Untitled Document
Untitled Document
    
Untitled Document
ทำเนียบผู้บังคับบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว
ลำดับที่
             ยศ-ชื่อ-สกุล
ตั้งแต่
๑.
พล.ร.ต.เปลี่ยน นิ่มเนื้อ
มกราคม ๒๔๙๖  -  ธันวาคม ๒๔๙๗
๒.
พล.ร.ต.ภัทร เอี่ยมรัตน์
มกราคม ๒๔๙๘  - มกราคม ๒๕๐๐
๓.
พล.ร.ต.สวัสดิ์ ภูติอนันต์
เมษายน ๒๕๐๐ - กรกฎาคม ๒๕๐๐
๔.
พล.ร.ต.กมล สีตกะลิน
กันยายน ๒๕๐๐ - ธันวาคม ๒๕๐๐
๕.
พล.ร .ต.นัย นพคุณ
มกราคม ๒๕๐๑ - กันยายน ๒๕๐๕
๖.
พล.ร.ต.เฉนียน รุจิพันธ์
ตุลาคม ๒๕๐๕ -  กันยายน ๒๕๐๘
๗.
พล.ร.ต.เกตุ สันติเวชกุล
ตุลาคม ๒๕๐๘ -  กันยายน ๒๕๑๒
๘.
พล.ร.ต.สุภา คชเสนี
ตุลาคม ๒๕๑๒ -  กันยายน ๒๕๑๖
๙.
พล.ร.ต.คำนวน ปุณศรี
ตุลาคม๒๕๑๖ -  พฤศจิกายน ๒๕๑๖
๑๐.
พล.ร.ต.นิพนธ์ ศิริธร
ธันวาคม ๒๕๑๖ -  กันยายน ๒๕๒๑
๑๑.
พล.ร.ต.วินิจ ศรีพจนารถ
ตุลาคม ๒๕๒๑ - กันยายน ๒๕๒๓
๑๒.
พล.ร.ต.มาโนช ทุมมานนท์
ตุลาคม ๒๕๒๓ - กันยายน ๒๕๒๗
๑๓.
พล.ร.ต.สถิต จิตรสุข
ตุลาคม ๒๕๒๗ - กันยายน ๒๕๒๙
๑๔.
พล.ร.ต.สุรินทร์ ทองเจริญ
ตุลาคม ๒๕๒๙ - กันยายน ๒๕๓๒
๑๕.
พล.ร.ต.ประเจตน์ ศิริเดช
ตุลาคม ๒๕๓๒ - กันยายน ๒๕๓๓
๑๖.
พล.ร.ต.ธรรมนูญ พรหมศริน
ตุลาคม ๒๕๓๓ - มีนาคม ๒๕๓๔
๑๗.
พล.ร.ต.นเรศ กัณฑะพงศ์
เมษายน ๒๕๓๔ - กันยายน ๒๕๓๔
๑๘.
พล.ร.ต.ทวีศักดิ์ ชีพเป็นสุข
ตุลาคม ๒๕๓๔ - กันยายน ๒๕๓๕
๑๙.
พล.ร.ต.สุวัชชัย เกษมสุข
ตุลาคม ๒๕๓๕ - กันยายน ๒๕๓๗
๒๐.
พล.ร.ต.สมบูรณ์ สุขพันธ์
ตุลาคม ๒๕๓๗ - กันยายน ๒๕๓๘
๒๑.
พล.ร.ต.เสน่ห์ ฉายโฉมเลิศ
ตุลาคม ๒๕๓๘ - กันยายน ๒๕๔๑
๒๒.
พล.ร.ต.สมบัติ อักษรศรี
ตุลาคม ๒๕๔๑ - กันยายน ๒๕๔๒
๒๓.
พล.ร.ต.วัลลภ เกิดผล
ตุลาคม ๒๕๔๒ - กันยายน ๒๕๔๓
๒๔.
พล.ร.ต.วีรพล วรานนท์
ตุลาคม ๒๕๔๓ - กันยายน ๒๕๔๕
๒๕.
พล.ร.ต.นพดล โชคระดา
ตุลาคม ๒๕๔๕ - กันยายน ๒๕๔๗
๒๖.
พล.ร.ต.พิจารณ์ ธีรเนตร
ตุลาคม ๒๕๔๗ - กันยายน ๒๕๔๙
๒๗.
พล.ร.ต.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ
ตุลาคม ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๑
๒๘.
พล.ร.ต.รังสิทธิ์ ปาณินท์
ตุลาคม ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

 

Untitled Document
กำลังทางเรือ
การฝึกใน งป.๕๔
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ.๒๕๕๐

( พรฎ.) (แบบฟอร์ม)

 

 

Untitled Document
จัดทำโดยคณะกรรมการสารสนเทศ กองเรือตรวจอ่าว ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ โทร ๗๔๕๒๑