:: กองทัพเรือ :: ฐานทัพเรือสัตหีบ :: สสส.กองทัพไทย ::

  หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  วัตถุประสงค์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    กิจกรรมต่างๆของโครงการ
  1.ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานxx
  2.ให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง
  3.ให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน
  4.ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดฯตีบตัน
  5.ให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองฯ
  6.ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ/ออกกำลังกาย
  7.เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
  8.เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
  9.ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
  10.ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ
  11.การจัดกิจกรรมกีฬา
  12.ให้ความรู้เทคนิคกีฬาฟุตบอล
  13.แข่งขันฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
  14.แบตมินตันเพื่อสุขภาพ
  15.เล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพุ
  16.บริโภคอาหารปลอดภัยฯ
  17.ฟังบรรยายและปฏิบัติธรรม
  18.โยคะเพื่อสุขภาพ
  19.รำกระบองเพื่อสุขภาพ
  20.เล่นดนตรีเพื่อสุขภาพ
  21.ร้องเพลงเพื่อสุขภาพ
  22.เต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
  23.การพัฒนาศักยภาพกำลังพลฯ
  24.การเทศนาธรรม
  25.การสร้างพลังใจในการดำรงชีวิต
  26.จัดบอร์ด/ทำแผ่นพับวันสำคัญทางศาสนา
  27.ให้ความรู้การลด/ละ/เลิกอบายมุข/การพนัน
  28.กีฬาต้านยาเสพติด
  29.รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
  30.กิจกรรม 5 ส.
  31.การปลูกต้นไม้
  32.การผลิตน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพ
  33.การจัดภูมิทัศน์ฯสำนักงานและที่พักอาศัย
  34.การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  35.จัดอบรมภาษาอังกฤษ
  36.พัฒนาทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  37.ชมป่าหาความรู้สู่การดำรงชีวิต
  38.ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
  39.เก็บขยะ แยกขยะเพื่อสุขภาพ
  40.รับปรึกษาปัญหาเยาวชน
  41.สร้างเสริมสัมพันธ์รักในครอบครัว
  42.ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
  43.อบรมนักจัดรายการวิทยุ
  44.วอล์คแรลลี่
  45.กีฬาครอบครัว
 
 
 
  รอง ผบ.ฐท.สส.(2) ประธานกรรมการ  
  รอง เสธ.ฐท.สส.(1) รองประธานกรรมกาาร  
  ผอ.กพ.ฐท.สส. กรรมการและเลขานุการ  
  น.อ.ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิชย์ ที่ปรึกษาและ หน.ตรวจคัดกรองความเสี่ยงฯ  
  รอง ผอ.กพ.ฐท.สส. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  หน.กำลังพล กพ.ฐท.สส. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  น.ท.หญิง ดารารัตน์ ศิริรัตน นายทหารประสานงานโครงการฯ  
  น.ท.หญิง สุรีย์พร ยอดประดิษฐ์ นายทหารการเงินโครงการ ฯ  
  หน.จัดซื้อจัดจ้าง กบ.ฐท.สส. หน.เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ  
  น.ต.ชำนาญ สมใจ ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  น.ต.ชุติพงศ์ ธัญญโชต ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  ร.ต.หญิง พิมพฤดา สีมานนทปริญญา นายทหารประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
       
 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัวฐานทัพเรือสัตหีบเข้มแข็ง
โทร.71063 Email : benya.na@navy.mi.th