M a i n M e n u
   หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   ผู้บริหาร
   โครงสร้างองค์กร
   สถิติจำนวนนักเรียน
   ระเบียบการเข้าเยี่ยม
   ประเภทยาเสพติด
   การกระทำความผิด
   ดูสถานการณ์ประจำวัน
   การบำบัดฟื้นฟู
   ตารางกิจกรรมบำบัด
  ระยะแรกรับ
  ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
  ระยะเตรียมตัวกลับคืนสู่สังคม
   กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู
   กลุ่มเสริมแรงจูงใจ
   กลุ่มเสริมสร้างระเบียบวินัย
   กลุ่มการปฐมนิเทศ
   กลุ่มการฝึกงานอาชีพ
   กลุ่มนันทนาการ
   กลุ่มประชุมเช้า
   กลุ่มปลูกจิตสำนึก
   กลุ่มสุขศึกษา
   กลุ่มอาชีวบำบัด
   ครอบครัวสัมพันธ์
   4 ธ.ค.51
   เขียนพรรณางาน
   กิจกรรมแรงจูงใจ
   แนะนำ KM
   e-Library
   ปรัชญาโรงเรียน
Love
เต็มใจ จริงใจ ให้ความรัก
Care
สนใจ ใส่ใจ ให้การดูแล
Concern
รับผิดชอบ ให้กำลังใจ
ด้วยความ ห่วงใย
 
 
 
 
โครงการ...คืนคนดีสู่สังคม ของกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 
 
ร่วมบริจาค ผู้มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจการและการดำเนินงานของ วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ร่วมบริจาคเงินบำรุงได้ที่ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ
หรือ
โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บัญชีเงินบำรุงโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ฐท.สส.
เลขที่บัญชี 302
–2–89831–0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.038–438457 ต่อ 72217, 72418
 
:: ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ::
 
 
 
 
รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ จัดบรรยายธรรมะให้ แก่ผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยท่านพระอาจารย์ สุโชค ปัจโฌโช จากสำนักสงฆ์สวนมะขาม นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๔
 
น.อ.อณุวัฒ สัมภวะผล ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ/รองเสธ.ฐท.สส.(๒) ร่วมทำบุญตักบาตรกับกำลังพล รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ เพื่อเป็นศิริมงคลในวาระเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๓
 
น.ท.ทรงวิทย์ วารีนิธี รอง ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน รร.วิวัฒน์ฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
 
น.ท.ทรงวิทย์ วารีนิธิ รอง ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ เป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันอังคาร ณ ห้องประชุม บก.รร.วิวัฒน์ฯ
 
น.อ.อณุวัฒ สัมภวะผล ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ เพื่อมอบแนวทางและนโยบายให้กับฝ่ายอำนวยการฯ
 
พล.ร.ท.ชัชรินทร์ ชูศรี ผบ.ฐท.สส. และรองผบ.ฐท.สส.(๑) พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบและโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ โดยมี น.อ.อณุวัฒ สัมภวะผล ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ และ น.ต.สุทธิโชค ทวีวงศ์ ผบ.เรือนจำ ฐท.สส. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๓
 
พล.ร.อ.รพล คำคล้าย ผอ.ศตส.ทร./เสธ.ศปก.ทร.และคณะฯ ตรวจเยื่ยม รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ท.ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผอ.ศตส.ฐท.สส./ผบ.ฐท.สส.ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ น.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ฯ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส. เมื่อ ๓๑ ส.ค.๕๓
 
 
น.อ. ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของ รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 ส.ค. 53 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจใน ครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
   
น.ท.ทรงวิทย์ วารีนิธิ นายทหารยุทธการ รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ ผู้แทน ผอ.รร.ฯ ให้การต้อนรับ คุณ นวลลออ ณ มหาไชย ผอ.ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันยาเสพติด และคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด" รุ่นที่ 3
   
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ ฐท.สส. จัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ก.ค. 53 ณ รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ
 
นาวาเอกไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ และรองเสธ.ฐท.สส. ในนาม รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ เข้ารับโล่จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อ 25 มิ.ย.2553 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดจาก สนง.ปปส.
 
