia A.Pama ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ท่าช้าง เมื่อ 15 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการ ทหาร ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ฝั่นอันดามัน  เมื่อ 13 - 14  มีนาคม 2555
-
เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

- เยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่จังหวัดกระบี่
- เยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่จังพังงาและจังหวัดภูเก็ต
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะ เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 เมื่อ 12 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่แฟลตทหารเรือบางนา และแฟลตทหารเรือทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 เมื่อ 8 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และแฟลตทหารเรือสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 6 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบสิ่งของและเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการ ทหาร และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดณ ค่ายเทวาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี   เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555 คุณพิมลทิพย์  สุขวัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2555
ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับกองทัพเรือในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และได้เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555 พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมาคมคมภริยาทหารเรือ โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดดังกล่าว  พร้อมกับเยี่ยมครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่ และเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2555

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 27  ณ ห้องชัยพฤกษ์  อาคารหอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง  เมื่อ 25 มกราคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน จากบริษัท ปตท.จำกัด ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารเรือ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว เมื่อ 13 มกราคม 2555
 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับคณะนักเรียนวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 44 เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ 13 มกราคม 2555

 

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2554-2555 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ และหลังจากประชุมได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ในบรรยากาศแบบย้อนยุค ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 23 ธันวาคม 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมโครงการกองทัพเรีอรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด  เมื่อ 15 - 16 ธันวาคม 2554
คุ
ณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม   ณ สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา
ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้พักอาศัยอยู่ที่วัดอมฤต
ตำบลอมฤต อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ 13 ธันวาคม 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม   ซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการของกองทัพเรือที่หมู่บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑล สาย 4 และที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุกทภัยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม   ซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการของกองทัพเรือ ณ ศูนย์พักพิงโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ บางกอกใหญ่ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554
สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเรือและแพโฟมให้กับจิตอาสาดอนเมือง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด และบริษัท ล็อกซ์เลย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวเกาะเกร็ด  จ.นนทบุรี เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบเงินและนมผงเด็ก จากธนาคารสแตนดาร์ดชาตร์เตอร์ (ประเทศไทย) เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบน้ำดื่มจากมูลนิธิพุทธฉือจี้
ไต้หวันในประเทศไทย
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบขนม จำนวน 30 กล่อง จาก พลเรือเอก ไกรชิต - คุณปราณี  ศิริสมบัติ พื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด  และบริษัทไทยเทพรส จำกัด นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนวัดจันทร์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฎิบัติหน้าที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้นำขนมไปมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กำลังพลของกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปอย่างเต็มที่  ณ  กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม  รวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาประชาชน ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุกทภัย วิทยาลัยนาฏศิลป ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับบริษัท JSL และโรงพยาบาลศิริราช นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ร วมทั้งชุดแพทย์รักษาประชาชนที่ประสบบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนวัดเฉลิมพระเกีรยติ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ร วมทั้งประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ที่ประสบบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนวัดตีก ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อ 27 ตุลาคม 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ 31 ตุลาคม 2554

คุ
ณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะนักเรียนนายเรือ 81 มอบสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 20 ตุลาคม 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะนักเรียนนายเรือ 78 มอบสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 26 ตุลาคม 2554
คุณสุรศรี  ห้าวเจริญ  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนคณะภริยา ตท.รุ่น 13 เข้าแสดงความยินกับ คุณพรจิตร์  หร่นเริงรมย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 7 ตุลาคม 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบถุงยังชีพจากบริษัท ปตท. จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 19 ตุลาคม 2554
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือคนใหม่  พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมีอ 3 ตุลาคม 255 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 4 ตุลาคม 2554

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือ ขณะที่ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.51 ถึง 30 ก.ย.54

คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม ร่วมในพิธีเปิดลานกีฬาและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือบุคคโล เมื่อ 5 ก.ย.5 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ ร่วมคณะกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกันนี้ได้นำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพี้นที่อีกด้วย เมื่อ 15 - 16 ส.ค.54
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดงาน colourful night party โดย คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อ 28 ธ.ค.53 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯเดินทางไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเยี่ยมชมและมอบของบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย  เมื่อ 11 ต.ค.53
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง เพ็ญศรี เกษโกวิท นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ณ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เมื่อ 6 ต.ค.53 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ รศ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 4 ต.ค.53
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อ 1 ตุลาคม 2552 คุณศิริกัญญา จักษุดุลย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง รัชนี  คำคล้ายและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2553
เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ สมาคมภริยาทหารเรือและแม่ดีเด่นฯ ฝ่ายทหารเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับประทานของที่ระลึกจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ใน 12 สิงหาคม 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงพร้อมมอบเงินให้กับแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือประจำปี 2553 ณ บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการภริยานาวีพลิกพื้นชีวีสายน้ำไทย โดยการปล่อยสารจุลินทรีย์ร่วมกับชุมชนริมคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อ 10 สิงหาคม 2553 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา และเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และแม่บ้านทหารเรือในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เมื่อ 1 - 2 มิถุนายน 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ 35 ี เมื่อ 18 พฤษภาคม 2553 ประมวลภาพ การออกร้านงานกาชาดสมาคมภริยาทหารเรือประจำปี 2553 ณ ลานพระราชวังดุสิต ระหว่าง 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบหัวเตาแก๊ส จำนวน ๖๐ ชิ้น จาก บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และรับมอบเงินจาก คุณเผ่าทอง  ทองเจือ บริจาคให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อใช้ในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2553 เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบเงินจาก พลเรือโท สมมาตร์  วิมุกตานนท์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ บริจาคให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อใช้ในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2553 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบเงินจาก พลเรือโท สมมาตร์  วิมุกตานนท์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ บริจาคให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อใช้ในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2553 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี และร่วมกิจกรรมนันทนาการ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 25 มกราคม 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเพื่อมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 3 ธันวาคม 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 3 ธันวาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานกับกองทัพเรือ โดยมี  พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระชัยมงคล และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณหน้าลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2552 สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งขันม้า
การกุศล สมทบทุนสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้ในการสาธารณกุศล ณ ราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมดูแลทุกข์สุขครอบครัวข้าราชการ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สุขสวัสดิ์ 26 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การรณรงค์ป้องก้นยาเสพติด การจับรางวัล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมดูแลทุกข์สุขครอบครัวข้าราชการ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การรณรงค์ป้องก้นยาเสพติด การจับรางวัล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2552-2553 ภายหลังการประชุมมีผู้มามอบเงินบริจาคช่วยในโครงการบำบัดเด็กออทิสติก และการสาธิตการพับผ้าเช็ดปาก รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกด้วย เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552 คุณศิริกัญญา  จักษุดุลย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 ตุลาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อ 1 ตุลาคม 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการบำบัดรักษาภาวะออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูง ในการนี้ นายกสมาคมภริยาทหารเรือได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ เมื่อ 17 กันยายน 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเพื่อมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อ 15 กันยายน 2552 คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์        มอบเงินให้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อสนับสนุนโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อ 14 กันยายน 2552
คุณศิริกัญญา จักษุดุลย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง รัชนี  คำคล้ายและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกสถานที่ ณ  ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน โดยมีกรรมการบริหารสมาคมฯ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 23-24 กรกฎาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ สวนอัมพร เมื่อ 20 กรกฎาคม 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภรยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2552       ณ หอประชุมศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และในวันเดียวกันได้ทำพิธีมอบห้องสมุดอนุบาลโรงเรียนสัตหีบ  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสวีเดน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 น. คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ 34 ปี ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้มอบเงินจากการจัดกอล์ฟการกุศลให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ และได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา  เมื่อ 18 พฤษภาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมวางพวงมาลา ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 
พิธีเปิดกิจกรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แม่อาสากลุ่มนมแม่พื้นที่ภาคตะวันออก สมาคมภริยาทหารเรือ
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2552 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยสมาคมภริยาทหารเรือ ให้แก่ คุณบุญชัย เลอยศชัยพงศ์ ผู้ที่ถูกรางวัลที่ ๑ เลขที่ ๒๙๕๓๑ เป็นทองคำแท่งน้ำหนัก รวม ๔๐ บาท
คุณศิริกัญญา  จักษุดุลย์ และ น.อ.หญิง รัชนี คำคล้าย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 มีนาคม 2552 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ ภริยา ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ฯ จำนวน 4 ลำ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือปฏิบัติการความเร็วสูงลงน้ำ  ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 07.50
พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณดวงพร พุ่มหิรัญ ประกอบพิธีปล่อยเรือลากจูงฐานทัพเรือสัตหีบ 24 ลงน้ำ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ ทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา และเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และแม่บ้านทหารเรือ ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เมื่อ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2552
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ในงานซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาราชภัฎธนบุรี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อหารายได้ในการใช้จ่ายกิจกรรมการกุศล การเยี่ยมบำรุงขวัญทหารและครอบของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

