หน้าแรก
แบบธรรมเนียม
เครื่องหมายจอมทัพไทย
หน้าที่ราชองค์รักษ์
คำกล่าวถวายรายงาน
เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
การแจ้งกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์

             สบ.ทร. ได้สำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์แจกจ่ายให้ รอว.และหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว การที่ กพ.ทร.แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ทางเวปไซต์อีกทางหนึ่ง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ รอว.เท่านั้น
 

สถานที่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน                    
 วังไกลกังวล                    
 วังศุโขทัย                    
 พระตำหนักจักรีบงกช                    
 พระตำหนักทักษิณ
 ราชนิเวศน์
                       
 พระตำหนักภูพาน
 ราชนิเวศน์
                       
 พระที่นั่งอัมพรสถาน
   
                       
 พระตำหนักพิมานมาศ
   
                       
 พระตำหนักที่ประทับ 904
 หน่วยบินเดโชชัย 3
                   
 
3 ต.ค.56 ตรวจสอบกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารชั้นนายพลเรือ ยศ พล.ร.ท.เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ประจำผลัดไปเฝ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 31 ต.ค.56 - 4 เม.ย.57
3 มิ.ย.56 ตรวจสอบกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารชั้นนายพลเรือ ยศ พล.ร.ท.เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ประจำผลัดไปเฝ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 30 มี.ค. - 1 ต.ค.56
31 ต.ค.55 ประวัติย่อเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน 17 นาย (เฉพาะระบบ info)
31ต.ค.55 ประวัติของนายทหารที่จะขอแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร จำนวน 25 นาย (เฉพาะระบบ info)
29 ต.ค.55 การจัดนายทหารชั้นนายพลเรือ ยศ พล.ร.ท.เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ประจำผลัดไปเฝ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19 เม.ย.55 รายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ ยศ พล.ร.ท. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ประจำผลัดไปเฝ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 3 พ.ค. - 30 ก.ย.55
19 เม.ย.55 รายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ ยศ พล.ร.ท. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ประจำผลัดไปเฝ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 3 เม.ย. - 3 พ.ค.55
10 ต.ค.54 รายชื่อผู้แทน ผบ.ทร. ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.54 - 3 เม.ย.54
02 ส.ค.54 บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร ปฏิบัติหน้าที่ ณ เรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 23 จว.อุดรธานี ตามคำสั่ง รอ.(เฉพาะ) ที่ 1072/54 ลง 25 ส.ค.54
12 ก.ค.54 บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน ส.ค.54 (เวรตามคำสั่ง รอ.)
  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วังไกลกังวล
  วังศุโขทัย และดอนเมือง
  พระตำหนักจักรีบงกช
25 มิ.ย.54 บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน ก.ค.54 (เวรตามคำสั่ง รอ.)
  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วังไกลกังวล
  วังศุโขทัย
  พระตำหนักจักรีบงกช
20 มิ.ย.54 เวรประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 3 ก.ค. - 18 ก.ย.54
25 มิ.ย.54 เวรประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 8 พ.ค. - 3 ก.ค.54
25 มิ.ย.54 บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน มิ.ย.54 (เวรตามคำสั่ง รอ.)
  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วังไกลกังวล
  วังศุโขทัย
  พระตำหนักจักรีบงกช
25 มิ.ย.54 รอว.ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่าง ๒๕-๒๖ เม.ย.๕๔
25 มิ.ย.54 บัญชีรายชื่อราชองครักษ์เวร ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน พ.ค.54 (เวรตามคำสั่ง รอ.)
  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วังไกลกังวล
  วังศุโขทัย
  พระตำหนักจักรีบงกช
 พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3
25 มิ.ย.54 คำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ 249/2554 เรื่อง ให้นายทหารชั้นนายพลเรือ ทำหน้าที่และช่วยปฏิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
25 มิ.ย.54 กพ.ทร. เรียนเชิญนายทหารชั้นนายพลเรือ ยศ พล.ร.ท. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ประจำผลัดไปเฝ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 4 เม.ย. - 1 ต.ค.54
25 มิ.ย.54 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ 478/2553 เรื่อง ให้นายทหารชั้นนายพลเรือ ทำหน้าที่และช่วยปฏิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
25 มิ.ย.54 กพ.ทร.เรียนเชิญนายทหารชั้นนายพลเรือ ยศ พล.ร.ท. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ประจำผลัดไปเฝ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 - 4 เม.ย.54
 
 
รับผิดชอบโดย
แผนกงานกำลังพลพิเศษ กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.02 475 4658