น.ท.ไพโรจน์ จูถนอม รอง ผอ.รร.ฯ และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ของ รร.วิวัฒน์ฯ เข้าพบผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในการนี้ รอง ผอ.รร.ฯ ได้ให้โอวาส แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทนในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีความกตัญญู มุ่งมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังคำที่ว่า" สังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน "
น.ท.ไพโรจน์ จูถนอม รอง ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ ผู้แทน ผอ.รร.ฯ มอบจักรยานยนต์เพื่อใช้ในงานธุรการของ รจ.ฐท.สส. เนื่องในวันสถาปนา เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ 25 พ.ค. 53
 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ จัดให้มีการสอบวัดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีแนวทางในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมือเจ้ากำลังพลทุกฝ่าย ในการทำการสอบวัดความรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดให้มีกิจกรรมการสงฆ์น้ำพระ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2553 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ ที่ดีแก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 
คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ( ลาดหลุมแก้ว ) กรมคุมประพฤติ กระทรวง ยุติธรรม ศึกษาดูงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการควบคุมตัวในของ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ
 
นาวาเอก ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ / รองเสธ.(1) ฐท.สส.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร " ทำงานให้สนุก เป็นสุขกับการทำงาน "
ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มี.ค. 53 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.
 
น.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ฐท.สส. และ น.ท.ไพโรจน์ จูถนอม รอง ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รร.วิวัฒน์พลเมืองฯให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนในเขตพื้นที่ตะวันออก ในโครงการ "สื่อมวลชนร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดยาเสพติด" ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๓ เวลา ๑๐๓๐
 
พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ เสธ.ฐท.สส.พร้อมด้วย น.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ ฐท.สส./รองเสธ.ฐท.สส.(๑) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาสาธารณรัฐเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบชุมชนบำบัด ณ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ฐท.สส. ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๕๓ เวลา ๐๙๐๐
 

นาวาโท ไพโรจน์ จูถนอม รอง ผอ.รร.วิวัมน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ฐท.สส. และ เรือเอกหญิง สมหมาย ธนูแก้ว นักจิตวิทยา รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายและแสดงทัศนะ ในหัวข้อ "สาระพันประสบการณ์ในการทำงานยาเสพติด" ระหว่าง 10-12 มี.ค.53 ณ.พี.เอ็ม.วาย รีสอร์ท จังหวัดระยอง

 
 

คุณอุไรรัตน์ บุญส่งประเสริฐ ภริยา รอง ผบ.ฐท.สส.(๑) พร้อมตัวแทนจากกลุ่มแม่

บ้าน ฐท.สส. มาเป็นวิทยากรสอนการทำผ้าบาติกแก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐท.สส. ดูรายละเอียด

  นาวาโท ไพโรจน์ จูถนอม รอง ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ฐท.สส. พร้อมตัวแทน
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการและบำบัดฟื้นฟู ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าพบนักเรียนวิวัฒน์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ดูรายละเอียด
 
  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ฐท.สส. ฝึกแผนเผชิญเหตุ โดยมี น.ท.ทรงวิทย์ วารีนิธิ
นายทหารยุทธการ รร.วิวัฒน์ฯ เป็นผู้แทน รอง ผอ.รร.วิวัฒน์ฯ ผู้อำนวยการฝึก ณ กราบพักนักเรียน บ้านแรกรับฯ ในวันพุธที่ 27 ม.ค.53 ระหว่างเวลา 1430-1530 ดูรายละเอียด
 
 
   
   
 
:: ข่าวเด่นรอบวัน ::
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
มีผู้เข้ามาชม ครั้ง
 
     
   
 

 

 
  Web Link
  กองทัพเรือ
  ฐานทัพเรือสัตหีบ
  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.1
  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.2
  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.3
  กระทรวงยุติธรรม
  กรมคุมประพฤติ
  สนง.คุมประพฤติชลบุรี
  Tour Sattahip
  แหล่งท่องเที่ยวสัตหีบ
  ที่พักราชการ
  ที่พักเอกชน
  แนะนำร้านอาหาร
  ข้อมูลท่องเที่ยว-ที่พัก
 
DownLoad
คู่มือครูฝึก
คู่มือนักเรียน
การจัดการความรู้(KM)
 
 
 
 
     
 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 
 
2040 ม.1 ถ.หลักชัยชนะ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-437457 ต่อ 72418, 72217*
 
   
     
/map>