 

คุณสิรินาฎ  กิจสมบัติ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก   ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 8 ธันวาคม 2551 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ 5 ธันวาคม 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานกับกองทัพเรือ โดยมี  พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระชัยมงคล และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว ณ บริเวณหน้าลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาปี่ที่ 21 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาปี่ที่ 21 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 2551
 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภริยานาวีสุขภาพดี โดยมีอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ และข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมตรวจสุขภาพและฟังการบรรยายพิเศษ โดย พล.ร.ต.เด่นเดชา ประทุมเพชร ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวสุขภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหีรัญ นายากสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
กองทัพเรือและสมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุทธยา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานครบรอบ
18 ปี สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการร้านสมาคมภริยาทหารเรือ (สาขา) ในพื้นที่ อ.สัตหีบ และโครงการต่างๆ ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 5 - 6 พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2551
 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดพระยาทำวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
 
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2551-2552  ณ ห้องประชุมโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ ทั้งนี้ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ ห้องชมชลธี เพื่อให้กรรมการบริหารสมาคมฯ และข้าราชการ ได้จับจ่ายกันอย่างเต็มอิ่มทั้งก่อนและหลังเลิกประชุม เมื่อ  29 ตุลาคม 2551   
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่
นเกล้า เมื่อ 13 ตุลาคม 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯ ร่วมงานกับกองทัพเรือ ในการทำบุญ ณ วัดเครือวัลย์ โดยมี พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีทำบุญ เมื่อ 8 ตุลาคม 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ โดยสมาคมภริยาทหารเรือเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 6 ตุลาคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คนใหม่  พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และงานเลี้ยงแสดงความยินดี โดยมีกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ สมาชิกสมาคมฯ ข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 30 กันยายน 2551

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือ ขณะที่ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.48 ถึง 30 ก.ย.51

สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับราชกรีฑาสโมสร จัดการแข่งขันม้าการกุศลสมทบทุนสมาคมภริยาทหารเรือ  เพื่อหารายได้ในการสาธารณกุศล ณ ราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน โดยมีคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมฯพร้อมด้วยนกรรมบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมชมการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 3 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรื พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2551 ณ หอประชุมศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28   สิงหาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงพร้อมมอบเงินให้กับแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือประจำปี 2551 ณ บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ กรุงเทพฯ เมื่อ 10 สิงหาคม 2551 และในวโรกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2551 สมาคมภริยาทหารเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารใหม่สวนอัมพรและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อ 12 สิงหาคม 2551  คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหาเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือในโอกาสที่เดินทางไปจัดกิจกรรมเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กปช.จต.(ค่ายตากสิน) จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนมและร่วมกิจกรรม โครงการกองทัพเรีอรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด  เมื่อ 16 - 18 มิถุนายน 2551   สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันอัฏฐมราชานุสรณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อ 8 มิถุนายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศเกาหลีใต้ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.30 น.
33 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ
สมาคมภริยาทหารเรือจัดงานวันสถาปณาสมาคมภริยาทหารเรือ  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ 33 ปี เมื่อ 15 พฤษภาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 6 พฤษภาคม 2551 คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือทอดผ้าป่าทางน้ำ โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อ 30 เมษายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศบรูไน  DATIN HAJAH SURIANI BINTI ABDULLAH ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 28 เมษายน 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในงาน สงกรานต์..สานใจ ระลึกถึงพระคุณมิรู้ลืม ณ บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. กรุงเทพ เมื่อ 25 เมษายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 4 เมษายน 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ประจำปี 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้ปกครองและเด็ก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายฯเมื่อ 3 เมษายน 2551
พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง พื้นที่กรุงเทพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล กรุงเทพ  โดยมี คุณพรเพ็ญ
 เกยานนท์
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อ 1 เมษายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศอินโดนีเซีย MRS.RAHAYU SETYOWATI และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 31 มีนาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    เดินทางไปมอบสนามเด็กเล่น และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส เมื่อ 28 มีนาคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "แด่น้องผู้มีความหวัง" ปีที่ 18 ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน ร.7 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อ 22 มีนาคม 2551
 

คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศมาเลเซีย และคณะ พร้อมกับนำเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 21 มีนาคม 2551

