ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางปราณีต ข่างทอง มารดา ร.ท.ปัญญา ข่างทองURL : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1174694/branchId/1/pageId/422295/readBoard/1012
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย
วันที่ : 2012-05-15 เวลา 14:01 น.