เรือเร็วโจมตีปืนชุด ร.ล.ชลบุรี

ร.ล.ชลบุรี

ร.ล.สงขลา

ร.ล.ภูเก็ต


ประวัติความเป็นม

ชุดร.ล.ชลบุรี เป็นเรือยนต์เร็วโจมตีปืน(รจป) มีทั้งหมดด้วยกัน ๓ ลำ คือ ร.ล.ชลบุรี (๓๓๑) ร.ล.สงขลา (๓๓๒) ร.ล.ภูเก็ต (๓๓๓)เรือทั้ง ๓ ลำนี้ กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท CANTIERE NAVALE BREDA เมือง เวนิช ประเทศอิตาลี ทำการสร้างโดงลงนามทำสัญญา ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก กวี สิงหะ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้น โดยว่าจ้างในราคาลำละ ๒๘,๐๖๓,๕๕๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วน ร.ล.ภูเก็ตลงนามว่าจ้างเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๒๓ ในราคาลำละ ๓๐,๖๖๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา กำหนดเวลาส่งมอบ ร.ล.ชลบุรี ภายใน ๓๒ เดือน ร.ล.สงขลา ภายใน ๓๕ เดือนนับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับเงินงวดที่ ๑ จากผู้ว่าจ้าง การตั้งชื่อเรือยนต์เร็วโจมตีปืน ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๙.๔.๒ เรือเร็วโจมตีปืน ตั้งชื่อตามจังหวัดชายทะเล เรือชุดนี้จึงมีชื่อว่า ร.ล.ชลบุรี ร.ล.สงขลา ร.ล.ภูเก็ต

การปฎิบัติสำคัญที่ผ่านมา

ชุดร.ล.ชลบุรีมีขีดความสามารถปฏิบัติการดังนี้คือป้องกันน่านน้ำอาณาเขตปฏิบัติการร่วมกับเรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อตีเรือผิวน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยปืนเรือทำการระดมยิงฝั่ง ทำหน้าที่คุ้มกันกระบวนเรือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ออกปฏิบัติราชการต่างๆที่สำคัญมากมายเช่น การฝึกผสม THALAY LAUT การฝึกผสม SINGSIAM มีการปฏิบัติราชการกับหน่วยเฉพาะกิจต่างๆและสนับสนุนการฝึกหลักสูตรต่างๆของกองทัพเรือ เช่น การปฏิบัติภารกิจเป็นหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ปฏิบัติราชการกองเรือภาค ๑ ทัภเรือภาค ๓ การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กตอ.กร. การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ การฝึกกองทัพเรือ ๕๑ เป็นต้น

คุณลักษณะของเรือ

ระบบอาวุธ

ระบบตรวจจับ