สี่เหลี่ยมมุมมน: กลับหน้าหลัก

 

 

 

                    พล.ร.ต.นฤดม  แป้นเจริญ  ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ร.ต.วีระพันธ์   สุขก้อน  ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
      (ท่านใหม่) เมื่อ ๓ ต.ค.๕๕