 

คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 มีนาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่
นเกล้า เมื่อ 3 มีนาคม 2551
พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ณ อู่เรือของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณพรเพ็ญ
 เกยานนท์
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสเปน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศฟิลิปปินส์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551 คุณจลาเจิด  ยุวนางกูร  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก   ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาแม่บ้านทหารอากาศ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ดอนเมือง เมื่อ 25 มกราคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   ต้อนรับ Mrs.Monica Chew  ภริยา
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เ
มื่อ 24 มกราคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   ต้อนรับ Mrs.Monica Chew  ภริยา
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เ
มื่อ 24 มกราคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 4 ม.ค.51
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านสมาคมภริยาทหารเรือตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ทำการสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ที่ทำการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  ที่ทำการประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ เป็นต้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือข้าราชการทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใช้ในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมกับกองทัพเรือในพิธีปิดโครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ประจำปี ๒๕๕๐ พิธีมอบโล่รางวัลหน่วยปลอดบุหรี่ตัวอย่าง และประกาศนียบัตรกำลังพลที่เลิกสูบบุหรี่ได้ และพิธีเปิดโครงการเครือข่ายทหารเรือไร้พุง ณ บริเวณฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
 
คุณนัยนา  อยู่พรต และ  คุณมัณฑนา  ศรีสุขวัฒนา  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้งยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 พ.ย.50
คุณนัยนา  อยู่พรต และ มัณฑนา  ศรีสุขวัฒนา  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 5 พ.ย.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ต.ค.50 เวลา 06.45 น.
พลตรีหญิง ทัศนีย์  สุทธิสารสุนทร  ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  เมื่อ 23  ต.ค.50 เวลา 14.00 น.
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 ต.ค.50 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เมื่อ 1 ต.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือ   จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2550  ณ  ห้องชมชลธี  หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 24  ก.ย.50 เวลา 17.00 น.  คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   เป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2550  ณ ห้องประชุมโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 24  ก.ย.50 เวลา 15.00 น. 
คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   อุปนายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการทหารเรือ และครอบครัว และร่วมพิธีมอบ
สระว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬาร่วมกับครอบครัวข้าราชการค่ายจุฬาภรณ์
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ จ.นราธิวาส
เมื่อ 22 - 23  ก.ย.50
 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯพร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม เดินทางมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๘ ก.ย.๕๐
สมาคมภริยาทหารเรือ  นำโดยนายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมเดินขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า เพื่อสักการะ ศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อ ๘ ก.ย.๕๐ เวลา ๐๕.๓๐ น.   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดร้านสมาคมฯ ด้วย เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ ก.ย.๕ 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง   ณ   ศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ฐานทัพเรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โดยมี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  และผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นมแม่ฯ ด้วย เมื่อ  ๗ กันยายน ๒๕๕๐   สมาคมภริยาทหารเรือ โดย ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ นำผลิตภัณฑ์ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ไปจำหน่าย ณ ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน เพื่อหารายได้สบทบทุน ช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการทหารเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า จากธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี  เมื่อ 27-28 ส.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง   ณ   ค่ายตากสิน  จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นมแม่ฯ ด้วย เมื่อ  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕  สมาคมภริยาทหารเรือ กรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประเภท  แม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๐ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการนี้ สมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยง และนำทัศนศึกษา ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สามพราณ จ.นครปฐม และร่วมกิจกรรมต่างๆเมื่อ 10 - 12 ส.ค.50 
คุณนัยนา  อยู่พรต ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 ส.ค.50
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก  ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อ 3 ส.ค.50
 
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง สู่โครงการสายใยรักแห่งครอบ พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ 19 ก.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม บันทึกเทปอาเศียรวาทร่วมกับราชนาวีสโมสร ถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อ วันศุกรที่ 6 ก.ค.2550 คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป  
แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม  และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ    เมื่อ 5 ก.ค.50
คุณนัยนา  อยู่พรต ประธานฝ่ายเหรัญญิกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร
สมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิพพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่    ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่
นเกล้า เมื่อ 2 ก.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งขันม้า
การกุศล สมทบทุนสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้ในการสาธารณกุศล ณ ราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน เมื่อ 1 ก.ค.50

สมาคมภริยาทหารเรือจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาการใช้เครื่องคองพิวเตอร์ ให้แก่กรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้า
รับการอบรมคอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมสมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ 25 - 27 มิ.ย.50

