ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา           

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘                  

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕                                              

  - หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ                       

  - หลักสูตรนายทหารการสื่อสาร                                          

  - หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด                                   

  - หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗

  - หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ                               

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๓

  - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๕

  - หลักสูตร Mine Countermeasure International Officer และ Mine Warfare Orientation Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา                

  - Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย

  ประวัติการรับราชการ

  - นายทหารประจำเรือเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ             

  - ต้นหนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ต้นปืนเรือหลวงแม่กลอง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  

  - นายทหารสื่อสาร กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ          

  - ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  

  - ต้นเรือเรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ         

  - นายทหารประจำกอง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ   

  - หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ                    

  - นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                                      

  - นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  

  - ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ          

  - ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ               

  - เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ                     

  - รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓                                          

  - รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ                                      

  - ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ                   

  - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                       

  - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง       

  - เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ           

  - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

  - เสนาธิการทหารเรือ

  - รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา                 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๑๘

                               โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๕

                               หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน   

                               หลักสูตรต้นปืน                              กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร                   โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน        สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

                               ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

                               มหาวิทยาลัยบูรพา

                               หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

                               หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง          สถาบันวิทยาการตลาดทุน   

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ

                               ผู้อำนวยการกองการฐานทัพ/อสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

                               เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (อัตราพลเรือโท)

                               รองเสนาธิการทหารเรือ

                               ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

                               ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

ลือชัย รุดดิษฐ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

โสภณ วัฒนมงคล

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ชาติชาย ศรีวรขาน

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

นพดล สุภากร

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด