Royal Thai Navy - Main
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับ บริษัท วิสิษฐ์ พันวา จำกัด จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับ บริษัท วิสิษฐ์ พันวา จำกัด จัดโครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ให้กับพนักงานประจำเรือ และพนักงานบริษัทด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร ๒ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