กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เปิดการสัมมนาเรื่อง
“การศึกษาแนวทางการปฏิบัติจาก ผลกระทบสภาวะโลกร้อนที่มีต่อ ทร.”
ซึ่ง นาวาเอกหม่อมหลวง ธารทอง ทองแถม รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นประธานในพิธี
โดยมี ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ เป็นวิทยากรพิเศษ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อ 15 ม.ค. 52
[< Previous] [Next >]
of 2
DSCF7676.jpg
DSCF7680.jpg
DSCF7681.jpg
DSCF7682.jpg
DSCF7683.jpg
DSCF7684.jpg
DSCF7685.jpg
DSCF7686.jpg
DSCF7687.jpg
DSCF7688.jpg
DSCF7690.jpg
DSCF7691.jpg
DSCF7692.jpg
DSCF7695.jpg
DSCF7698.jpg
DSCF7699.jpg
DSCF7700.jpg
DSCF7701.jpg
DSCF7702.jpg
DSCF7704.jpg


http://www.navy.mi.th/science/