ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา           

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘                  

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕                                              

  - หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ                       

  - หลักสูตรนายทหารการสื่อสาร                                          

  - หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด                                   

  - หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗

  - หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ                               

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๓

  - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๕

  - หลักสูตร Mine Countermeasure International Officer และ Mine Warfare Orientation Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา                

  - Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย

  ประวัติการรับราชการ

  - นายทหารประจำเรือเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ             

  - ต้นหนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ต้นปืนเรือหลวงแม่กลอง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  

  - นายทหารสื่อสาร กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ          

  - ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  

  - ต้นเรือเรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ         

  - นายทหารประจำกอง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ   

  - หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ                    

  - นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                                      

  - นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  

  - ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ          

  - ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ               

  - เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ                     

  - รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓                                          

  - รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ                                      

  - ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ                   

  - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                       

  - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง       

  - เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ           

  - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา                 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๑๘

                               โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๕

                               หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน   

                               หลักสูตรต้นปืน                              กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร                   โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน        สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

                               ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

                               มหาวิทยาลัยบูรพา

                               หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

                               หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง          สถาบันวิทยาการตลาดทุน   

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ

                               ผู้อำนวยการกองการฐานทัพ/อสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

                               เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (อัตราพลเรือโท)

                               รองเสนาธิการทหารเรือ

                               ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

                               ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • การศึกษา             

  โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๑๗

  โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๔

  หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  รุ่นที่ ๒๖  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๒

  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๕

  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๕

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  (วิทยาการตลาดทุน) รุ่นที่ ๒๒  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

    

  ประวัติการทำงาน

  ผู้บังคับการเรือหลวงสัตหีบ

  ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  เสนาธิการกองเรือทุ่นระเบิด

  รองเลขานุการกองทัพเรือ

  รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

  รองเสนาธิการทหารเรือ

  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา             

  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  รุ่นที่ ๒๙

  โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๑๘

  โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๕

  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๓

  หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๖

  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๗ 

    

  ประวัติการทำงาน

  ผู้บังคับการเรือหลวงราชฤทธิ์

  ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  ผู้อำนวยการกองการส่งกำลังและบริการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

  ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองเรือยุทธการ

  ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

  รองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

  รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

  เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • การศึกษา

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รุ่นที่ ๙๗           

  โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐

  โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗

  หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  รุ่นที่ ๒๙  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๔

  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๙

  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๙

  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๖

    

  ประวัติการทำงาน

  ผู้บังคับการเรือ ต.๑๔

  ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเมือง

  นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ

  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงมาดริด ณ ราชอาณาจักรสเปน

  เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

  รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

  รองปลัดบัญชีทหารเรือ

  ปลัดบัญชีทหารเรือ

  รองเสนาธิการทหารเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก นพดล สุภากร

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • การศึกษา             

  โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๑๘

  โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๕

  หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๓

  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๗

  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๖

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๓ สถาบันวิทยาการตลาดทุน

  หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

    

  ประวัติการทำงาน

  ผู้บังคับการเรือ ต.๙๕

  ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา

  ผู้บังคับการกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

  ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

  รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

  เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

  เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

  รองเสนาธิาการทหาร

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

ลือชัย รุดดิษฐ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

โสภณ วัฒนมงคล

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ชาติชาย ศรีวรขาน

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

นพดล สุภากร

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

จงกล มีสวัสดิ์

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

วศินสรรพ์ จันทวรินทร์

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

ไกรศรี เกษร

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

ยงยุทธ พร้อมพรหมราช

รองเสนาธิการทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด