พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

 • พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • การศึกษา
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๗
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔
  • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๗
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
   
  ประวัติรับราชการ
  • ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงโรม
  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ  
  • รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
  • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
  • รองปลัดกระทรวงกลาโหม