ทั้งนี้ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
ได้กรุณาแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับ ร.อ.หญิง ณฐกมล  บุณยะวิโรจ ภริยา ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ในระหว่างร่วมคณะ
ผบ.ทร. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 10 ก.ค.50

 

32 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ
สมาคมภริยาทหารเรือจัดงานวันสถาปณาสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 17 พ.ค.50 ณ ราชนาวิกสภา (หลังใหม่)
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันอัฏฐมราชา
นุสรณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อ 9 มิ.ย.50
คุณพิลดา  ญาโณทัย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิพพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 4 มิ.ย.50
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เมื่อ ๕ พ.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 11 พ.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ ๕ พ.ค.50 สมาคมภริยาทหารเรือ ได้นำสมาชิกโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ประปี 2550 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต เมื่อ  เมื่อ 27 เม.ย.50   
ผู้โชคดีได้รับรางวัล ทองคำแท่งหนัก 50 บาท จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ งานกาชาดประจำปี 2550  โดยมีคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดี เมื่อ 24 เม.ย.50 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดงานสงกรานต์...สานใจ ระลึกถึงพระคุณมิรู้ลืม จัดพิธีรดน้ำขอพรจากกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา เมื่อ 11 เม.ย.50     
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ ๕ เม.ย.๕๐   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการ กองพันทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน และร่วมโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ณ ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี เมื่อ 23 มี.ค.50  
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  ณ หอประชุมโรงพยาบาลสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ เรือนรับรอง สอ.รฝ. เมื่อ 17 มี.ค.50   พล.ร.อ.สถิรพันธุ์  เกยานนท์   ผบ.ทร. และคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ท่าเทียบเรือทับละมุ ฐานทัพรือพังงา จ.พังงา เมื่อ 16 มี.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ ๕ มี.ค.๕๐   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการทหารเรือ และครอบครัว ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๐ 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ออกเยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และได้เยี่ยมข้าราชการทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๕ ก.พ.๕๐   สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฎฯ  เมื่อ ๕ ก.พ.๕๐ 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย และร่วมกิจกรรม โครงการกองทัพเรีอรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด  เมื่อ 23-24 ม.ค.50   สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2549 และเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค.50 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อ 20 ม.ค.50 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับคณะภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทย บนเรือรับรอง ขส.ทร.131  เมื่อ 12ม.ค.50 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มาคมภริยาทหารเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวและเยี่ยมและมอบของขวัญให้กัยหน่วยทหารเรือตามแนวชายแดน จ.นครพนม เมื่อ 14 ธ.ค.49 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๕๐ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๔ ธ.ค.๔๙ สมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานต่อหน้าธงไชยเฉลิมพล และสวนสนาม ของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เมื่อ ๒ ธ.ค.๔๙ ณ ลานหน้าพระราชวังดุสิต
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ มอบของช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เมือ ๒๓ พ.ย.๔๙ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้มด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันกองทัพเรือ Iณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๔๙
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อ ๒๑ พ.ย.๔๙ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง " ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ พ.ย.๔๙
     โดยภายในงานได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ และการแสดงต่าง โดยมีดารา-นักร้องร่วมงานอย่าคับคั่ง
 สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านตำรวจ ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ๕ พ.ย.ที่ผ่านมา สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ กองทัพเรือ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และรายการสถานีสนามเป้า ททบ.๕ มอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๒๗ ต.ค.๔๙ ตามโครงการรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือในหลายพื้นที่
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ต.ค.๔๙ โดยมีคณะแม่บ้านทหารเรือฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับ โดยการเยือนครั้งนี้ ได้ชมกิจการของแม่บ้านทหารเรือฟิลิปปินส์ รวมทั้งเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย   สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ นำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ.อ่างทอง และ จ.อุทัยธานีที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนัก อยู่ในขณะนี้ เมื่อ ๒๕ ต.ค.๔๙
 

       นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม เยี่ยมปลอบขวัญทหารเรือ ทัพเรือภาค 3 จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๑๘ - ๑๙ ต.ค.๔๙

 

 

       นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม และ ผู้บริหารบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๔๙

 

คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับกองทัพเรือ เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อ ๑๔ ต.ค.๔๙   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ นำสิ่งของอุปโภคบริโภค  ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ที่วัดสามกอ อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๔๙
    นายกสมาคมภริยาทหารเรือ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ  คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับกองทัพเรือ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ วัดน้ำรัก ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อ ๑๑ ต.ค.๔๙
สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมาจนครบ ๑ ปี โดยใช้ชื่องาน "ซึ้งใจ...ขอบคุณ...ผูกพันตลอดไป"

       นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๔๙ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่องเสริมสร้างสังคมดี คือหน้าที่สตรีไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เซนฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 / 2549 (2549-2551) ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ เมื่อ วันที่ 18 ก.ย.49 ที่ผ่านมา

     นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเข้ารับเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรของกองทัพเรือ จากผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ เมื่อ ๑๒ ก.ย.ที่ผ่านมา

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม เดินทางมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๙ ก.ย. ที่ผ่านมา

    ในวันนี้ (๗ ก.ย.๔๙) คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ PUAN SRI MERYAM BTE HARUN ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมายี่ยมชมสำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ

 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการร้านจิตรลดา ภายในวังสวนจิตรดา เมื่อ ๖ ก.ย.๔๙

      นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี  ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.

คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง หมายเลข ๒๒๗ลงน้ำ ตามประเพณีของชาวเรือ ณ อู่เรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่ผ่านมา

      นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานรวมพลังแม่อาสา กลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง และโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ในวโรกาสทรงมีพระชันษา ครบ ๑ ปี เมื่อ ๑๕ ส.ค.๔๙

     

         

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพร  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

   
ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 18 พ.ค.49

ประมวลภาพงานกาชาด สมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2550(29 มี.ค.- 6 เม.ย.50)

- โครงการลดละเลิกความอ้วน
- กรรมการบริหารสมาคมภริยาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมลดละเลิกความอ้วน
-
ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2550
-
พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี ประจำปี ๒๕๔๙

-
ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดให้บริการแล้ว
-
โครงการนาวีพอเพียง

- โครงการเลี้ยงไหมป่าอีรี่
- โครงการจากเจ้าพระยาสู่บางนรา
- โครงการรับบริจาคหนังสือ

- ชมภาพงานแข่งม้าการกุศล ก.ค.๔๙
-
ชมภาพ
พิธีรดน้ำอวยพรสมาคมภริยาทหารเรือ   เมื่อ ๑๑ เม.ย.๔๙
- ภาพกิจกรรมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๔๙  
- สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
เยี่ยมบำรุงขวัญทหารเรือที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) เขตเชียงราย และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่
 -
สมาคมภริยาทหารเรือจัดงาน
“งามอย่างไทย” เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.49 ที่อาคารราชนาวิกสภา

แสดงความยินดีกับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ที่ผ่านมา)

ขอแสดงความยินดีกับแม่
ดีเด่น
ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ  ประจำปี ๒๕๕๑ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ
พลตรีหญิง  คุณหญิง ทรรศนีย์    ปัจจุสานนท์
อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ซึ่งได้
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้


ขอแสดงความยินดีกับ
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลเกียรติยศ "แม่ศรีเรือน" ประจำปี ๒๕๕๐  ณ  หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๐


ขอแสดงความยินดีกับ
     คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ

ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประทานรางวัลทูตนมแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ ๓ ส.ค.๕๐ 

      ขอแสดงความยินดีกับ
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

      ขอแสดงความยินดีกับแม่
ดีเด่น
ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ  ประจำปี ๒๕๕๐ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารสมาคมภริยาทหารเรื
ขณะที่ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 
 จุลสารเกลียวคลื่น 
            ฉบับที่ 1/2548-49                     ฉบับที่ 2/2548-49             ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.50             

    ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.50   ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.51

                        

วารสารสมาคมภริยาทหารเรื
ขณะที่ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ
         ฉบับที่ 1  ประจำปี 2549                    ฉบับที่ 2  ประจำปี 2549             บับที่ 3 ประจำปี 2549

         

              ฉบับที่ 1  ประจำปี 2550                                ฉบับที่ 2  ประจำปี 2550                                        ฉบับที่ 3  ประจำปี 2550
                               ฉบับที่ 1  ประจำปี 2551                               ฉบับที่ 2  ประจำปี 2551                                 3 ปีแห่งความทรงจำ ๒๕๔๘-๒๕๕๑
    

เกี่ยวกับสมาคม|ติดต่อเรา |Copyright ©2005 Navy Wives Association by เรือตรี จรูญศํกดิ์ ศรีขิม โทร.55665 , 0 2221 7898
E:mail  Srikim37@yahoo.co.th & Jaroonsak.s@navy.mi.th