ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา           

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘                  

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕                                              

  • หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ                       

  • หลักสูตรนายทหารการสื่อสาร                                          

  • หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด                                   

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗

  • หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ                               

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๓

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๕

  • หลักสูตร Mine Countermeasure International Officer และ Mine Warfare Orientation Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา                

  • Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย

   

  ประวัติการรับราชการ

  • นายทหารประจำเรือเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ             

  • ต้นหนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  • ต้นปืนเรือหลวงแม่กลอง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  

  • นายทหารสื่อสาร กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ          

  • ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  

  • ต้นเรือเรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ         

  • นายทหารประจำกอง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  • ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ   

  - หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ                    

  • นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                                      

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  

  • ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ      

  • ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ          

  • ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ      

  • ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  • ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ               

  • เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ                     

  • รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓                                          

  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ                                      

  • ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ                   

  • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                       

  • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง       

  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ           

  • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

  • เสนาธิการทหารเรือ

  • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๖

  • หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน

  • หลักสูตร Long Communication Course, อินเดีย

  • หลักสูตรต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • หลักสูตรพรรคนาวิน

  • หลักสูตร Maritime Air Surveillance Course, ออสเตรเลีย

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตร Royal Australian Naval Staff Course, ออสเตรเลีย

  • หลักสูตร Defence Intermediate Financial Management, ออสเตรเลีย

  • หลักสูตร Asia-Pacific Security Studies Executive Course, มลรัฐฮาวาย, สหรัฐฯ

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  • ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๒๗

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ ๑๓

   

  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงคลองใหญ่

  • ผู้บังคับการเรือหลวงหาญหักศัตรู

  • นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ

  • หัวหน้าแผนกการจัด กองการวิจัยและพัฒนา กรมยุทธการทหารเรือ

  • รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อํานวยการ กองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจํากรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจํากรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจํากรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจํากรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

  • ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • การศึกษา

  •โรงเรียนวัดราชโอรส

  • โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐

  • โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗

  • หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

  • หลักสูตรต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ กองเรือยุทธการ

  • International CIC Watch Officer Course , Instructor Course , Electronic Warfare Officer   Course ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๑

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๘

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

  • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ ๑๑

  • วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ ๒

   

  ประวัติการทำงาน  

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๙๔

  • ผู้บังคับการเรือหลวงชลบุรี

  • รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

  • ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

  • ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  

  • เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

  • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  • ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

  • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓

  • เลขานุการกองทัพเรือ

  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  • รองเสนาธิการทหารเรือ

  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

   

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รุ่นที่ ๙๗           

  • โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐

  • โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  รุ่นที่ ๒๙  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๙

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๙

  • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๖

   

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๑๔

  • ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเมือง

  • นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงมาดริด ณ ราชอาณาจักรสเปน

  • เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

  • เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ

  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ

  • ปลัดบัญชีทหารเรือ

  • รองเสนาธิการทหารเรือ

  • เสนาธิการทหารเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ ๙๗

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๗

  • หลักสูตรนายทหารสื่อสาร      

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ    

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๙

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๗

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

   

  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๑๖ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  • ผู้บังคับการเรือ ต.๙๘ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงแม่กลอง กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  

  • ผู้บังคับการเรือหลวงตากสิน กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ

  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือภาคที่ ๑

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงมาดริด

  • รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  • เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒

  • ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • การศึกษา

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๑ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

  • ปริญญาโท การบริหารรัฐกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง มหาวิทยาลัยบูรพา

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๘

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗

   

  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา

  • ผู้บังคับการเรือหลวงสู้ไพรินทร์

  • ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ

  • ผู้อำนวยการกองควบคุมเรือพาณิชย์ กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อำนวยการกองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ

  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงย่างกุ้ง ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  • รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ

  • เจ้ากรมการเงินทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

   

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

ลือชัย รุดดิษฐ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ช่อฉัตร กระเทศ

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

สมชาย ณ บางช้าง

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

ชาติชาย ศรีวรขาน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

สิทธิพร มาศเกษม

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด