หน้าแรก
แบบธรรมเนียม
เครื่องหมายจอมทัพไทย
หน้าที่ราชองค์รักษ์
คำกล่าวถวายรายงาน
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
25 มิ.ย.54 บันทึก กพ.ทร. ที่ กห 0503/4121 ลง 2 ก.ค.52 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์
20 มิ.ย.54 บันทึก กพ.ทร. ที่ กห 0503/1493 ลง 25 ก.พ.51เรื่อง ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์
20 มิ.ย.54 แบบกรอกรายการประวัติย่อของนายทหารสัญญาบัตรที่จะขอแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์
 
25 มิ.ย.54 ข่าว กพ.ทร. ที่ 70/12/52 มวว.111440 ธ.ค.52 เรื่องชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์เพิ่มเติม
04 พ.ค.54 หนังสือ สม. ที่ กห 0201/955 ลง 12 มี.ค.50
เรื่อง ขอพระราชทานแต่งตั้ง รอว.เป็นกรณีพิเศษ
12 เม.ย.54 หนังสือ รอ. ที่ กห 0700/1238 ลง 29 พ.ค.49
เรื่อง การขอพระราชทานแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์
05 มี.ค.54 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ.2549
24 ก.พ.54 บันทึก กพ.ทร.ที่ กห 0503/8113 ลง 13 ก.ย.49 เรื่อง การขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นราชองครักษ์เวร
03 ก.พ.54 แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลกำลังพลของ รอว. และ นรว. ประจำปี (สำหรับ รอว.ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ)
25 ม.ค.54 แบบฟอร์มการกรอกประวัติผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นราชองครักษ
20 ม.ค.54 แบบฟอร์มการกรอกประวัติของ รอว. วังศุโขทัย
 
 
รับผิดชอบโดย
แผนกงานกำลังพลพิเศษ กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.02 475 4685