ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๗
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๗
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
   
  ประวัติรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงโรม
  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ  
  • รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
  • รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ ๗๖
  ​• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  ​• โรงเรียนนายทหารชั้นต้น หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน (รุ่นที่ ๓๐)
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ ๕๕)
  • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรต้นปืน  และหลักสูตรยุทธวิธีและการรบผิวน้ำ  กองการฝึกกองเรือยุทธการ
  • หลักสูตรระบบงบประมาณตามแผนและกำหนดการ (รผกง.)  กระทรวงกลาโหม
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๓๘
  • หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๖๑
   
  ประวัติรับราชการ
  • นายทหารอาวุธใต้น้ำ และต้นปืน เรือหลวงสุครีพ
  ​• ต้นปืน เรือหลวงหาญหักศัตรู
  • ผู้บังคับการเรือ เรือ ต.๑๕ และเรือ ต.๙๗
  • นายทหารฝ่ายกำลังพล กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
  ​• หัวหน้าตอนปฏิบัติการทางทะเล ส่วนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - มาเลเซีย ศูนย์อำนวยการร่วม ๑๐๔ กองบัญชาการทหารสูงสุด
  ​• รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ และรักษาราชการผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  ​• รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ​ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารเรือ
  • ​ผู้อำนวยการกองศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • ​ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่ ๓
  • ​ผู้อำนวยการกองจัดการ กองพัฒนาระบบบริหาร และ กองตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
  ​• หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรมการขนส่งทหารเรือ                     
  ​• รองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ                     
  • ​ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  
  ​• ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  
  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ  
  • รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
  • ปลัดบัญชีทหารเรือ
  • เสนาธิการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนปรินสรอยแยลส์ วิทยาลัย
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๘
  • โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๐
  • หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นต้น คปอ.
  • หลักสูตรนายทหารควบคุมการบินสกัดกั้น ชั้นสูง คปอ.
  • หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงกระบุรี
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ํา
  • หลักสูตรระบบอํานวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • หลักสูตรปฏิบัติการการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • หลักสูตรกําลังพลรับเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๑
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐
   
  ประวัติรับราชการ
  • ต้นหน เรือหลวงสู้ไพรินทร์ - ต้นเรือ เรือหลวงสัตหีบ
  • ต้นเรือ เรือหลวงคีรีรัฐ
  • ต้นหน เรือหลวงกระบุรี (รับเรือ)
  • นายทหารการอาวุธ เรือหลวงกระบุรี
  • หัวหน้ายุทธการ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  • สังเกตการณ์ฝึกร่วมกองกําลังนาโต้ รหัส TRAMONTANA 94 บนเรือบรรทุก บ.Principe de Asturias ทร.สเปน
  • ตรวจรับระบบอํานวยการรบ ร.ล.จักรีนฤเบศร สเปน
  • นายทหารยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร (รับเรือ)
  • ต้นเรือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจํากรุงแคนเบอร์รา และ รรก.ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจํากรุงเวลลิงตัน อีกตําแหน่งหนึ่ง
  • ผู้บังคับการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้อํานวยการกองยุทธการ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับหน่วยเรือปราบปรามโจรสลัด ชุดที่ ๒
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ (ฝ่ายยุทธการ)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ทําหน้าที่ หัวหน้าสํานักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  • หลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๒
  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๕
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
  • หลักสูตรทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงกูด กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้บังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
  • ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑
  • เสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
  • เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
  • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๐
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๖
  •  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๔๐
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
   
  ประวัติรับราชการ
  • ต้นปืน เรือหลวงนาคา หมู่เรือที่ ๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงคลองใหญ่ หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ต้นหน เรือหลวงภูเก็ต หมู่เรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการ เรือ ต.๑๑๐ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  • นายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
  • หัวหน้าแผนกยุทธการทางเรือ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ 
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (อีกตำแหน่ง) และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงโคลัมโบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (อีกตำแหน่ง) 
  • รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • การศึกษา 
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๕
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๒
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • International Principle Warfare Officer สหราชอาณาจักร
  • Surface Warfare Department Head Operations Specialty International และ Surface Warfare Officer Advanced Ship Handling / Surface Warfare Officer School Command Newport สหรัฐอเมริกา
  • Defense and Strategic studies course เครือรัฐออสเตรเลีย
  • วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  • หลักสูตรการป้องกันอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
  • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙
   
   
  ประวัติรับราชการ
  • นายทหารปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงกระบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ 
  • นายทหารศูนย์ยุทธการ เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ 
  • ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงวอชิงตัน และทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงวอชิงตัน อีกหน้าที่หนึ่ง
  • รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ และทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ทหารเรืออีกหน้าที่หนึ่ง
  • กองเรือยุทธการ
  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

สมประสงค์ นิลสมัย

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ธีรกุล กาญจนะ

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ภราดร พวงแก้ว

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

สุทธินันท์ สมานรักษ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

สุวิน แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด