พลเรือตรี วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับผู้ได้รับการแต่งตั้งจำนวน ๑ นาย คือ พล ฯ วิชาญ แซ่ซิ้ม
เป็นเสมียนกองผลิตและซ่อมบำรุง (อัตรา จ.อ.)

เมื่อ ๔ ก.ค. ๕๖ ณ บริเวณหน้าห้องผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
IMG_3919.JPG
IMG_3920.JPG
IMG_3924.JPG
IMG_3925.JPG
IMG_3928.JPG
IMG_3929.JPG
IMG_3930.JPG
IMG_3932.JPG


http://www.navy.mi.th/science/