คำกล่าวถวายรายงาน


ถวายรายงานในโอกาสต่อไปนี้


    ๑. ในโอกาสแรกที่สุดที่ได้เข้าถวายรายงาน (เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยใช้คำถวายรายงานดังนี้

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ)................(นาม)..........................(ตำแหน่งเดิม)..............................................
เป็นราชองครักษ์......................(พิเศษ,หรือเวร หรือประจำ) ตั้งแต่....................(วัน เดือน ปี).............................เป็นต้นไปนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามกระแสพระบรมราชโองการแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

   ๒. โอกาสต่อมาเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หรือ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้ถวายรายงานด้วยทุกครั้ง คือ
   ๒.๑ ในโอกาสที่ไปปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ให้ถวายรายงานตามลำดับ ดังนี้
               ๒.๑.๑ ในโอกาสที่พบพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้คำถวายรายงานว่า

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ)..............(นาม)..................(ตำแหน่ง).....................................................เป็นเวรราชองครักษ์ประจำพระองค์ พระพุทธเจ้าข้า ขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

                ๒.๑.๒ ในกรณีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ประทับอยู่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถยังประทับอยู่ ให้ราชองครักษ์ถวายรายงานต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แทน และใช้คำถวายรายงานเช่นเดียวกับข้อ ๒.๑.๑
                ๒.๑.๓ ในกรณีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มิได้ประทับอยู่ ให้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทน โดยใช้คำถวายรายงานดังนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ)................
(นาม)..........................(ตำแหน่ง)..............................เป็นเวรราชองครักษ์ประจำพระองค์ พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"  หรือ  "ควรมิควร แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม"

                ๒.๑.๔ ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มิได้ประทับอยู่ คงถวายรายงานต่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ แทน โดยใช้คำถวายรายงานดังนี้

ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ)................
(นาม)..........................(ตำแหน่ง)..............................เป็นเวรราชองครักษ์ประจำพระองค์ พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม"

       ๒.๒ ในโอกาสที่ไปปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ให้ถวายรายงานดังนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ)................(นาม)..........................(ตำแหน่ง)..............................เป็นเวรราชองครักษ์ประจำพระองค์ พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม" 

     ๓. ในโอกาสที่ต้องถวายรายงานต่อพระองค์อื่น ๆ
        ๓.๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
,พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท  เกล้ากระหม่อม (ยศ)..........(นาม).................(ตำแหน่ง)..................ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

         ๓.๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ขอประทานกราบทูลทราบ ฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม (ยศ)..........(นาม).................(ตำแหน่ง)..................ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

         ๓.๓ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ,ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี เช่นเดียวกับ คำถวายรายงานต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ ดังนี้
 

ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ)................
(นาม)..........................(ตำแหน่ง).............................. ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม"