ตรวจสอบคะแนนสอบเลื่อนฐานะนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. และ น.ท. ประจำปี ๒๕๕๒


จากระบบงานกำลังพล https://hrmiss.navy.mi.th ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ 1.ใส่ username และ password เพื่อเข้าสู่ "ระบบงานกำลังพล" 2. คลิกเครื่องหมาย (+) หน้ารายการ "ข้อมูลส่วนตัว" 3. เลือกรายการ "ข้อมูลส่วนตัว" 4. เลือกรายการ "สมุดประวัติ" 5. เลือกแถบรายการ "สอบเลื่อนฐานะ" (หมายเหตุ : สามารถมีสิทธิ์ดูข้อมูลคะแนนฯ เฉพาะบุคคลเท่านั้น)

URL : https://hrmiss.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.องอาจ ทองมา
วันที่ : 2009-11-06 เวลา 10:27 น.