พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์

 • พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๒
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๙
  • หลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๓๒
  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๕
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙
  • หลักสูตรทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงกูด กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้บังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
  • ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑
  • เสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  • รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
  • เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
  • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