Golden Jubilee Project (First page in Thai)


ขอต้อนรับท่านสู่
Home Page ของกองทัพเรือ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อ เผยแพร่ข้อมูลเฉลิมพระเกียรติใน พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

( เพื่อให้ Home Page ดูสวยงาม โปรดใช้ font "JasmineUPC size 16" )

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ใน พ.ศ.2539 ใน วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2539 นับเป็น RTN Projects พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ครองราชย์ครบ 50 ปี ในวโรกาสนี้ ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายพระเกียรติ แด่พระองค์ท่าน นับจากปี พ.ศ 2538 จนถึง ปี พ.ศ 2539 ซึ่งเป็นปี กาญจนาภิเษก การเฉลิมฉลองปี กาญจนาภิเษกนี้ เริ่มจัดตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ. ศ 2538 จนถึงสิ้นปี พ.ศ 2539 และจะจัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ ในวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวัน ครบกำหนดการครองราชย์

กองทัพเรือ เป็นส่วนราชการหนี่งซึ่งได้จัดทำโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีดังกล่าว ดังต่อไปนี้
  โครงการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
  โครงการซ่อมเรือพระราชพิธี
  โครงการอนุรักษ์เรือหลวงแม่กลอง
  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  โครงการก่อสร้างประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ
  โครงการก่อสร้างกระโจมไฟเฉลิมพระเกียรติ บ้านแหลม
  โครงการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ ฯค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจและภาพถ่ายในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกได้ที่ เครือข่ายกาญจนาภิเษก