สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด อาคารเลขที่ 273 หมู่ 1 ต.สัึตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182 โทร.038308665 Fax.038304664
ประวัติ
คณะกรรมการอำนวยการ
ฝ่ายจัดการ
ประวัติความเป็นมา
กองทัพเรือมีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออม ทรัพย์ในหมู่ข้าราชการกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ใน ๑๓ ก.ย.๓๑ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำโดย พลเรือตรี โกวิทย์ ดำรงธรรม ดำรงยศและตำแหน่ง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในขณะนั้น จึงได้หารือกับ นาวาเอก สุนทร ศิริรักษ์ ดำรงยศและตำแหน่งหัวหน้ากองโครงการและงบประมาณฐานทัพเรือสัตหีบในขณะนั้นที่ จะร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นใน ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับการปรึกษาแนะนำ

ใน ๕ ต.ค.๓๑ ได้เชิญข้าราชการทหารและลูกจ้างในสังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สโมสรกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เข้ารับฟังรวมประมาณ ๑๐๐ คน ต่อมาจึงได้เริ่มประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ได้สมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน ๑,๖๐๙ คน ถือหุ้นเมื่อแรกเข้า ๒๑,๗๕๙ หุ้นละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๒๑๗,๕๙๐.- บาท และได้นัดประชุมใหญ่สมาชิกครั้งแรก เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๓๑ ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ เพื่อพิจารณาในข้อกำหนดข้อบังคับสหกรณ์การขอจดทะเบียน การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และอื่น ๆ

ในที่สุดการดำเนินการต่างๆ ก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด มี พลเรือตรี โกวิทย์ วัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และ น.อ.สุนทร ศิริรักษ์ เป็นเลขานุการ (ดำรงยศในขณะนั้น) และกรรมการอื่น ๆ อีก ๑๓ ท่าน ซึ่งในระยะเริ่มแรกได้ให้ข้าราชการประจำสังกัด กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑๒ คน ปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานไปเพื่อพลางก่อน โดยใช้ กองโครงการและงบประมาณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นสำนักงานชั่วคราว นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ เลขทะเบียนที่ อ.๐๐๐๕๓๒ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.๐๐๐๙๓๒ ไว้ตั้งแต่ ๑๐ ม.ค.๓๒ และได้เริ่มดำเนินการเรื่อยมา

ต่อมา ได้รับพนักงานประจำมาทดแทนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ และขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานถาวรขึ้น อาคารตลาดกองโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ เลขที่ ๒๗๓

   
 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ โทร.72187 Email wichet.eye@gmail.com