ที่ตั้ง กองบังคับการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
๙๒ หมู่ ๕ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๒๑๐


โทร ๐๗๖-๕๙๕-๒๘๘
http://www.navy.mi.th/pnbase/information_center

ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้บริการ....
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗ และ มาตรา ๙ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกองทัพเรือ)

       

แผนที่เส้นทาง