ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557


ตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน จ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น การสอบภาควิชาการได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีผู้ผ่าน การสอบภาควิชาการ ดังมีหมายเลขสอบตามผนวก ก ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการทุกคนต้องไปทำการสอบรอบสอง (การตรวจสุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต การสอบความเหมาะสม และการสอบพลศึกษา) ดังมีรายละเอียดตามผนวก ข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓-๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและ เวลาราชการ หรือ www.navedu.navy.mi.th

URL : http://58.97.114.34:8882/navedunrj/
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.บุญธรรม เจียกกระโทก
วันที่ : 2014-03-16 เวลา 15:23 น.