รายพระนามและรายนามอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 05-03-2013 10:29:39
รายพระนามและรายนามอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

 


พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๐๘

 


สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
พ.ศ. ๒๓๙๔ - พ.ศ. ๒๔๑๒

 


กรมพระราชวังบวรสถานมงคล(กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ)
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
พ.ศ. ๒๔๐๘ - พ.ศ. ๒๔๒๘

เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
พ.ศ. ๒๔๑๒ - พ.ศ. ๒๔๓๐

 

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์(หม่อมเจ้าสาย)
เจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๘ เมษายน ๒๔๓๐ - ๑๔ เมษายน ๒๔๓๓

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นปราบปรปักษ์(พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑๕ เมษายน ๒๔๓๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๔๔๑

นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
(พระองค์เจ้าจิตรเจริญ)
รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๒๗ มีนาคม ๒๔๔๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๒

นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
(พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่)
รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๒ กันยายน ๒๔๔๒ - ๑๕ มกราคม ๒๔๔๓

นายพลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์
(Andre du Plessis de Richelieu)
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๑๖ มกราคม ๒๔๔๓ - ๒๙ มกราคม ๒๔๔๔

 

จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลา
บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช
รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๒๙ มกราคม ๒๔๔๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๕
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๕

จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๔๕๓
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
๑๑ ธันวาคม ๒๔๕๓ - ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๓ 

นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์)
ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๕
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
๑ เมษายน ๒๔๖๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๖


 

นายพลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ
กรมหลวงนครราชสีมา
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
๑ กรกฎาคม ๒๔๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๖
ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
๑ เมษายน ๒๔๖๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗

นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
(พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ)
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗ - ๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๕

นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ์
(วัน จารุภา)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๖ กรกฎาคม ๒๔๗๕ - ๔ สิงหาคม ๒๔๗๖ 

นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี
(ทองดี สุวรรณพฤกษ์)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๕ สิงหาคม ๒๔๗๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๔๗๖


 

นายพลเรือเอก สินธุ์  กมลนาวิน
รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑๑ มกราคม ๒๔๗๖ - ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๗
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๑ - ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๔

นายพลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ (บุญชัย สวาทะสุข)
รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารเรือ
๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๑
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๔๘๑

พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์
(เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ)
๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔


 

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)
๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ๑๙ กันยายน ๒๕๐๐

 

พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์
(เอื้อน กุลไกรเวส)
๑๙ กันยายน ๒๕๐๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๕

พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์
๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๐๗

พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙

พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ
๗ เมษายน ๒๕๐๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๔

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕

 

พลเรือเอก กมล สีตกะลิน
๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๖

 

พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา
๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๙

พลเรือเอก อมร ศิริกายะ
๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑

พลเรือเอก กวี สิงหะ
๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๓

พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน
๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔

พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์
๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖

พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช
๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗

พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร
๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙

พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง
๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐

พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔

พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช
๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖

พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช
๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙

พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์
๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐

พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข
๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑

 

พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ
๑ ตุลาคม ๒๕๔๑  - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓

 

พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖


พลเรือเอก ชุมพล  ปัจจุสานนท์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗


พลเรือเอก สามภพ  อัมระปาล
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

พลเรือเอก สถิรพันธุ์  เกยานนท์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

พลเรือเอก สุรศักดิ์   หรุ่นเริงรมย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